Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

Is iar-bhunscoil é Coláiste Oiriall a sholáthraíonn iar-bhunoideachas do scoláirí ón Chéad Bhliain go dtí Bliain na hArdteistiméireachta. Faoi réir na riachtanais a fhaightear san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2017, Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 agus Treoir Tusla ar Ráitis Cosaint Leanaí a ullmhú, chomhaontaigh Bord Bainistíochta Choláiste Oiriall ar an Ráiteas um Chosaint Leanaí atá leagtha amach sa doiciméad seo. <

1 Ghlac an Bord Bainistíochta, mar chuid den Ráiteas um Chosaint Leanaí ginearálta seo, le cáipéis na Roinne: Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017, agus cuirfidh sé i bhfeidhm é go hiomlán agus gan aon athrú

2 Is é Brendan Ó Dufaigh an Phearsa Idirchaidrimh Ainmnithe (PIA)

3 Is í Annette Ní Thuathail an Leas-Phearsa Idirchaidrimh Ainmnithe (LPIA)

4 Aithníonn an Bord Bainistíochta go mbaineann ceisteanna cosaint agus leas leanaí le gach gné de shaol scoile agus gur gá iad a léiriú i ngach ceann de bheartais, nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí na scoile. Cloífidh an scoil ina cuid beartas, nósanna imeachta, cleachtas agus gníomhaíochtaí leis na prionsabail dea-chleachtais seo a leanas i dtaca le cosaint agus leas leanaí:

Maidir leis an scoil de:

 •  aithneoidh sí go bhfuil cosaint agus leas leanaí barrthábhachtach, beag beann ar gach ceist eile;
 • cloífidh sí go hiomlán lena dualgais reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí agus faoi aon reachtaíocht ábhartha eile i dtaca le cosaint agus le leas leanaí;
 • comhoibreoidh sí go hiomlán leis na húdaráis reachtúla chuí i dtaca le ceisteanna a bhaineann le cosaint agus le leas leanaí
 • gabhfaidh sí chuici féin cleachtais shábháilte chun na féidearthachtaí go dtarlódh díobháil nó taismí do leanaí a laghdú agus chun oibrithe a chosaint ó bheith ag glacadh rioscaí nach gá a d’fhéadfadh iad a fhágáil oscailte do líomhaintí mí-úsáide nó neamairt;
 • forbróidh sí cleachtas oscailteachta le tuismitheoirí agus spreagfaidh sí na tuismitheoirí chun baint a bheith acu in oideachas a gcuid páistí; agus
 • cloífidh sí go hiomlán le riachtanais rúndachta agus í ag plé le ceisteanna cosaint leanaí.

Cloífidh an scoil freisin leis na prionsabail thuas i dtaca le haon scoláire aosach a bhfuil soghontacht speisialta ag baint leis.

5 Tá na nósanna imeachta / bearta seo a leanas faoi réir:

 • I ndáil le haon bhall foirne arb é ábhar aon fhiosrúcháin é (cibé cén dóigh a gcuirtear síos air) i ndáil le haon ghníomh, faillí nó toisc i dtaca le páiste a dhéanann freastal ar an scoil, cloíonn an scoil leis na nósanna imeachta cuí atá leagtha amach i gCaibidil 7 de Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 agus leis na nósanna imeachta araíonachta ábhartha aontaithe do bhaill foirne na scoile atá foilsithe ar shuíomh gréasáin ROS.
 • I dtaca le roghnúchán nó le hearcaíocht na foirne agus a n-oiriúnacht chun obair a dhéanamh le páistí, cloíonn an scoil le riachtanais reachtúla ghrinnfhiosrúcháin na nAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 agus leis an treoir ghinearálta um dhualgas cúraim atá leagtha síos i ngrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus i gciorcláin chuí earcaíochta a d’fhoilsigh ROS agus atá ar fáil ar shuíomh gréasáin ROS.
 • I dtaca le soláthar faisnéise agus, mar is gá, teagasc agus oiliúint a sholáthar, do bhaill foirne maidir le heachtraí díobhála a aithint (faoi mar a shainmhínítear san Acht 2015)

¬ Thug an scoil cóip de Ráiteas um Chosaint Leanaí na scoile do gach ball foirne

¬ Cinntíonn an scoil go bhfaigheann gach ball nua foirne cóip de Ráiteas um Chosaint Leanaí na scoile

¬ Spreagann an scoil an fhoireann chun tairbhe a bhaint as oiliúint ábhartha

¬ Spreagann an scoil baill den Bhord Bainistíochta chun tairbhe a bhaint as oiliúint ábhartha

¬ Coimeádann an Bord Bainistíochta taifid de gach ócáid oiliúna a bhíonn ag baill foirne agus Boird

 • I dtaca le hábhair imní faoi chosaint leanaí a thuairisciú do Tusla, bíonn ar gach ball foirne cloí leis na nósanna imeachta atá leagtha amach in Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017, lena n-áirítear i gcás múinteoirí cláraithe, iad siúd a bhaineann le tuairisciú faoi shainordú faoin Acht um Thús Áite do Leanaí.
 • Sa scoil seo tá an PIA thuas-ainmnithe ceaptha ag an mBord mar an “duine ábhartha” (mar a shonraítear san Acht um Thús Áite do Leanaí) le bheith ina chéad phointe teagmhála i dtaca leis an Ráiteas um Chosaint leanaí.
 • Faoin Acht um Thús Áite do Leanaí is daoine faoi shainordú gach múinteoir cláraithe atá fostaithe ag an scoil.
 • I gcomhréir leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, rinne an Bord measúnú ar aon dochar féideartha do pháiste le linn dóibh a bheith ar scoil nó páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí scoile. Tá measúnú scríofa ina leagtar amach na réimsí riosca a aithníonn an scoil agus nósanna imeachta na scoile le déileáil leis na rioscaí sin curtha mar aguisín leis na nósanna imeachta seo.
 • Is féidir teacht ar na nósanna imeachta éagsúla a dtagraítear dóibh sa Ráiteas seo trí shuíomh gréasáin na scoile, ar shuíomh gréasán ROS nó cuirfidh an scoil iad ar fáil ach iad a iarraidh.

6 Foilsíodh an ráiteas seo ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuireadh é ar fáil do gach ball de phearsanra na scoile, Cumann na dTuismitheoirí agus patrún na scoile. Tá sé ar fáil go furasta ag tuismitheoirí agus ag caomhnóirí ach é a iarraidh. Cuirfear cóip den Ráiteas seo ar fáil do Tusla agus don Roinn má iarrtar í.

7 Déanfar an Ráiteas um Chosaint Leanaí seo a athbhreithniú ar bhonn bliantúil nó chomh luath agus is féidir tar éis athrú ábhartha ar bith in aon cheist lena mbaineann an ráiteas seo.

Ghlac an Bord Bainistíochta leis an Ráiteas um Chosaint Leanaí seo ar 8 Feabhra 2018. v

Síniú: ____________________________ Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta Príomhoide 

Síniú: ____________________________ Rúnaí don Bhord Bainistíochta

Dáta: 8 Feabhra 2018 Dáta: 8 Feabhra 2018