Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

 

Ráiteas Misin

Is í fealsúnacht Choláiste Oiriall go ndéanann scoláirí a ndícheall i dtimpeallacht ina bhfuil meas orthu agus cuirtear é sin in iúl. Caitear le gach aon scoláire mar dhuine a bhfuil buanna uathúla dá chuid féin aige/aici. Éilítear ardchaighdeáin oibre, dea-bhéasa, féinmheas agus meas ar chách sa scoil. Léirítear an meas seo ar an duine aonair tríd an chur chuige iomlánaíoch sa phlean treorach a bhfuil an scoláire lárnach ann. Is é  príomhchuspóir an phlean cur le féinmheas agus scileanna saoil na scoláirí chomh maith le forás a gcuid cumas – acadúil, pearsanta, agus mothúchánach sa dóigh go n-éireoidh leo neamhspleáchas níos fearr a bhaint amach.

Is cáipéis struchtúrtha é plean treorach Choláiste Oiriall a chuireann síos ar an chlár treorach scoile ina sainítear an bealach a dteitear i ngleic le riachtanais na scoláirí. Tagraítear don chomhairleoireacht duine ar dhuine atá ina cuid lárnach den obair a dhéanann an Treoirchomhairleoir.

Réasúnaíocht

Ní mór do scoileanna de réir Roinn 9 (c) an Acht Oideachais (1998) “ a chinntiú go mbeidh rochtain ag mic léinn ar threoir chuí chun cabhrú leo i dtaca lena roghanna oideachais agus gairme. ”  Ceanglas reachtúil do scoileanna faoin Acht seo is ea treoir a sholáthar.

Impleachtaí

Tagraíonn an tAcht do rochtain ar acmhainní scoile agus treoir chuí (i.e. freagairt scoile uile dírithe ar riachtanais treorach a scoláirí go léir.) Bíonn an treoir ina riachtanas lárnach i gclár iomlán na scoile agus is riachtanach, dá bhrí sin, gur bunchuid den phlean scoile í. Léirítear an ráiteas misin agus an t-éiteas scoile sa phlean treorach.

Treoir sa scoil

Tagraíonn treoirchomhairliú, treoir agus comhairleoireacht do réimsí taithí foghlama a sholáthraítear i sraith fhorbarthach, tá siad curtha le chéile chun cuidiú le scoláirí roghanna saoil a dhéanamh agus chun cuidiú leo an t-aistear sin a thabhairt chun críche. D’fhéadfaí na roghanna sin a chur i dtrí chatagóir shonracha ar leith a bhfuil gaol acu lena chéile:

 • Pearsanta agus Sóisialta
 • Oideachasúil
 • Gairmiúil

Áirítear na treoirghníomhaíochtaí seo a leanas a chuidíonn le scoláirí na roghanna eolasacha a dhéanamh:

 • Comhlairliú pearsanta
 • Measúnú ina mbaintear feidhm as ionstraimí síciméadracha agus fardail. eg. DATS
 • Eolas ar ghairmeacha (agallamh sa rang, freastal ar imeachtaí gairme mar an Chomhdháil Higher Options)
 • Teicneolaíocht faisnéise mar Qualifax agus Careers Portal a úsáid
 • Cláir forbartha phearsanta agus shóisialta

Bunriachtanas de chlár treoirghairme Choláiste Oiriall is ea an chomhairleoireacht a chuirtear ar fáil do gach scoláire mar chuid den phróiseas foghlama forbartha agus ag tráthanna ina mbíonn géarchéim phearsanta ag an scoláire. Cuirtear ar fáil an chomhairleoireacht seo ar bhonn aonair nó i ngrúpaí. D’fhéadfadh sé go mbeadh comhairleoireacht phearsanta, comhairleoireacht oideachasúil agus comhairleoireacht ghairme nó cnuasach de na trí cinn san áireamh.

Aidhmeanna

Is iad na haidhmeanna a bhaineann leis an Roinn Ghairmthreorach agus Comhairleoireachta i gColáiste Oiriall foráil a dhéanamh ar fhorbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil na ndaltaí, chomh maith le freagra proifisiúnta a thabhairt ar riachtanais na ndaltaí uilig maidir le gairmthreoir agus comhairleoireacht. Tá an tseirbhís á riaradh ag Treoirchomhairleoir Scoile a oileadh go proifisiúnta. Déanann an Treoirchomhairleoir iarracht é sin a bhaint amach trí threoir oideachasúil, comhairleoireacht, gairmthreoir agus comhairleoireacht; agus trí threoir agus comhairleoireacht shóisialta agus phearsanta. Seo a leanas breac-chuntas ar na haidhmeanna:

 • Creatlach a sholáthar ina gcuirtear clár comhairliúcháin scoile ar fáil.
 • Freagra struchtúrtha a chinntíonn riachtanais phearsanta, shóisialta, oideachasúil, agus treoirghairme an scoláire.
 • Plean a dhéanfadh soláthar cuimsitheach ar scoláirí sóisearacha, sinsearacha, mionlaigh, agus scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.
 • Áireofar gach gníomhaíocht chomhairliúcháin sa phlean: seisiúin ranga, agallaimh ghairmthreorach, freastal ar thaispeántais ghairme, laethanta oscailte, ag bualadh leis an bhainistíocht agus le gníomhaireachtaí tacaíochta.

Cuspóirí

 • Chun cur ar chumas na ndaltaí a mbuanna féin agus a n-ábaltacht féin a aithint agus a fhorbairt
 • Féidearthachtaí agus deiseanna a aithint agus a leanúint suas
 • Bheith neamhspleách agus bheith freagrach astu féin.
 • Cinntí bunaithe ar eolas maith a dhéanamh agus iadsan a leanúint suas

Ról an Chomhordaitheora

Is ar an Chomhordaitheoir Gairmthreorach atá an fhreagracht Clár Treorach cuimsitheach a sheachadadh, ach caithfidh cur chuige scoile uile bheith ann chun an cuspóir seo a thabhairt chun críche.  Tá cur chuige iomlánaíoch ríthábhachtach don soláthar Treorach ionas go gcinnteofar go mbeidh “rochtain ag mic léinn ar threoir chuí” de réir Roinn 9 (c) an Acht Oideachais (1998). Is cóir breathnú ar an phleanáil treorach mar phróiseas a léireoidh riachtanas na scoláirí go léir chomh maith leis na hacmhainní atá le fáil.

Bíonn an Treoirchomhairleoir rannpháirteach sa treoir scoile agus sa chomhairleoireacht i gcomhthéacs iomlán an chur chuige sa scoil uile. Is féidir le dalta coinne a lorg leis an Treoirchomhairleoir ach na hacmhainní ama a bheith ar fáil. Beidh roinnt ranganna saor ó chúraimí seomra ranga ag an Treoirchomhairleoir le tabhairt faoi na cruinnithe seo. Tugtar am an choinne i scríbhinn do na daltaí. Ansin tugtar an bhileog sin do mhúinteoir an ranga óna mbeidh an dalta as láthair. Cuirfidh múinteoirí eile iad féin ar fáil chun labhairt le daltaí fosta.

Curaclam Treorach

 • An Treoir Fhoirmiúil

Úsáidtear modheolaíochtaí éagsúla chun an curaclam foirmiúil a sheachadadh ar dhá bhealach ar leith: teagmháil duine ar dhuine macasamhail comhairleoireacht phearsanta agus gairmthreorach agus treoir sa seomra ranga ar bhonn rialta – rang seachtainiúil/modúil nó teagasc foirne nó grúpa ranga nó idirghabháil le bliainghrúpa de réir mar is gá.

 • An Treoir Neamhfhoirmiúil

Dul i dteagmháil le baill foirne eile chun naisc traschuraclaim a chur chun cinn agus chun forbairt pholasaí iomlán na scoile maidir le seachadadh an threoirphlean a fheabhsú atá i gceist leis an chlár neamhfhoirmiúil. Bíonn cruinnithe le tuismitheoirí mar chuid den treoir neamhfhoirmiúil.

Réimse Acmhainní

 • Foireann
 • Ábhair m.sh. REACH
 • Áiseanna m.sh. an ríomhlann
 • Seachtrach m.sh. aoi-chainteoirí, Chomhdháil Higher Options

Ábhair, Áiseanna agus Gníomhaíochta Seachtracha

Tá an leabharlann ghairme ann agus tá réamheolairí suas go dáta de chuid na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe agus foilseacháin a bhaineann le réimse de ghairmeacha ar fáil sa leabharlann.  Is féidir na leabhair go léir a fháil amach ar iasacht tríd an phríomhleabharlann scoile agus beidh na rialacha céanna á gcur i bhfeidhm. Beidh físleabharlann ar ghairmeacha le fáil sa leabharlann fosta.

Téacsleabhair mar ‘Amach Anseo, teicneolaíocht na Faisnéise agus usáid an idirlín www.qualifax.ie

www.saoloibre.ie

www.gocareers.ie

www.careersportal.ie

Áiseanna: Oifig Gairmthreorach, an ríomhlann, cláir fógraí, ríomhairí glúine.

Seachtrach: Laethanta Oscailte, taispeántais ghairme, seisiúin eolais ghairme, aoichainteoirí, iarscoláirí agus tuismitheoirí.


Bíonn rang amháin Gairmthreorach in aghaidh na seachtaine ag na ranganna sinsearacha i gColáiste Oiriall agus múineann ár dTreoirchomhairleoir na ranganna sin. Cuirtear daltaí na ceathrú bliana ar an eolas faoin réimse ábhar Ardteistiméireachta atá ar fail dóibh, ábharaíocht, modhanna oibre agus leagan amach scrúduithe. Déanann an cúigiú bliain iniúchadh ar an réimse de chúrsaí tríú leibhéil atá ar fáil dóibh faoi chúig theideal leathana déag. Déantar tástáil spéise agus tástáil inniúlachta chun cuidiú leis an dalta gairm bheatha dá rogha féin a roghnú. Is é atá sa chlár don séú bliain ranganna ar scileanna staidéir, ar conas cinneadh faoi ghairm bheatha a dhéanamh, míniúchán ar na córais CAO agus UCAS agus ar na cúrsaí iar-Theistiméireachta (PLC). Is féidir go mbeidh ionchur ag gach múinteoir sa ghné seo den tseirbhís Gairmthreorach.

Soláthar Gairmthreorach do Ranganna Sinsearacha

Eagraíonn an Treoirchomhairleoir iompar ón scoil chuig roinnt Laethanta Oscailte a eagraíonn na Coláistí nuair a bhíonn spéis léirithe iontu ag roinnt mhaith daltaí. Déanann an múinteoir sin, i gcomhar le bainistíocht na scoile, bainistíonn sé/sí an Leabharlann Ghairmthreorach agus clár na bhfógraí Gairmthreorach a uasdátú, tugann sé cuireadh d’aoi-chainteoirí a bhaineann le hábhar chun labhairt leis na daltaí, ullmhaíonn sé nó sí na daltaí d’agallaimh agus do thaithí oibre chomh maith le clár Scileanna Staidéir a chur ina láthair.

Déanann Coláiste Oiriall scrúduithe síceolaíochta agus scrúduithe oideachasúla caighdeánaithe (tástálacha síciméadracha san áireamh) lena gcuirtear eolas úsáideach ar fáil chun feidhmíocht acadúil agus gairme a thuar. Cuirtear daltaí faoi theisteanna difriúla caighdeánaithe agus is féidir na torthaí a phlé le daltaí ar bhonn aonair, agus lena dtuismitheoirí chomh maith má mheastar go bhfuil gá leis sin.

Beidh bainistíocht agus múinteoirí uilig na scoile ag tacú agus ag plé leis an tseirbhís. Luaitear anseo, go speisialta, Oidí Ranga, Cinn Bhliana, Comhordaitheoir Tacaíocht Foghlama agus Comhordaitheoir OSPS. Tá cúram ar gach ball foirne i gColáiste Oiriall cur leis an tseirbhís Gairmthreorach do na daltaí.

Aidhmeanna Chomhairliú Gairme

 • Scileanna staidéir, bainistíocht ama, déanamh scrúduithe, roghnú ábhar, leibhéal agus plean staidéir a dhéanamh leo.
 • Iniúchadh suimeanna agus scileanna a dhéanamh leo m.sh. Centigrade, Qualifax agus Careers Portal.
 • Measúnú a dhéanamh chun cabhrú le daltaí féintuiscint níos fearr a bheith acu ag úsáid trialacha síceolaíochta agus fardal eile.
 • Aoi-chainteoirí a thabhairt isteach.
 • Taiscéalaíocht gairme a dhéanamh.
 • Na scoláirí a ullmhú i gcomhair thaithí oibre, breathnú oibre.
 • Súil a choinneáil ar iardhaltaí maidir lena mbealaí gluaiseachta agus lena gcuspóirí.
 • Scoláirí a chur ar an eolas faoi CAO, UCAS, Cúrsaí PLC srl. deiseanna traenála, ar ghairmeacha agus ar phoist.
 • CV a chur le chéile leo.
 • Scileanna agallaimh a dhéanamh leo.

Folláine

Baineann folláine le daoine óga a bheith ag mothú muiníneach, sona, sláintiúil agus i dteagmháil le daoine agus leis an saol. Tá folláine mar cheann de na prionsabail atá mar bhonn le hoideachas na sraithe sóisearaí. I gColáiste Oiriall tá soláthar Treoirghairme san áireamh sa chlár Folláine.

Soláthar Gairmthreorach don tSraith Shóisearach

Déanann scoláirí nua-chláraithe scrúdú iontrála agus lá ionduchtaithe.  Eagraítear cruinniú eolais do thuismitheoirí scoláirí na chéad bhliana. Déantar cur i láthair cumhachtphointí leo agus tugtar cóip chrua den chur i láthair do gach tuismitheoir ag an deireadh. Cuirtear cóip abhaile sa phost chuig gach teaghlach a bhí as láthair ón chruinniú. Tugann gach múinteoir, go speisialta na múinteoirí OSPS comhairle agus treoir do dhaltaí na chéad bhliana maidir le foghlaim agus staidéar.  Cuirtear sampláil ar fáil sna hábhair roghnacha ar feadh naoi seachtaine suas go dtí an tSamhain. Ciallaíonn sé sin go mbíonn deis ag scoláirí tabhairt faoi gach ábhar roghnach ar feadh trí seachtaine chun blaiseadh beag a fháil air.

Buaileann an Múinteoir Gairmthreorach le lucht na chéad bhliana faoi dhó agus déanann sé/sí cur i láthair cumhachtphointí leo chun cuidiú leo ábhair a roghnú don Sraith Shóisearach. Tugtar cóip chrua den chur i láthair cumhachtphointí do gach scoláire ag an deireadh. Buaileann sé/sí le scoláirí go haonarach má bhíonn deacracht acu a n-intinn a dhéanamh suas. Cuirtear leabhrán dátheangach abhaile chuig na tuismitheoirí ag cur síos ar a bhfuil le foghlaim, leagan amach agus córas measúnaithe gach ábhair chomh maith le litir mhínitheach ón mhúinteoir Gairmthreorach. Cuirtear agallamh caighdeánach ar gach scoláirí chéad bhliana roimh Shamhain ag fiafraí díobh an bhfuil siad ag socrú isteach

Bíonn ceardlanna foirmiúla Scileanna Staidéir ag an dara bliain agus ag an tríú bliain i Meán Fómhair. Déantar cur i láthair cumhachtphointe leo agus tugtar cóip chrua den chur i láthair do gach scoláire ag an deireadh. Bíonn ceachtanna rialta sa rang OSPS ag déileáil le strus, brú, sláinte intinne, bia sláintiúil, aclaíocht choirp agus eagrúchán. Bíonn go leor idirphlé idir na múinteoirí OSPS agus an múinteoir Gairmthreorach maidir le hábhar na ranganna seo.

Glacann an Múinteoir Gairmthreorach na ranganna sóisearacha ó am go ham, go háirithe le lucht na tríú bliana agus iad ag tabhairt aghaidh ar scrúduithe stáit, le labhairt faoi fhoghlaim, staidéar agus scrúduithe. Is féidir le scoláirí sóisearacha, chomh maith le scoláirí sinsearacha, coinne a dhéanamh leis an Mhúinteoir Gairmthreorach am ar bith má bhíonn aon ní ag déanamh tinnis dóibh. Cuirtear in iúl dóibh go soiléir go bhfuil an tseirbhís sin ar fáil sa scoil.

Bíonn cruinniú eolais do thuismitheoirí scoláirí na tríú bliana mar gheall ar leagan amach agus ábhar na hIdirbhliana. Déantar cur i láthair cumhachtphointí leo agus tugtar cóip chrua den chur i láthair do gach tuismitheoir ag an deireadh. Cuirtear cóip abhaile sa phost chuig gach teaghlach a bhí as láthair ón chruinniú. Déantar a mhacasamhail de chur i láthair cumhachtphointí le scoláirí na tríú bliana thart ar an am céanna agus tugtar cóip chrua den chur i láthair do gach scoláirí ag an deireadh.

Clár don Sraith Shóisearach

Cuimsíonn an clár gnéithe éagsúla de shaol scoile ina n-áirítear:

 • cuidiú leis na scoláirí an t-aistriú a dhéanamh ó bhunscoil go méanscoil
 • scoláirí a chur ar an eolas faoi chontuirtí an tsaoil
 • scoláirí a chur ar an eolas faoi rialacha agus polasaithe na scoile agus na seirbhisí tacaíochta atá ar fáil
 • clár ama, dialann na scoile agus scileanna eagrúcháin a phlé leo, clár ama éifeachtach
 • conas an cinneadh ceart a dhéanamh, tábhacht chaitheamh aimsirí, mothúcháin a aithint & meas a léiriú ar mhothúcháin daoine eile
 • sábháilteacht ar scoil, ar an bhóthar agus ar bhus na scoile
 • scileanna staidéir, conas nótaí agus príomhphointí a thógáil ó théacs
 • conas plé le brú-chomhaoiseach agus conas an cinneadh ceart a dhéanamh,
 • iompar dearfach agus conas caitheamh le daoine eile
 • sláinte, am saor agus scíth a ligint,
 • féin-bhainstíocht, conas brú a láimhseáil/a bhainistiú,
 • mí-úsáid substaintí, tionchar ó dhaoine eile agus conas déileáil leis.

Comhairleoireacht

Tig le scoláirí comhairleoireacht phearsanta a lorg i gColáiste Oiriall. Tig leis na múinteoirí, an Príomhoide, a dtuismitheoirí agus a gcairde atreorú a dhéanamh ar a son. Is é cuspóir an Chomhairleora suíomh a chur ar fáil inar féidir leis an dalta a cheisteanna pearsanta a chur i láthair faoi rún i dtimpeallacht atá compordach dó. Baintear feidhm as cur chuige comhairleoireachta sonrach chun an dalta a chumasú fá choinne bealaí atá nua agus níos iomchuí a aimsiú chun dul i ngleic leis an saol, nó chun rudaí a d’fhéadfadh a bheith ag cur isteach ar a shaol a phlé.

Cuireann an Comhairleoir seirbhís faoi rún ar fáil do na daltaí a thugann cuairt air ach na hacmhainní ama a bheith ar fáil. Cuirtear scoláirí ar an eolas, áfach, go mbeidh ócáidí ann nuair a d’fhéadfadh an gá a bheith ann an rún sin a sceitheadh, i.e. nuair a bhraitear go bhfuil an dalta nó duine eile a chuirtear ar aithne ár gComhairleora i mbaol go pearsanta. Cuirtear na daoine cuí ar an eolas ag an am sin.

Réamhghníomhach

Aithníonn muid go gcaithfidh ár gComhairleoir bheith réamhghníomhach maidir leis na saincheisteanna a chuireann scoláirí i láthair i gcónaí. Tá bulaíocht, cibearbhulaíocht, duine in ísle brí, an treocht chun lámh a chur ina mbás féin, mífheidhmiú clainne, iomaíochas, eisiamh sóisialta, teip maidir le mórghníomh acadúil a bhaint amach, drochíde, bulaíocht bunaithe ar aitheantas, brú ó scoláirí eile, mí-úsáid substainte agus mí-úsáid chiníoch ar chuid de na fadhbanna is féidir a mhaolú le tacaíocht chomhairleoireachta.

Is próiseas foghlama idirghníomhach í an chomhairleoireacht idir an Comhairleoir agus an dalta, bíodh duine aonair nó grúpa i gceist, próiseas le cur chuige iomlánaíoch i leith saincheisteanna pearsanta agus/nó gairmiúla. Trí bheith ag freastal ar éilimh Aontas Comhairleoireachta agus Síciteiripe na hÉireann agus ag obair le Cód Eitice Institiúid na gComhairleoirí Treorach cinntítear go bhfuil Seirbhís Chomhairleoireachta Choláiste Oiriall faoi fheitheoireacht agus faoi mhonatóireacht cheart ionas go dtugtar tosaíocht do riachtanais na ndaltaí agus go mbíonn a gcuid cearta ar cosaint.

Aidhmeanna Comhairliú Pearsanta agus Sóisialta

 • Seirbhís rúnda éisteachta, gan bhreithiúnas, a bheith ar fáil do scoláirí.
 • Comhairle agus treoir a chur ar fáil dóibh chun déileáil le deacrachtaí tochtmhara.
 • A bhféinmheas agus scileanna ceannasacha a fhorbairt.
 • An t-eolas agus na scileanna a bhaineann le forbairt phearsanta agus shóisialta an scoláire, le féinaithne, le cinneadh ar chomhairle agus le pleanáil a chur ar fáil.
 • Scileanna chun déileáil le deacrachtaí imní, bainistíocht ama agus staidéir a iniúchadh leo
 • Tacaíocht a chur ar fáil do scoláirí atá i gcruachás.
 • Cuidiú le daltaí a smaointe, a mothúcháin agus na roghanna atá acu a chíoradh.
 • Aire agus tacaíocht a tabhairt do dhaltaí a bhíonn ag foghlaim conas déileáil leis na gnéithe uilig a bhaineann le fás aníos.

Scoláirí a chur faoi bhráid seirbhísí

Is féidir go lorgófar cuidiú do scoláirí a bhfuil fadhbanna acu, mar dheacrachtaí foghlama, mí-úsáid substaintí, andúil, cailliúint agus bás agus géarchéim phearsanta, ó áisíneachtaí cosúil le dochtúir an scoláire, Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte, NEPS, Oifigeach Leasa Oideachais agus Oifigeach Ceangail Sóisearach na nGardaí. Caithfear tuismitheoirí a chur ar an eolas agus cead a fháil ó thuismitheoirí sula gcuirfidh ár gComhairleoir scoláirí faoi bhráid áisíneachtaí seachtracha cosúil le Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte nó an Síceolaí Oideachasúil.

Nósanna imeachta measúnaithe/meastóireachta

Ní gnách go ndéantar measúnú nuair atá treoir i gceist ach san am céanna tugann “measúnú” neamhfhoirmiúil soiléiriú ar an rogha ghairme agus ar an rogha ábhar, mar shampla, ar tháinig feabhas ar na scileanna staidéir agus ar theicnící scrúduithe. Tugtar léargas faoi leith ar éifeachtacht an Treoirchomhairleora.

Is annamh a thugtar obair bhaile fhoirmiúil. Líonann scoláirí isteach foirm iarratais sula bhfreastalaíonn siad ar agallamh. D’fhéadfadh sé go mbeadh fiosrú gairme agus/nó taighde i ndiaidh an agallaimh.

Nósanna imeachta ar Thaifid a Choimeád

Coinníonn Coláiste Oiriall taifid mhionsonraithe ar gach duine a bhíonn i mbun chomhairliúcháin agus ar na hagallaimh ghairme. Coinníonn muid achoimre de thaifid tagartha ar na seisiúin chomhairleoireachta aonair.

 • Coimeádtar taifid na ndaltaí ar feadh seacht mbliana ar a laghad.
 • Caithfidh roinnt de na focail agus de na frásaí a d’úsáid an cliant sna taifid mhionsonraithe le linn na seisiún comhairleoireachta aonair a bheith in úsáid agus scríofa sna taifid.
 • Déanann an Treoirchomhairleoir iarracht na nótaí a scríobh a luaithe agus is féidir i ndiaidh an tseisiúin chun cruinneas a chinntiú.
 • Coinnítear na nótaí chomh gonta agus is féidir.

Tuairisciú

Leantar an riail rúndachta i gcás na comhairleoireachta pearsanta agus agallaimh ghairme i.e. cuirtear an bhainistíocht scoile, an múinteoir ranga, an Ceann Bliana, agus/nó na tuismitheoirí ar an eolas má shíltear go bhfuil an scoláire i mbaol (go ngortódh sé é féin) nó go gcuirfeadh sé daoine eile i mbaol agus fosta má tá ceanglas dlíthiúil i gceist. Insítear don scoláire ag tús an tseisiúin faoin rúndacht agus an teorainn atá leis.

Cuirtear múinteoir agus tuismitheoir ar an eolas faoi dheacracht nó faoi fhadhb áirithe a d’fhéadfadh a bheith ag an scoláire má shíltear gur ar mhaithe leis an scoláire é – ní dhéantar é seo ach amháin nuair atá an scoláire eolach faoi agus bítear ag brath ar a chead leis sin a dhéanamh. Cloíonn muid i gcónaí le téarmaí ár bPolasaí um Chosaint Leanaí.

Forbairt Ghairmiúil an Mhúinteora

Caithfidh ball cairte de chuid Institiúid na dTreoirchomhlairleoirí oiliúint inseirbhíse deich n-uaire oiliúna a dhéanamh sa bhliain (IGC Bunreacht agus Cód Eitice, 2004) chun ballraíocht bhailí den IGC (Institiúid na dTreoirchomhlairleoirí) a choimeád.

Tá an fhorbairt inghairme ríthábhachtach d’obair an Treoirchomhairleora.  Éascaíonn Coláiste Oiriall freastal rialta chuig cruinnithe IGC agus Maoirseacht Comhairleoireachta gan an tráthchlár a chur as riocht san am céanna. Cuirtear réimse inseirbhíse ar fáil ag Cruinniú Cinn Bhliana an IGC – ceardlanna agus cur i láthair a bhaineann leis an obair a bhíonn idir lámha acu. Eagraítear seisiún inseirbhíse breise go háitiúil agus ar fud na tíre agus ceadaítear do gach ball cláraithe reatha freastal air seo.  Tugann an Roinn Oideachais tacaíocht do bhaill IGC trí mhaoiniú a chur ar fáil dóibh an oiliúint seo a fháil.

Tástálacha

Cuireann an Treoirchomhairleoir scrúdú ar na scoláirí idirbhliana ag úsáid DATS. Tugann an Treoirchomhairleoir aiseolas i leith na ríomhthorthaí ar ais do na scoláirí in éineacht le cinntí ábhair don tsraith shinsearach. Tugtar cuireadh do na tuismitheoirí na torthaí a athbhreithniú leis an Treoirchomhairleoir má tá siad á iarraidh sin ach coinne a bheith déanta acu.  Is ar an mhúinteoir Tacaíochta Foghlama a thiteann an cúram tástáil a dhéanamh ar na scoláirí atá ag tosú sa chéad bhliain.

Córas Coinní

Tá córas coinní ann do chomhairleoireacht duine ar dhuine/gairmeacha/agallaimh chun an clár treorach a sheachadadh go héifeachtach agus go sábháilte. Agus coinne a shocrú téitear chun cainte leis an scoláire roimh ré ionas nach gcuirfear isteach ar aon obair eile más féidir.

Socraíonn an Treoirchomhairleoir an t-amchlár agus cuirtear in airde é ar an chlár fógraí Treorach ar dhoras na hoifige.  Dá mba rud é nach bhfuil scoláire ábalta an choinne a choinneáil is féidir leis an choinne a mhalartú le scoláire eile ach an Treoirchomhairleoir a chur ar an eolas. Dá mba rud é nach bhfuil an Treoirchomhairleoir féin ábalta freastal ar an choinne, cuirfidh sé/sí coinne eile in áirithe don scoláire

Prótacal do chruinnithe

Is féidir le tuismitheoir/caomhnóir coinne a chur in áirithe do chruinniú trí ghlaoch ar oifig na scoile. Is le linn na scoile go hiondúil a bhíonn an choinne ar siúl ach má chaitear é is féidir coinne a dhéanamh i ndiaidh na scoile. Iarrtar teagmháil a dhéanamh le chéile dá mba rud é go raibh gá an choinne a chur ar ceal. D’fhéadfadh sé go mbeadh an Treoirchomhairleoir ag iarraidh ball eile den fhoireann a bheith ina c(h)uideachta ag an chruinniú, e.g. Ceann Bliana, Múinteoir Ábhair nó duine den lucht bainistíochta. Tugtar cuireadh don scoláire bheith i láthair ag an chruinniú iomlán nó ag cuid den chruinniú le cead óna thuismitheoirí.  Bíonn lámh ag an scoláire sa chruinniú agus cuireann sé seo lena neamhspleáchas nuair a fheiceann sé toradh an chruinnithe a raibh sé féin páirteach ann.  Coimeádann an Treoirchomhairleoir nótaí de na cruinnithe go léir.

Polasaithe atá bainteach leis an Phlean Gairmthreorach agus Comhairleoireachta

 • Polasaí Gaeilge
 • Polasaí Tréadchúraim
 • Cód Iompraíochta agus Smachta
 • Polasaí Tinrimh
 • Polasaí i dtaobh Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
 • Polasaí Obair Bhaile
 • Polasaí Measúnaithe
 • Polasaí um Chosaint Leanaí
 • Beartas Frithbhulaíochta
 • Polasaí Mhí-úsáid Substainte
 • Polasaí Mheán Sóisialta

Naisc leis an fhoireann agus le gníomhaireachtaí lasmuigh

 • Bainistíocht
 • Cinn Bhliana
 • Múinteoirí Ranga
 • Foireann Teagaisc
 • Foireann Tréadchúraim
 • Múinteoirí Oideachas Sláinte
 • Comhordaitheoir Idirbhliana
 • Feighlí
 • Foireann an cheaintín
 • Daltaí, cinnirí, Comhairle na nDaltaí
 • Tuismitheoirí agus Coiste na dTuismitheoirí
 • Iarscoláirí

Gníomhaireachtaí ón taobh amuigh

 • NEPS
 • Tulsa
 • Roinn na hOibre Sóisialta
 • Seirbhísí Leasa Oideachais
 • Fostóirí
 • Oifigigh Iontrála/Coláistí Tríú Leibhéal
 • Fáilte Ireland
 • Coláistí Breisoideachais
 • An Pobal
 • Gardaí
 • Roinn Oideachais
 • Coimisiún na Scrúduithe Stáit

AGUISÍN 1

CLÁR GAIRMTHREORACH AGUS COMHAIRLEOIREACHTA CHOLÁISTE OIRIALL

Bliain 1 – siollabas

 • Plé ar an aistriú chuig an dara leibhéal, buntáistí, etc.
 • An dóigh le teacht ar an tSeirbhís Treorach.
 • Cinntí ar roghanna ábhar
 • Teicníc Scrúdúcháin
 • Seimineár Scileanna Staidéir, eagrúchán/modh staidéir/bainistiú ama

Bliain 1 – seachtrach

 • Seisiúin eolais do thuismitheoirí ar an dóigh chun cuidiú a thabhairt dá bpáiste ó thaobh staidéar a dhéanamh.
 • Seisiún eolais ar Rogha Ábhar do thuismitheoirí

Bliain 3 – siollabas

 • Seisiún eolais faoi chlár na hIdirbhliana do dhaltaí

Bliain 3 – seachtrach

 • Ceardlanna ar Scileanna Staidéir – díriú isteach ar scrúduithe/dul siar a phleanáil/bainistiú ama.
 • Seisiún eolais faoi chlár na hIdirbhliana do thuismitheoirí

 Bliain 4 – siollabas

 • Teagmháil ranga fhoirmiúil in aghaidh na seachtaine
 • Seisiúin aonair trí choinne a dhéanamh
 • REACH
 • Tástáil shíciméadrach
  • Luachanna oibre
  • Pearsantacht
  • Measúnuithe suimeanna
  • DAT
 • Fiosrú ar ghairmeacha
 • Taithí Oibre
 • Scileanna taighde – ag úsáid an idirlín, leabharlann ghairmeacha
 • Ag úsáid réamheolaire
 • Ullmhú chun dul isteach sa tsraith shinsearach
 • Rogha ábhar don tsraith shinsearach

Bliain 4 – seachtrach

 • Seisiún eolais do thuismitheoirí faoi roghnú ábhar don Ardteistiméireacht

Bliain 5 – siollabas

 • Teagmháil fhoirmiúil ranga uair amháin in aghaidh na seachtaine
 • Seisiúin ar bhonn aonair trí choinne a dhéanamh
 • Córas na bpointí
 • Riachtanas iontrála
 • saoloibre.ie
 • careersportal.ie
 • Hpat agus UK CAT
 • NFQ
 • REACH
 • Scileanna taighde – ag úsáid an idirlín
 • Pleanáil gairme/ag fiosrú gairmeacha
 • CAO – cao.ie
 • UCAS – ucas.com
 • Ag ullmhú C.V.
 • Scileanna agallaimh

Bliain 5 – seachtrach

 • seimineár ar scileanna staidéir
 • Moltar do scoláirí freastal ar chainteanna gairme /seimineáir/laethanta oscailte

Bliain 6 – siollabas

 • Teagmháil fhoirmiúil ranga – rang amháin in aghaidh na seachtaine
 • Coinne agus cruinniú leis an Treoirchomhairleoir
 • Cén dóigh chun déanamh réidh do thionól gairme nó do lá oscailte
 • Scileanna staidéir: dul siar
 • UCAS: gnás iarratais (Meán Fómhair)
 • Ag líonadh isteach foirmeacha iarratais
 • CAO: gnás iarratais (Samhain/Nollaig)
 • HEAR agus DARE
 • SUSI agus deontais
 • Scoláireachtaí
 • Teicnící scrúduithe
 • Inspreagadh: súil siar ar thorthaí na dTriailscrúduithe (Feabhra)
 • Roghanna eile in áit an Tríú Leibhéal: eolas agus aoichainteoir mar is cuí
 • Teicnicí agallaimh
 • Ag dul ar aghaidh chuig an 3ú Leibhéal

Bliain 6 – seachtrach

 • Oíche eolais do na tuismitheoirí faoin CAO agus roghnú cúrsaí tríú leibhéal
 • Seimineár scileanna staidéir
 • Moltar do scoláirí freastal ar chainteanna gairme/cur i láthair/seimineáir/laethanta oscailte.

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344