Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

Trí chur isteach agus / nó fhreastal ar scoil, ionad, cúrsa nó clár de chuid an BOO, aithníonn tú go ndéanfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin (BOOCM) do chuid sonraí pearsanta (lena n-áirítear sonraí pearsanta catagóir speisialta) a phróiseáil). Tugtar san Fhógra Príobháideachta seo roinnt eolas úsáideach duit fúinn féin agus faoi na sonraí pearsanta a bhailímid fút agus cén fáth, cé leis a roinnimid iad agus cén fáth, cá fhad a choinnímid iad, agus do chearta ina dtaobh sin. Má tá tuilleadh eolais de dhíth ort, féach le do thoil ár mBeartas um Chosaint Sonraí atá le fáil ar www.cmetb.ie 

 1. Is muidne BOOCM. Is iad seo ár seoladh agus ár sonraí teagmhála: BOOCM Ionad Riaracháin, Sráid an Mhargaidh, Muineachán, H18 W449, Teileafón 04730888, r-phost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Soláthraímid oideachas dara leibhéal, oideachas athdheise; breis oideachais agus oiliúna lena n-áirítear printíseachtaí; Obair don Aos Óg, cláir oideachais phobailbhunaithe; oideachas príosúin, oideachas allamuigh; oideachas ealaíon; cláir for-rochtana, cláir speisialta m.sh. trí Giniúint Cheoil / Ghlúin an Cheoil agus trí chláir / cúrsaí eile a d’fhéadfaí a sholáthar / a mhaoiniú / a urrú go hiomlán nó go páirteach nó i gcomhar le forais / gníomhaireachtaí eile srl. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach rannán 1 dár mBeartas um Chosaint Sonraí atá le fáil ar cmetb.ie 
 2. Nuair a bhíonn tú i do scoláire le BOOCM, bailímid agus úsáidimid do chuid sonraí pearsanta. Braitheann an cineál eolais a bhailímid fút ar thosca éagsúla, ar nós cé acu atá tú faoi 18 mbliana d’aois nó i d’fhoghlaimeoir aosach, an cineál cúrsa a bhfuil tú cláraithe leis agus dá réir sin. I measc na sonraí pearsanta a bhailímid, d’fhéadfadh eolas a bheith ann faoi d’fhéiniúlacht agus do shonraí teagmhála; íomhánna /grianghraif (lena n-áirítear TCI/CCTV); sonraí teaghlaigh; sonraí iontrála / cláraithe; scoileanna roimhe seo; dul chun cinn acadúil; uimhir ASP; riachtanais speisialta oideachais; náisiúntacht; teanga; reiligiún; sonraí míochaine; eolas faoi iompar agus faoi fhreastal; eolas faoi shláinte, sábháilteacht agus leas;  eolas airgeadais (m.s. táillí, deontais, scoláireachtaí srl.); agus eolas pearsanta eile. Is féidir teacht ar thuilleadh sonraí a bhailímid fút ar rannán 2 dár mBeartas um Chosaint Sonraí. Má tá tú faoi bhun 18 nuair a chláraíonn tú, bailímid an t-ainm, seoladh, sonraí teagmhála, agus eolas eile faoi do thuismitheoirí / chaomhnóirí. Má tá tú faoi bhun 18 mbliana, téitear i gcomhairle le do thuismitheoir / chaomhnóir agus iarrtar orthu a gcead a thabhairt i gcomhair rudaí áirithe ar nós do ghrianghraf a thógáil, dul ar thurais scoile srl.  Úsáidimid do shonraí pearsanta chun críocha áirithe ina measc: d’iarratas ar chlárú; chun oideachas agus tacaíocht chuí a thabhairt duit; chun monatóireacht a dhéanamh ar do dhul chun cinn acadúil; chun aire a thabhairt do do shláinte agus do d’fholláine; chun aire a thabhairt dár bhfoireann agus dár scoláirí uile; chun iarratais ar dheontais agus ar scoláireachtaí a phróiseáil; chun cláir oideachasúla a chomhordú, a mheas, a mhaoiniú agus a eagrú; chun cloí lenár gceanglais reachtúla i leith forais Rialtais, agus forais chistithe an AE; chun achomhairc a phróiseáil, aighnis a réiteach, agus dlíthíocht a chosaint srl. Chun breis eolais a fháil ar na sonraí a bhailímid, an fáth a mbailímid iad, an chaoi a n-úsáidimid iad, agus an bonn dlíthiúil faoina ndéantar é sin, téigh chuig rannán 2 dár mBeartas um Chosaint Sonraí atá le fáil ar cmetb.ie
 3. Roinnimid do shonraí pearsanta le tríú páirtithe, ina measc forais Rialtais eile. Áirítear leo sin Coimisiún na Scrúduithe Stáit, an Roinn Oideachais agus Scileanna, NCSE (An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta), SOLAS (An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna), SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), HEA (An tÚdarás um Ardoideachas), QQI (Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann), TUSLA (An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach), An Garda Síochána, HSE/FSS (Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte), an Roinn Coimirce Sóisialta, na Coimisinéirí Ioncaim srl. Braitheann an méid a roinntear agus nádúr an ruda a roinntear ar thosca éagsúla, lena n-áirítear an cineál cúrsa atá tú a dhéanamh / a bhfuil tú cláraithe leis.  Bainfidh na forais Rialtais a gcuirimid do shonraí pearsanta chucu bainfidh siad úsáid astu chun a gcríocha féin (ina measc: eolas eile a bhíonn á choimeád acu fút a dhearbhú, ar son bearta chun calaois a chosc srl) agus thiocfadh leo iad a chur i gcuideachta eolas eile a bhíonn acu fútsa agus faoi do theaghlach.  Roinnimid freisin do shonraí pearsanta le tríú páirtithe eile ina measc ár gcomhlacht árachais agus soláthróirí seirbhíse eile (lena n-áirítear soláthraithe TF, soláthraithe slándála, comhairleoirí dlí srl.), agus scoileanna / coláistí agus forais eile san earnáil bhreis oideachais agus oiliúna, soláthraithe printíseachta, socrúcháin taithí oibre agus fostóirí amach anseo srl.  Is éigean dúinn de réir an dlí taifid áirithe a sholáthar a bhaineann le dul chun cinn scoláire (faoi 18 mbliana) ina c(h)uid oideachais do thuismitheoirí / caomhnóirí an scoláire, ina measc torthaí a c(h)uid scrúduithe.  Chun breis eolais a fháil ar na grúpaí lena roinnimid do chuid sonraí, cén uair agus cé na cásanna, agus cén fáth, féach ar rannán 3 dár mBeartas um Chosaint Sonraí atá le fáil ar cmetb.ie
 4. Ní aistrímid do chuid sonraí pearsanta chuig tríú tír ná chuig aon eagraíocht idirnáisiúnta. Tá roinnt comhlachtaí ann a dhéanann próiseáil ar shonraí pearsanta ar son BOOCM agus d’fhéadfadh siadsan sonraí pearsanta a aistriú le haghaidh a bpróiseála lasmuigh den AE, ach ní dhéanfaí é sin ach amháin le comhaontú BOOCM agus leis an gcinnteacht go mbeidh bearta cuí cosanta in áit chun na sonraí a chosaint. Cuirfimid in iúl d’ábhair shonraí má bhíonn a gcuid sonraí le haistriú lasmuigh den AE.
 5. Ní bhímid ag plé le huathchinnteoireacht / próifíliú uathoibrithe.
 6. Tá roinnt sonraí pearsanta ann nach gcoinnítear ach ar feadh tréimhse ghearr (m.sh. díothóidh muid é ag deireadh bliain acadúil de bhrí nach mbíonn sé ag teastáil a thuilleadh). Tá sonraí eile ann a choinneoimid ar feadh tréimhse níos faide (m.sh. coinnítear é tar éis duit imeacht nó do chuid staidéir faoi choimirce BOOCM a chríochnú). Chun breis eolais a fháil ar na tréimhsí coinneála, féach ar rannán 6 dár mBeartas um Chosaint Sonraí atá le fáil ar cmetb.ie 
 1. Tá na cearta reachtúla seo a leanas agat is féidir leat a chur i bhfeidhm ag aon am:
 • An Ceart chun gearán a dhéanamh le húdarás maoirseachta.
 • An Ceart chun rochtana.
 • An Ceart chun ceartúcháin.
 • An Ceart chun go ndéanfaí ligean i ndearmad.
 • An Ceart chun srian a chur le próiseáil.
 • An Ceart chun iniomparthacht sonraí.
 • An Ceart chun cur i gcoinne uathchinnteoireachta / próifíliú uathoibrithe.

Chun breis eolais a fháil, féach ar rannán 7 dár mBeartas um Chosaint Sonraí atá le fáil ar www.cmetb.ie, é sin nó dean teagmháil lenár nOifigeach um Chosaint Sonraí.

 1. Tá Oifigeach um Chosaint Sonraí (OCS) ceaptha againn ar bhonn eatramhach. Is iad seo a hainm agus a cuid sonraí teagmhála, Fiona Nugent, 04730888, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Má bhíonn aon fhiosrúcháin eile agat, téigh i gcomhairle lenár mBeartas um Chosaint Sonraí (atá le fáil ar cmetb.ie) nó dean teagmháil lenár OCS.

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344