Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Teachtaireacht do scoláire maidir le tábhacht freastail shásúil ar scoil

Cad chuige go bhfuil freastal sármhaith tábhachtach sa mheánscoil?

chun foghlaim

chun spraoi a bheith agat

chun cairde nua a dhéanamh

chun eispéiris nua a bheith agat

go n-éireoidh go maith leat i scrúduithe

chun cáilíochtaí a fháil

chun scileanna nua cosúil le cócaireacht, spórt, teicneolaíocht agus ríomhaireacht a fhorbairt.

chun cur le do fhéinmhuinín agus le do fhéinmheas

chun an tús is fearr agus is féidir leat a bheith agat i do shaol

Cad iad na fadhbanna a d’fhéadfadh a bheith ag scoláire a chailleann barraíocht laethanta ar scoil?

Bheith uaigneach

Bheith scartha ó do chuid cairde

Ní éireoidh go maith leat i scrúduithe

Gheobhaidh drochchleachtadh nó drochnósanna greim ort mar beidh tú dubh dóite

D’fhéadfadh iompar frithshóisialta a bheith ar siúl agat mar beidh tú dubh dóite

Deacair duit  teacht ar phost ba mhaith leat agus tú níos sine

Éiríonn an fhoghlaim níos deacra duit nuair a chailleann tú roinnt laethanta ón scoil

Thiocfadh le cultúr diúltach teacht chun cinn i scoláirí i leith fhreastal ar scoil i gcoitinne

Thiocfadh leo bheith báite nó bheith thar a riocht ag smaoitiú ar philleadh.

Thiocfadh le claonadh a bheith i scoláirí roinnt laethanta eile a ghlacadh saor gan chúis ar bith.

Cé mhéad lá scoile atá sa scoilbhliain do scoláirí meánscoile?

166 lá nó 45% de laethanta na bliana

Cé mhéad rang atá ag scoláirí in aghaidh na seachtaine?

28

Cé mhéad rang a chailleann tú sa scoilbhliain má bhíonn tú as láthair deich lá scoile?

56

Cé mhéad rang a chailleann tú sa scoilbhliain má bhíonn tú as láthair cúig lá dhéag?

84

Caidé a ghlactar leis mar ghnáthfhreastal nó freastal sásúil ar scoil?

Bheith i láthair 96% de na laethanta nó gan a bheith as láthair níos mó ná seacht lá

Cén sainmhíniú atá ar fhreastal uafásach?

Bheith as láthair 10% de laethanta scoile nó 17 lá in aghaidh na bliana

Cén dóigh a bheireann tú suas ar an obair uilig a chaill tú i 40 rang a chaill tú (7 lá)?

Iontach iontach deacair breith suas ar an obair go léir

Eochairphointí

B’fhéidir go bhfuil tú ag déanamh go bhfuil 90% freastal sásúil ach níl sé. Cailleann scoláirí amach ar 17 lá teagaisc agus cailleann siad amach ar os cionn 100 rang.

Beidh tionchar tromchúiseach ag asláithreachas ar do chuid foghlama agus tá sé dódhéanta breith suas ar obair na ranganna sin uilig.

Tá dlí na tíre ag súil leis go bhfreastalaíonn dalta meánscoile ar scoil ar feadh 166 lá sa bhlaiin. Deir an rialtas gur chóir go raibh freastal gach scoláire a bheith ag 96% ar a laghad.

Cad é mar a théann freastal ar scoil duitse?

Freastal

Laethanta as láthair

Seachtainí as láthair

Ranganna caillte

100%

0

0

0

98%

3

1

18

96%

7

1 seachtain agus 2 lá

42

95%

8

1 seachtain agus 3 lá

48

94%

10

2 seachtaine

60

91%

15

3 seachtaine

90

90%

17

3 seachtain agus 2 lá

112

88%

20

4 seachtaine

120

85%

25

5 seachtaine

150

 

Cad chuige go bhfuil sé tábhachtach gan laethanta saoire a ghlacadh le linn an téarma scoile?

Thiocfadh leat topaic iomlán a chailleadh a thiocfadh aníos mar cheist scrúduithe amach anseo.

Beidh bearna i do chuid eolais

Ní thig le múinteoirí dul siar ar ábhar atá clúdaithe sa rang agus tú as láthair.

Tá am teoranta ag múinteoirí mar tá cúrsaí fada le clúdach acu.

Cad é a dhéanann tú má chailleann tú amach ar obair scoile mar bhí tú ás láthair?

Cuir ceist ar chairde sa rang caidé an obair a clúdaíodh agus tú as láthair

Faigh cóip de nótaí a tugadh amach sna ranganna a chaill tú ó chairde

Seiceáil ar Microsoft Teams an bhfuil nótaí nó obair bhaile curtha in airde ag an mhúinteoir.

Ní thig a bheith ag súil le múinteoir ath-theagasc a dhéanamh ar obair a chaill tú nuair a bhí tú as láthair.

Tacóidh agus cuideoidh múinteoirí, ar ndóighe, leis an líon beag scoláirí a bhfuil tinneas tromchúiseach orthu chun lántairbhe a bhaint amach as a gcuid oideachais ar gach uile dóigh.

Cur chuige Choláiste Oiriall maidir le poncúlacht

Bígí anseo ar 8.40 ar an chuid is moille gach maidin

Má bhíonn tú mall nó ag pilleadh ó bheith as láthair bíodh nóta mínithe i do dhialann scoile agat le dáta air agus í sínithe ag do thuismitheoir.

I ndiaidh 8.50 caithfidh dalta clárú san Oifig don lá scoile.

Cuireann an rúnaí stampa na scoile ar cúl na dialainne.

Tugann seo cead don dalta dul isteach sa rang mall.

Ní bhíonn cead isteach sa seomra ranga gan an dialann a bheith stampáilte.

Má bhíonn tú mall faoi thrí  tugtar géibheann gairid duit

Caithfidh siad an dialann a bheith stampáilte san oifig roimh ghabháil abhaile luath.

Buntáistí na Poncúlachta

Léiríonn sé go bhfuil tú eagraithe

Tá meas agat ar do chuid piaraí agus ar do chuid múinteoirí

Bainistíonn tú am go héifeachtach agus baineann tú amach cuspóirí

Taispeánann sé gur duine diongbháilte agus tiomanta tú

Tugann sé deis duit do lá a phleanáil.

Laghdaíonn sé strus agus ní bhíonn imní ort go mbeidh tú mall

Tógann sé do fhéinsmacht agus do fhéinmhuinín

Léiríonn sé go dtig le daoine brath ort.

Tugann sé le fios go bhfuil tú ag glacadh le scoil dáiríre

Cothaíonn sé leanúnachas i do shaol agus dearcadh dearfach

Aithníonn tú an tábhacht agus an luach atá le bainistiú ama

Taispeánann sé go bhfuil meas agat ar ghnásanna sóisialta agus ar ghnásanna an phobail

Is scil bhog í gurbh fhiú a fhorbairt

Cad é atá mícheart le bheith mall?

Tá sé dímhúinte mar cuireann sé am scoláirí eile amú ag cur isteach ar rang agus é ar siúl

Laghdaíonn sé do chumas obair ranga/obair bhaile a dhéanamh i gceart.

D’fhéad tú éirí spadánta agus falsa.

Cuireann tú tú féin faoi bhrú ag deifriú thart ag éirí breith suas ar rudaí

Reachtaíocht

Faoin Acht Oideachais (Leas) 2000, caithfidh and Príomhoide taifead a choinneáil ar fhreastal agus ar neamhfhreastal scoláirí

Tá dualgas ar Choláiste Oiriall tuairiscí chuig an an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais nuair a bhíonn 20 lá neamhfhreastail bainte amach ag scoláire

Tá dualgas orainn imní faoi fhreastal scoláire a thuairisciú

Tá an dualgas seo ann chun leas oideachais páistí a chosaint.

Príomhoide Choláiste Oiriall

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344