Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Cuspóir an Mheasúnaithe

 • Faisnéis chruinn maidir le leibhéal tuisceana agus leibhéal foghlama scoláirí a sholáthar
 • Réimse éagsúil de chuir chuige teagaisc a chur chun cinn agus tacú leis sin.
 • Tacú le réimse iomlán na gcuspóirí curaclaim a bhaint amach.
 • Deis a thabhairt do scoláirí chun cur lena bhféinmheas, a gcuid eolais, a scileanna tuisceana, a ndearcthaí agus a gcuid luachanna.
 • Cur le feachtas féinmheastóireachta na scoile
 • Deis a sholáthar do thuismitheoirí chun dul chun cinn a gcuid páistí a phlé.

Cé go mbaineann an polasaí seo go dlúth le scoláirí glacann foireann teagaisc Choláiste Oiriall go fonnmhar leis an phróiseas féinmheastóireachta i ngach gné de shaol na scoile mar atá le sonrú i gcáipéisí eile na scoile. Glacann muid páirt i meastóireacht sheachtrach agus fáiltíonn muid roimh mholtaí chun barr feabhais a chur ar obair na scoile. Aithníonn an scoil measúnú ar an fhoghlaim agus measúnú chun foghlama (ina bhfuil féinmheasúnú agus piarmheasúnú san áireamh) mar bhunchlocha an pholasaí seo.

Teicnící

 • Ba chóir go mbeadh na modhanna a mbaintear feidhm astu fóirsteanach do na prionsabail churaclaim, agus ba chóir dóibh tacú leo.
 • Ba chóir go mbainfí feidhm as réimse éagsúil de theicnící measúnaithe.
 • Ba chóir go ndéanfadh na modhanna measúnaithe freastal ar iolracht na n-intleachtaí agus go gcuirfeadh siad leo.

Is féidir teicnící éagsúla a roghnú chun scoláirí a mheas, ag brath ar aidhm ar leith an mheasúnaithe agus ar an ábhar atá i gceist.  Ní shíltear go bhfuil aon teicníc amháin ‘níos fearr’ ná ceann eile a fhad is atá an teicníc atá roghnaithe oiriúnach. Seo roinnt samplaí de theicnící difriúla:

 • anailís a dhéanamh ar obair bhaile
 • obair allamuigh
 • cur i láthair
 • tascanna daltaí 
 • tuairiscí saotharlainne,
 • measúnú (ar obair) ó bhéal,
 • tionscadail
 • scrúduithe scríofa
 • próifílí,
 • obair phraiticiúil
 • fillteáin tionscadail
 • obair ó bhéal
 • tuairiscí ar thaithí oibre
 • éisteacht

Cibé acu atá an measúnú simplí nó casta ba chóir go mbeadh sé:  cothrom, solúbtha, indéanta, spreagúil, scoláire-lárnach, go gcothódh sé muinín, go dtabharfadh sé breithiúnas séimh, go soláthródh sé aiseolas gasta, oiriúnach don tasc agus furasta agus praiticiúil le húsáid.

 • Is áis í an dialann obair bhaile chun cumarsáid seachtaine nó níos minice a dhéanamh le tuismitheoirí.  Bíonn tuismitheoirí i gcónaí ar an eolas faoi dhul chun cinn a bpáiste maidir le hiompar agus foghlaim mar go bhfuil cúram ar  thuismitheoirí an dialann a shíniú gach seachtain.
 • Tá tuairiscí scoile mar chuid den chumarsáid leanúnach le tuismitheoirí.  Nuair a fhaigheann tuismitheoirí na tuairiscí tugtar an deis dóibh chun teagmháil a dhéanamh leis an scoil d’fhonn an tuairisc scríofa a phlé leis na múinteoirí.
 • Is gné rialta den phróiseas cumarsáide iad na cruinnithe idir tuismitheoirí agus múinteoirí agus is léiriú iad na cruinnithe go bhfuil ról tábhachtach ag tuismitheoirí i saol na scoile.

Leibhéil Chumais

Tá sé riachtanach go spreagtar gach scoláire chun a c(h)umas a chomhlíonadh agus mar sin an cúrsa ardleibhéil a dhéanamh nuair is féidir.  Caithfear an scoláire agus an tuismitheoir a threorú, áfach; is daoine proifisiúnta iad múinteoirí.  Tá suim ag múinteoirí mar dhaoine proifisiúnta, i leas an scoláireagus mar sin ba chóir go dtabharfaí aird ar a gcomhairle.  Is féidir le múinteoirí comhairle a thabhairt ach ní féidir leo iallach a chur ar scoláire leibhéal ar leith a dhéanamh. Soláthraíonn polasaí scoile deiseanna do scoláirí atá lag ó thaobh acadúlachta nó teanga de a gcumas iomlán a bhaint amach.

Ag Athrú Leibhéal Ábhair

Tá líon na scoláirí i gColáiste Oiriall a thugann faoin Ardleibhéal níos airde i ngach ábhar agus go suntasach níos airde i roinnt ábhar ná an meán náisiúnta sna scrúduithe stáit bliain i ndiaidh bliana. Moltar do scoláirí tabhairt faoi ardleibhéal i ngach ábhar i dtús ama. Má fheictear don scoláire go bhfuil seo ródhuslánach le himeacht ama, is féidir leis athrú go gnáthleibhéal i ndiaidh dhul i gcomhairle leis an Mhúinteoir Ábhair agus cead a fháil uaidh. D’fhéadfadh an scoil na tuismitheoirí a chur ar an eolas faoin athrú leibhéil ábhair nó athrú leibhéil ábhair a mholadh do thuismitheoirí i scribhínn sa Dialann Scoláire, i dTuairisc Scoile, i litir nó go pearsanta ag Cruinniú Tuismitheoirí.

Bealaí agus Cuir Chuige Measúnaithe

 • Tugtar obair bhaile oiriúnach agus déantar é a cheartú. Bailítear na cóipleabhair ó am go ham agus déantar léirmheas ar an obair nó ceartaítear an obair sa rang.
 • Tugtar scrúduithe ranga go rialta bunaithe ar an obair atá go díreach déanta.
 • Cuirtear sraith ceisteanna ar scoláirí go rialta. Forbraíonn seo caint agus líofacht na scoláirí.
 • Déantar na cóipleabhair a mheas agus a scrúdú go rialta
 • Bíonn dhá scrúdú fhoirmiúla i réimse ábhar ag gach scoláire sa bhliain: ag Nollaig agus ag Samhradh ach go ndéantar socruithe eile do lucht na scrúduithe stáit.
 • Cuirtear ar a laghad dhá thuairisc abhaile gach bliain chuig tuismitheoirí agus trí cinn i gcás bliainghrúpaí áirithe.
 • Bíonn tuairiscí na Samhna bunaithe ar scrúduithe ranga agus ar mheasúnú leanúnach.
 • Bíonn cúig chruinniú againn le tuismitheoirí in aghaidh na bliana. Bíonn ábhar na dtuairiscí fite fuaite leis na cruinnithe seo.
 • Is féidir cruinniú faoi leith a shocrú le tuismitheoir má mheastar go bhfuil ionchur uaidh de dhíth chun scoláire a chur ag obair níos fearr ar scoil.
 • Is féidir scoláire a chur ar thuairisc seachtaine mura mbíonn sé ag baint amach caighdeán sásúil ina chuid oibre.
 • Cuirtear san áireamh cumas an scoláire agus scrúdú a leagan amach, tuairisc a scríobh, ceisteanna a chur sa rang agus léirmheas a dhéanamh ar obair cóipleabhair.
 • Déantar na céimeanna uilig den phróiseas thuas a thaifeadadh sna háiteanna cuí.

Measúnú chun foghlama

Tá measúnú chun foghlama an-tábhachtach chun aiseolas a sholáthar do scoláirí ar conas a gcuid foghlama a fheabhsú. Seo iad a leanas na modhanna éagsúla a úsáidtear i gColáiste Oiriall chun measúnú chun foghlama a chur chun cinn sa scoil:

 • Roinneann muid na spriocanna foghlama le daltaí ag tús gach rang.
 • Déanann muid iarracht na daltaí a spreagadh roimh ré le seisiún tobsmaointeoireachta nó obair ghrúpa nó le háiseanna amhairc.
 • Cuidíonn muid le scoláirí tuiscint a fháil ar an chaighdeán oibre atá siad ag iarraidh a bhaint amach.
 • Agus muidne ag ceartú obair na scoláirí déanann muid cinnte go bhfuil nótaí tráchta an mhúinteora ag díriú ar an mhéid a rinneadh go maith agus ar chéimeanna chun feabhais seachas ar bhotúin a rinneadh, faoi mar a bhíodh coitianta i modhanna traidisiúnta marcála.
 • Cuireann muid deiseanna ar fáil do scoláirí ionas go mbeidh siadsan ábalta a gcuid oibre féin agus obair a gcuid chomhscoláirí a cheartú.
 • Líonann na scoláirí isteach bileog ag cur síos ar na rudaí a d’fhoghlaim siad le linn na topaice, conas a fheabhsóidh siad a gcuid oibre srl.
 • Measúnú a dhéanamh le haiseolas - nótaí tráchta cuidiúla a scríobh sna cóipleabhair - aiseolas 3 shnáithe.
 • Féinmheasúnú agus Piarmheasúnú
 • Éagsúlacht san obair bhaile
 • Obair ghrúpa
 • Ionchur ó dhaltaí maidir le hobair bhaile

Measúnú ar an Fhoghlaim

 • Scrúduithe ranga – scrúdú cainte, scrúdú cluastuisceana agus scrúdú scríofa
 • Grád nó marc a thabhairt don obair
 • Comparáid a dhéanamh idir a dtorthaí féin agus cuid na ndaltaí eile
 • Ag amharc siar ar an fhoghlaim a tharla cheana.

Féinmheasúnú

 • Uaireanta ceartaíonn na scoláirí a gcuid oibre féin agus tugann siad marc nó grád don obair sin.
 • Uaireanta cuireann na múinteoirí líne faoi roinnt botún agus caithfidh na daltaí na botúin sin a cheartú.
 • Aithníonn siad na botúin atá déanta acu, tuigeann siad iad agus foghlaimíonn siad ó na botúin seo.
 • Scoláirí ag oibriú amach iad féin cén céatadán a thuillfeadh a gcuid oibre.
 • Graf ar chúl an chóipleabhair chun na torthaí a léiriú
 • Punann Teanga agus féin-mhachnamhach an-tábhachtach san Idirbhliain

Piarmheasúnú

 • Cuirtear ceist ar scoláirí obair scoláirí eile sa rang a cheartú uaireanta.
 • Cuireann scoláirí líne faoi na botúin is mó atá déanta acu uaireanta agus uaireanta eile ceartaíonn siad na botúin
 • Tugann scoláirí an grád oiriúnach don obair.

Tuairiscí a Líonadh Isteach

Leagtar síos spriocdhátaí do líonadh isteach tuairiscí agus bítear ag súil leis go gcloífidh múinteoirí leis na dátaí seo agus cuirtear sa phost iad gan aon mhoill. Tugtar marc nó céatadán do gach dalta. Ní leor grád a thabhairt do dhalta ar bith. Moltar gan aon mhóreolas diúltach a chur i dtuairisc nár cuireadh in iúl do thuismitheoirí cheana fríd nóta(í) sa dialann, glaoch ar an tuismitheoir, coinne leis an tuismitheoir nó an scoláire a chur fríd an chóras smachta. Mar sin féin ba cheart teachtaireacht a chur trasna go soiléir, cibé rud é.  Má bhíonn cáineadh tuillte ag scoláire mar gheall ar a iompar nó a chuid oibre, cáintear é agus má bhíonn moladh tuillte ag scoláire, moltar é. Más féidir rud dearfach a rá faoi scoláire ar chor ar bith is fiú é a lua.  Cuidíonn sé le féinmhuinín an scoláire. Scríobhann múinteoirí a gcuid léirmheasanna i mBéarla ach amháin i gcásanna a bhfuil Gaeilge sa bhaile ag ar a laghad tuismitheoir amháin.

Measúnú ar an tSraith Shóisearach

Úsáideann Colásite Oiriall raon cur chuige i leith an mheasúnaithe chun an fhoghlaim a chomhlánú:

 • Measúnuithe leanúnacha, ar a n-áirítear tascanna agus trialacha gnáthúla múinteoir-dheartha
 • Measúnuithe Rangbhunaithe struchtúrtha d’ábhair sa dara agus sa tríú bliain
 • Tasc Measúnachta scríofa d’ábhair atá bunaithe ar an dara Measúnú Rangbhunaithe agus a chuirtear chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit do mharcáil.
 • Scrúdú stát-theistithe le measúnú seachtrach ar ábhair ag deireadh na tríú bliana.
 • Tá socruithe ar leith ann d’Ealaín, Ceol, Eacnamaíocht Bhaile, Adhmadóireacht agus Miotalóireacht

Tá an tSraith Shóisearach bonntacaithe ag comhtháthú ar mheasúnú foirmitheach mar ghnáthchuid den teagasc agus den fhoghlaim sa seomra ranga. Baineann measúnú foirmitheach le machnamh múinteoirí agus scoláirí ar an dóigh ina bhfuil an fhoghlaim ag dul chun cinn agus a gcinntí faoi na chéad chéimeanna eile chun torthaí rathúla a dheimhniú. Bíonn an t-aiseolas a chuireann múinteoirí ar fáil dá scoláirí mar chuid ríthábhachtach den mheasúnú foirmitheach. Tríd úsáid a bhaint as raon gníomhaíochtaí measúnaithe cuidíonn an múinteoir leis an scoláire an méid atá bainte amach mar aon leis na deiseanna don fhoghlaim agus don fhorbairt bhreise a aithint. Tá tacaíocht d’fhoghlaim an scoláire mar phríomhchuspóir ag gach measúnú sa tsraith shóisearach.  Tá ríthábhacht ag baint le cleachtais mheasúnaithe ranga ar bhonn leanúnach chun tacú le foghlaim an scoláire agus le gnóthachtáil an scoláire a chur chun cinn. Baineann measúnú leanúnach le cleachtas a bhíonn foirmitheach agsu suimitheach araon. Bíonn measúnú foirmitheach, comhlánaithe ag measúnú suimitheach, mar shaintréith ag an tSraith Shóisearach.

Measúnuithe Rangbhunaithe ar ábhair

Déanann scoláirí na Measúnuithe Rangbhunaithe i dtréimhse ama ar leith laistigh d’am ranga aus de réir mar a bhíonn ar chlár ama náisiúnta. Nuair a bhíonn an dara Measúnú Rangbhunaithe do gach ábhár déanta, déantar ina dhiaidh sin Tasc Measúnachta foirmiúil scríofa a bhíonn bunaithe ar an topaic nó an tasc a rinneadh sa dara Measúnú Rangbhunaithe. Déantar an Tasc Measúnachta sa rang faoi fheitheireacht an mhúinteora agus cuirtear é go dtí Coimisiún na Scrúduithe Stáit chun é a mharcáil mar aon leis an script don ábhar sa scrúdú stát-theistithe. Tá siad leagtha amach ag leibhéal comónta. Déantar na marcanna don Tasc Measúnachta i ngach ábhar a chur san áireamh mar chuid den ghrád a bhronntar don ábhar sin.

Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair

Glacann gach múinteoir páirt i gcruinnithe don Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair mar a ndéanann siad samplaí dá measúnuithe ar obair scoláirí a chomhroinnt agus a phlé agus tagann siad ar chomhthuiscint faoi cháilíocht na foghlama ag scoláirí. Bíonn gach cruinniú don Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair dírithe ar ábhar ar leith agus dírítear ar an Mheasúnú Rangbhunaithe a bhíonn déanta ag an bhliainghrúpa ar leith.

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344