Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

Réamhrá

Ta an beartas seo á chur in áit le lánpháirtíocht gach dalta i saol na scoile a chinntiú. Tá sé ag teacht le ráiteas misin Choláiste Oiriall a spreagann gach rannpháirtí i bpobal na scoile bheith ‘ag díriú ar bharr feabhais acadúil’ agus ‘a lánacmhainneacht a chomhlíonadh’. Tugann an tAcht Oideachais (Leas), 2000 creatlach chuimsitheach le haghaidh freastal rialta scoile a chur chun cinn. Faoin Acht, every caithfidh gach dalta freastal ar scoil go rialta go dtí go mbeidh siad sé bliana déag nó ar a laghad trí bliana oideachais a dhéanamh in iar-bhunscoil, cibé acu a thagann go deireanach.

Bunaíodh an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais (NEWB) chun tacú le tinreamh scoile agus le leanúint de pháistí nach mbíonn ag freastal go rialta ar scoil. Féachann Coláiste Oiriall chuige go bhfaigheann a chuid daltaí uile oideachas a thabharfaidh oiread deiseanna agus is féidir le go mbainfidh gach dalta barr feabhais amach. Déanann Coláiste Oiriall an-iarracht timpeallacht fháilteach gheanúil a chruthú ina mothaíonn gach ball de phobal na scoile go bhfuil siad ag teastáil agus slán. Oibríonn na baill foirne uile leis na daltaí agus a dteaghlaigh lena chinntiú go bhfreastalaíonn gach dalta go rialta agus go poncúil.

Aidhmeanna agus Cuspóirí

A chinntiú gur tosaíocht é an tinreamh agus an phoncúlacht ag gach páirtí leasmhar sa scoil ar a n-áirítear daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí.
Creatlach a fhorbairt a shainíonn róil agus freagrachtaí aontaithe agus a chothaíonn comhsheasmhacht maidir le cur i gcrích tascanna ainmnithe.
Tacaíocht, comhairle agus treoir a sholáthar do thuismitheoirí agus do dhaltaí.
Cur chuige córasach a fhorbairt i dtaca le sonraí a bhailiú a bhaineann le tinreamh agus anailís a dhéanamh orthu.

Breis forbartha a dhéanamh ar chóras luaíochtaí agus smachtbhannaí.
Riachtanais an dalta aonair a aithint le linn saincheisteanna atá bainteach le freastal a láimhseáil nó athimeascadh a phleanáil i ndiaidh tréimhse fhada asláithreachta.

Róil agus Freagrachtaí

Ról an Tuismitheora

Ba cheart do dhalta freastal ar scoil gach lá. Is é freagracht na dtuismitheoirí a chinntiú nach gcailleann a mac/iníon lá scoile ach amháin le linn tinnis nó tosca ‘dosheachanta’. Ba chóir coinní leighis/fiaclóireachta a dhéanamh lasmuigh d’uaireanta scoile nuair is féidir. Níor chóir daltaí a bhaint amach as an scoil le linn am téarma le haghaidh laethanta saoire.

Má chailleann dalta lá ar scoil is ar chrann an tuismitheora a thiteann sé a chur in iúl do Choláiste Oiriall faoina asláithreacht. Is féidir teachtaireacht ghutháin a chur chuig oifig na scoile. Caithfidh nóta scríofa mínithe óna dtuismitheoir bheith ag daltaí atá ag filleadh chun na scoile i ndiaidh dóibh bheith as láthair. Tá spás fágtha le haghaidh na nótaí seo i ndialann an dalta. Ba cheart do thuismitheoirí a chinntiú go mbíonn a gcuid páistí ar scoil in am. Ba chóir do dhaltaí an scoil a shroicheadh 5 bhomaite roimh idir thús an lae scoile agus na ceachtanna san iarnóin. Tugann sin am dóibh dul chuig a dtaisceadán agus na leabhair agus an trealamh atá de dhíth orthu dá gcuid ranganna a eagrú.

Is é polasaí na scoile go gcoinneofar daltaí siar má bhíonn siad mall ar scoil. Cuirtear an choinneáil siar seo in iúl do thuismitheoirí trí litir ón Cheann Bliana. Má tharlaíonn sé go mbíonn daltaí mall ar bhonn leanúnach cuirfear litir abhaile le daltaí agus cuirfear tuilleadh smachtbhannaí i bhfeidhm. Aithnítear go bhféadfadh sé go mbeadh tosca dosheachanta i gceist nuair a thiocfaidh dalta isteach go mall m.s. deacrachtaí taistil. Bíonn an scoil solúbtha maidir le ceisteanna den chineál sin agus oibríonn sí i gcomhar leis na tuismitheoirí agus an dalta chun aon tacaíocht is féidir a thabhairt.

Ról an Dalta

Caithfidh daltaí bheith in am sa rang nuair a líonfaidh múinteoir an chéad tréimhse an rolla cláraithe. Tá sé doghlactha go mbeadh daltaí ag teacht isteach i ndiaidh an dara clog. Buailfidh clog na scoile 5 bhomaite roimh thús Cheacht a 1 agus cúig bhomaite roimh Cheacht a 6 arb é an chéad cheacht é i ndiaidh bhriseadh an lóin. Daltaí a bhíonn mall do Cheacht a 1 nó Cheacht a 7 caithfidh siad an ‘Leabhar Mall’ a shíniú agus tugtar duillín moille dóibh lena ligean isteach sa rang. Iarrfaidh maoir ar dhaltaí sna dorchlaí, sna spásanna taisceadán agus thart ar na leithris bogadh ar aghaidh chuig a gcuid ranganna in am.

Ar theacht ar ais chun na scoile i ndiaidh bheith as láthair, ba cheart do dhaltaí a nóta thaispeáint don mhúinteoir ábhair le linn chlárú na maidine, a thabharfaidh ar a sheal iad do rúnaí na scoile le linn a cuairte ar gach rang. Bítear ag súil leis i ngach cás neamhláithreachta go dtabharfaidh daltaí a mbris isteach le hobair a cailleadh a luaithe agus is féidir.

Teacht Isteach Mall ar Maidin: Má bhíonn daltaí mall ag teacht ar scoil ar maidin síneofar isteach iad sa phríomhoifig ag rúnaí na scoile agus tabharfar duillín moille dóibh. Is sárú tromchúiseach ar Chód Iompair na Scoile é gan síniú isteach go mall agus cuirfear smacht ar dhaltaí dá réir.

Teacht Isteach Mall Tráthnóna: Bítear ag súil leis go bhfillfidh daltaí sinsearacha ar ais ar scoil go poncúil i ndiaidh bhriseadh an lóin. Cuirfear daltaí a thagann isteach go mall i ndiaidh an lóin chuig Oifig na Scoile le haghaidh stampa moille. Má tharlaíonn sé arís is arís eile go mbíonn daltaí mall i ndiaidh an lóin is féidir go mbainfí a bpas lóin díobh. Ní mór do dhaltaí a imíonn ón scoil le linn an lae scoile síniú amach in Oifig na Scoile, ag rá cá huair atá siad ag imeacht agus cén fáth.

Ról an Phríomhoide /an Leas-Phríomhoide

Tá an Príomhoide/Leas-Phríomhoide freagrach as cur i bhfeidhm éifeachtach Bheartas Tinrimh agus Poncúlachta na scoile. Tá an Príomhoide/Leas-Phríomhoide freagrach as na tuairisceáin tinrimh chuí a sheoladh ar ais chuig an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais (NEWB).

I gcomhar leis na Cinn Bhliana déanfaidh an Príomhoide/Leas-Phríomhoide monatóireacht ar an tinreamh agus cinnteoidh siad luath-idirghabháil má aithnítear go bhfuil fadhb ann. Úsáidfidh Cinn Bhliana agus/nó an Leas-Phríomhoide litreacha caighdeánacha na scoile le dul i dteagmháil le tuismitheoirí/caomhnóirí daltaí a bhíonn mall go minic don scoil nó dá gcuid ranganna.

Ról an Chinn Bhliana

Is é an Ceann Bliana i bpáirt leis na múinteoirí ábhar atá freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar phatrúin tinrimh agus phoncúlachta trasna an bhliainghrúpa. Rachaidh an Ceann Bliana i dteagmháil le tuismitheoirí mar a mbíonn patrún asláithreachta nó moille le brath. Tugann an Ceann Bliana tacaíocht d’Oidí Ranga a chinntiú go bhfaightear míniú ar gach cás asláithreachta i nóta ó thuismitheoirí. I roinnt bheag cásanna is féidir go mbeadh deacracht ag an oide teacht ar nóta ón bhaile. Más cuí rachaidh an Ceann Bliana i gceann an phlé le cinntiú go mínítear an asláithreacht seo.

Cuirfidh an Ceann Bliana agus foireann bainistíochta na scoile smachtbhannaí don mhoille i bhfeidhm de réir Chód Iompair na Scoile. Cuirfidh an Ceann Bliana in iúl do thuismitheoirí trí litir nuair a bhíonn thart ar 15 chás neamhláithreachta ag dalta, go n-eiseofar ar ball tuairisc chuig an Bhord Náisiúnta Leasa Oideachais, má leanann an patrún ar aghaidh. Ta an scoil tuisceanach maidir le riachtanais phearsanta agus tosca a cuid daltaí agus tuigtear go mbíonn spreagadh ag teastáil ó roinnt daltaí le teacht ar scoil go rialta. Bíonn ról ag an Cheann Bhliana chun tacú le daltaí deacrachtaí a shárú a bhaineann le tinreamh. Is féidir sin a dhéanamh trí:

  • Idirghabháil le baill foirne
  • Obair go dlúth le Tuismitheoirí
  • Athbhreithniú rialta a thabhairt ar an straitéis atá i bhfeidhm

Is é freagracht an Chinn Bhliana a chinntiú gur tosaíocht laistigh den Bhliainghrúpa é ardchaighdeán tinrimh agus poncúlachta. Is féidir sin a dhéanamh trí chruinnithe foirne Bliana, tionóil, bronnadh duaiseanna dheireadh na bliana srl.

Ról an Oide Ábhair

Is é an Múinteoir Ábhair atá freagrach as an ghlaoch rolla oifigiúil a ghlacadh gach lá le linn chlárú na maidine. Le linn an ama sin, ba chóir don Mhúinteoir Ranga leanúint den asláithreacht agus nótaí ó thuismitheoirí ag míniú na gcásanna seo a bhailiú. Ba chóir don Oide a chur in iúl don Cheann Bliana más amhlaidh, i ndiaidh roinnt meabhrúchán, nach dtugann dalta nóta isteach a mhíniú a neamhláithreachta. Is é an tOide Ábhar atá freagrach as rolla a ghlaoch ag tús gach ceachta. Is féidir na taifid seo a chur ar fáil do Chinn Bhliana, Príomhoide nó Leas-Phríomhoide dá dtarlódh sé in am ar bith go mbeadh ceist ann faoi thuairisc dhalta. Ba chóir d’Oidí Ábhar a rá leis an Cheann Bliana má thagann patrún asláithreachta/moillechun cinn i dtaca le dalta ar bith ina ngrúpa. Is féidir leis an Oide Ábhar a leithéid sin de bhuaireamh a chur in iúl do thuismitheoir trí dhialann an dalta. Nuair a choinnítear dalta siar nó a bhaintear as rang é ag duine údarásach, tabharfaidh an duine sin míniú scríofa dó/di faoina (h)asláithreacht ón rang. Níl cead ag aon dalta bheith as láthair ón rang gan a údarás scríofa mar sin. Nuair is féidir é tabharfar réamhfhógra don Oide Ranga má tá daltaí le hastarraingt ó rang.

Ról an Fhoireann Riaracháin

Caithfidh daltaí a thagann isteach mall ar scoil tuairisciú chuig Oifig na Scoile mar a dtabharfar duillín moille dóibh. Taifeadann an fhoireann riaracháin an mhoille seo ar an ríomhchóras cláraithe. Má imíonn daltaí ón scoil i rith an lae caithfidh siad síniú amach in Oifig na Scoile, mar a nótáiltear am agus cúis a n-imeachta. Déanann an fhoireann riaracháin monatóireacht ar chomhlánú ghlaoch rolla na maidine.

Straitéisí chun Rannpháirtíocht Daltaí a Chur chun Cinn

Aithníonn an scoil go mbíonn ardtinreamh ann nuair a mhothaíonn daltaí sona, sábháilte agus páirteach i saol phobal na scoile. Is trí rannpháirtíocht iomlán gach dalta i ngach gné de shaol na scoile agus trí fhéachaint chuige go gcothaítear a bhforbairt phearsanta, dea-shaoránacht agus dul chun cinn acadúil is ea is mian linn patrúin tinrimh a uasmhéadú. Is rún linn sin a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

Curaclam

Cuireann an scoil réimse leathan ábhar ar fáil ar an tSraith Shóisearach agus Shinsearach. Ofráiltear fosta Clár cuimsitheach Idirbhliana. Bíonn tacaíocht Chomhairleoir Treoirghairme agus teagasc bunaithe ar acmhainní ar fáil do dhaltaí nuair is/más gá.

Modheolaíochtaí

Trí theagasc an churaclaim déanann an múinteoir iarracht réimse modheolaíochtaí a úsáid a spreagann agus a éascaíonn rannpháirtíocht na ndaltaí uile. Déantar cinnte go mbíonn difrealú i ngach rang le freastal ar gach dalta. Soláthraíonn an bhainistíocht scoile forbairt mhúinteoirí agus tacaíonn siad léi trína dhéanamh éasca acu freastal ar chúrsaí inseirbhíse agus trí laethanta oiliúna foirne a thairiscint.

Comhchuraclaim


Freastalaíonn clár comhchuraclaim/seach-churaclaim Choláiste Oiriall ar réimse leathan spéiseanna sa dóigh is go n-uasmhéadófar rannpháirtíocht daltaí. I measc an réimse gníomhaíochtaí a thairgtear áirítear spóirt, drámaíocht, cuairteanna, clubanna am lóin, feasacht charthanachta agus turais allamuigh.

Cúram Tréadach


Cuidíonn struchtúir thréadchúraim agus eagrú ranga na scoile le gach dalta páirt a ghlacadh i saol na scoile ar dhóigh a chuireann a bhforbairt phearsanta chun cinn.

Oide Ranga/Ceann Bliana


Spreagann an t-atmaisféar comhbhách ranga a chothaíonn an tOide Ranga spreagann sin fosta lánpháirtíocht i saol na scoile. I gcomhar leis an Cheann Bliana, bíonn ról ag an Oide Ranga meanma mhaith ranga a chothú a chuireann cairdeas agus foghlaim chun cinn. Tríd an struchtúr sin fosta is féidir le tuismitheoirí dul i dteagmháil le agus bualadh le múinteoirí.

Rannpháirtíocht Tuismitheoirí


Fáiltítear roimh ionchur tuismitheoirí trí na bealaí éagsúla atá ar fáil dóibh m.s. Cumann Tuismitheoirí. Reáchtáiltear Cruinnithe Tuiste-Oide agus cruinnithe bainteacha eolais go rialta le linn na scoilbhliana. In amanna is féidir le hobair pháirtaimseartha i rith na seachtaine scoile cur le drochthinreamh agus drochphoncúlacht. Cuirtear in iúl do thuismitheoirí agus do dhaltaí faoi na dálaí dleathacha maidir le hobair pháirtaimseartha agus cuirtear in iúl dóibh faoi na drochthionchair a d’fhéadfadh a bheith aici ar fheidhmiú a mic/n-iníne.

Tionscnaimh

Tá roinnt tionscnamh curtha in áit chun dea-thinreamh agus dea-phoncúlacht a spreagadh. Bronntar duaiseanna go bliantúil ar son taifead tinrimh neamhbhriste. Cuireann oidí i gcuimhne do dhaltaí go rialta go gcaithfidh siad a bheith ag a gcuid ranganna in am. Tá Dialann an Dalta deartha le cuidiú le tuismitheoirí agus daltaí déileáil le hasláithreacht agus le moille go héasca agus go héifeachtúil.

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344