Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Is clár náisiúnta ionduchtaithe do mhúinteoirí nuacháilithe é Droichead atá le comhlíonadh taobh istigh de thrí bliana chun an coinníoll seo a bheith bainte de do stadás leis an Chomhairle Mhúinteoireachta ach is féidir síniú ama a lorg, áfach, chun  seo a chur i gcrích.

Ní bhíonn gach múinteoir nua sa scoil ina mhúinteoir nuacháilithe agus fiú sin ní bhíonn gach múinteoir nuacháilithe ag plé le Droichead. Iarrtar ar gach múinteoir nua a bheith i láthair do chuid mhaith de na cruinnithe ionduchtaithe leis an Fhoireann Ghairmiúil Tacaíochta mar is ionann a gcuid riachtanas. Foireann múinteoirí lánchláraithe is ea an Fhoireann Ghairmiúil Tacaíochta (FGT), le taithí bliana, agus príomhoide san áireamh ann, a oibríonn le chéile chun tacú agus meantóireacht a chur ar fáil do mhúinteoirí nuacháilithe sa tréimhse ionduchtúcháin scoile, sna chéad chéimeanna dá n-aistir ghairmiúil. Is droichead é an próiseas seo ó bheith i do mhac léinn iarchéime go dtí go mbeadh tú ag plé le Cosán atá ina chreatalach um fhoghlaim múinteoirí.

Ag tacú le riachtanais na Múinteoirí Nuacháilithe

 1. An dóigh le scoláirí a inspreagadh, a láimhseáil agus a meas agus bainistiú seomra ranga.
 2. Difrealú
 3. Ag bainistiú ama – pleanáil, clár ama agus ag cur an ualach oibre i gcrích
 4. Ag cothromú saoil phearsanta agus saol ghairmiúil
 5. Gaol le tuismitheoirí, comhleacaithe agus lucht riaracháin
 6. Goidé le déanamh? Cá huair lena dhéanamh? Agus an ndéanfaidh mé go maith é?

Luathionduchtú

Tugtar Pacáiste Eolais do gach Múinteoir Nuacháilithe. Tá clár luathionduchtaithe curtha le chéile ag an Fhoireann Ghairmiúil Tacaíochta agus caithtear dhá lá ag cur seo i láthair na MNC.

Dréachtchlár Oibre

DréachtChlár Oibre don chéad chruinniú idir na Múinteoirí Nuacháilithe agus an Fhoireann Ghairmiúil Múinteoirí

 1. Cur síos ar an phróiseas Droichead
 2. Ról na Foirne Gairmiúla Tacaíochta a shoiléiriú
 3. Plean Droichead a aontú
 4. Eolas a thabhairt faoi na Cnuaschruinnithe

Anseo i gColáiste Oiriall

Mairfidh an tréimhse Droichead ó Mheán Fómhair go dtí an Cháisc ach leanfaidh an tacaíocht ar aghaidh go dtí deireadh na scoilbhliana. Ciallaíonn seo go gcaithfidh an MNC freastal ar dhá Chnuaschruinniú san iomlán – Cnuaschruinniú 1 sa chéad téarma agus ceann eile idir an Nollaig agus an Cháisc. Má mheasann an Fhoireann Ghairmiúil Tacaíochta nó an MNC go bhfuil breis ama de dhíth chun an próiseas a chur i gcrích leagfar amach an fráma ama nua go luath sa bhliain úr. Caithfidh MNC conradh de 200 uair teagaisc ar a laghad a bheith aige sa scoil le dul fríd an phróiseas Droichead Is í an chéad chéim atá le glacadh ag an Mhúinteoir Nuacháilithe ná an fhoirm DR1 ar fháil ar www.teachingcouncil.ie, í a líonadh amach, a chur ar ais, an ríomhphost deimhniúcháin a choimeád agus cóip de a chur ar aghaidh chuig an Phríomhoide.

Cnuaschruinnithe

Cláróidh na MNC leis an Ionad Oideachais chun freastal ar gach Cnuaschruinniú. Déanfaidh Ionad Oideachais Mhuineacháin amach sceideal ama agus dátaí de Chnuaschruinnithe agus fógróidh siad na dátaí seo. Cuirfidh siad an sceideal seo de Chnuaschruinnithe chuig gach MNC a chuireann an fhoirm DR1 isteach. Caithfidh an fhoirm DR1 seo a bheith curtha isteach sula bhfreastalaíonn tú ar Chnuaschruinniú 1. Caithfidh MNC freastal ar Chnuaschruinniú amháin in aghaidh an téarma chomh fada is a mhaireann an tréimhse Droichead. Caithfidh freastal ar Chnuaschruinniú 1 i dtús ama. Déanaigí cinntiú go ndéantar Foirm D a stampáil ag ag gach Cnuaschruinniú.

Na Caighdeáin Droichead

Léireoidh an MNC gur críochnaíodh próiseas Droichead go sásúil trí:

 1. bheith tar éis páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí foghlama mar chuid den ionduchtú scoile agus i ngníomhaíochtaí breise gairmiúla.
 2. gealltanas sásúil a bheith léirithe i leith teagasc agus foghlaim a gcuid scoláirí.
 3. An cumas a léiriú chun dul i mbun cleachtas machnamhach a thacaíonn leis an bhfoghlaim agus leis an gcleachtas gairmiúil, mar mhúinteoir aonair agus i gcomhar le múinteoirí eile.

Tacaíonn na trí chaighdeán le próiseas Droichead chun MNC a threorú i gcomhar leis an Fhoireann Ghairmiúil maidir lena bhfoghlaim agus lena gcleachtas gairmiúil. Éascaíonn an FGT athbhreithniú leanúnach agus próiseas trína n-aithnítear gníomhaíochtaí ionduchtúcháin.

Breathnóireacht i gColáiste Oiriall

Déanfar socuithe do gach MNC dul isteach chuig trí rang/trí cheacht roimh bhriseadh na Samhna chun breathnóireacht a dhéanamh. Déanfaidh tú breathnóireacht ar rang an duine de chuid bheirt den Fhoireann Ghairmiúil Tacaíochta agus déanfaidh tú breathnóireacht ar rang mhúinteoir speisialaithe i d’ábhar más ann é. Déanfaidh ball den Fhoireann Ghairmiúil Tacaíochta breathnóireacht ar rang de do chuidse idir Samhain agus Nollaig agus déanfaidh ball eile den fhoireann breathnóireacht ar rang de do chuid idir an bhliain nua agus briseadh mheántéarma Fheabhra. Déanfaidh múinteoir speisialaithe i d’ábhar, más ann ‘e, breathnóireacht ar rang de do chuid am inteacht idir Samhain agus briseadh mheántéarma Fheabhra Tá an Fhoireann Ghairmiúil Tacaíochta ann chun tacaíocht, treoir agus comhairle a thabhairt do MNC. Níl muid ann chun tusa nó do chuid oibre a mheas.

Rudaí a dtiocfadh a bheith ag súil leo ón Mhúinteoir Nuacháilithe in Droichead

 • Bheith lánpháirteach i gclár ionduchtúcháin na scoile agus tabhairt faoi eilimintí an chláir sin
 • Bheith mar chomhpháirtí i bhfoireann na scoile
 • Bheith eolach ar an dualgas cúraim i leith gach dalta sa scoil
 • Glacadh le freagracht as cabhair agus comhairle a iarraidh
 • Cloí le héiteas gairmiúil na scoile ó thaobh iompair agus teacht i láthair
 • Foghlaim ó dhea-chleachtas seanbhunaithe mhúinteoirí na scoile agus/nó múinteoirí eile
 • Machnamh a dhéanamh ar aiseolas gairmiúil an phríomhoide, an mheantóra/an FGT agus bhaill foirne eile a thugann comhairle ar theagasc agus ar fhoghlaim
 • Ullmhú go críochnúil do gach ceacht agus an phleanáil ghearrthéarmach agus fhadtéarmach a bheith ar fáil agus cothrom le dáta
 • Bheith eolach ar bheartais agus ar nósanna imeachta uile na scoile
 • Aiseolas a thabhairt agus a ghlacadh ar dhóigh chuiditheach, oscailte agus ghairmiúil
 • Freastal ar sheisiúin forbartha gairmiúla.

Focás Breathnóireachta a d’fhéadfadh a bheith ann

 • soiléirú ar Intinní Foghlama
 • cur i láthair ceachta
 • forbairt ceachta
 • conclúid ceachta
 • structúr agus luas ceachta
 • bainistiú an tseomra ranga
 • bainisitú ranga
 • ag obair le Cuntóir Riachtanais Speisialta
 • gníomhaíochtaí ar baineadh úsáid astu
 • eagrú gníomhaíochtaí
 • modheolaíochtaí teagaisc
 • acmhainní
 • difrealú
 • cur chuige measúnaithe
 • foghlaim scoláirí
 • síneadh gach foghlaimeoir

Protacail Réamhbhreathnóireachta

Sula ndéanann an Múinteoir Nuacháilithe breatnóireacht ar rang de chuid duine den Fhoireann Ghairmiúil Tacaíoctha (nó ar rang de chuid an Mhúinteori Speisialithe), socraítear na nithe seo a leanas:

 • Fad na ranga (singil nó dúbailte)
 • Lá, dáta, am an ranga
 • Ábhar an ranga
 • Leibhéal an ranga
 • Conas a chuirfear an MNC in aithne ar an rang
 • Cén áit a suífidh an MNC
 • An mbeidh cead ag an MNC nótaí a ghlacadh
 • An dtarlóidh chomhtheagasc
 • Cad é fócas na breathnóireachta
 • Seisiún aiseolais a eagrú chomh luath i ndiaidh na breathnóireachta agus is féidir.

Sula ndéanann an meantóir breathnóireacht ar rang de chuid MNC socraítear na nithe seo a leanas:

 • cén rang a mbeidh sé ag teagasc.
 • na spriocanna atá ag na MNC don rang.
 • na modhanna teagaisc a bheas in úsáid aige.
 • An mbeidh cead ag an mheantóir nótaí a ghlacadh agus má bhíonn, cad a tharlóidh do na nótaí seo i ndiaidh na seisiún aiseolais.
 • Conas a chuirfear an Meantóir in aithne do scoláirí an ranga.
 • Cén áit a suífidh an meantóir
 • Seisiún aiseolais a eagrú chomh luath i ndiaidh na breathnóireachta agus is féidir

Cuirfidh an meantóir na ceisteanna seo a leanas ar na MNC roimh bhreathnóireacht a dhéanamh ar an rang:

 • Cad a bheidh á theagasc agat agus cén dóigh atá sé mar chuid den aonad iomlán (den chaibidil iomlán)?
 • Cén dóigh a mbeidh a fhios agat go bhfuil na scoláirí ag foghlaim?
 • Cad iad na háiseanna a bheas in úsáid agat?
 • Cén dóigh atá an rang eagraithe ionas go mbeidh caidrimh idirghníomhaíochta idir an MNC agus na scoláirí?
 • Deán próifíliú ar an rang
 • Cén cur chuige atá agat chun freastal ar riachtanais gach scoláire?
 • Cén dóigh a chuirfidh tú deireadh leis an rang?
 • An mbeidh teicneolaíocht na faisnéise in úsáid agat?

Comhrá Iarbhrathnóireachta

 • Beidh muid soiléir agus gonta
 • Pléifidh muid agus tabharfaidh muid aiseolas ar an mhéid a chonaic muid
 • Tosóidh muid leis na nithe dearfacha
 • Déanfaidh muid cur síos ar an rang in áit an rang a mheas
 • Díreoidh muid ar ghníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a athrú
 • Cuirfidh muid gné nó dhá ghné in ord tosaíochta ag díriú ar ghnéithe a mbeadh tionchar acu ar fhoghliam scoláirí.
 • Cuirfidh muid ceisteanna in áit a bheith ag déanamh ráiteas

Taisce

Glacfaidh gach MNC páirt i gcruthú agus i bhforbairt Taisce chun  cumas a léiriú chun dul i mbun cleachtas machnamhach a thacaíonn le Caighdeán 3 a chomhlíonadh. Cuirfidh an MNC punann ghairmiúil Taisce i dtoll a chéile in imeacht aimsire, chun tacú le próiseas machnaimh ar a chleachtas nó féin, trína gcuirfear fócas ar fáil do chomhráite gairmiúla a bheidh lárnach do Droichead, agus a chumasóidh don MNC réimsí ina bhfuil gá aige/aici le tacú nó treoir a shainaithint. Ciallaíonn Tasice spás foghlama a chumhachtaíonn an MNC

 • tráthanna tábhachtacha foghlama a aithint,
 • leargais a fháil ar an phróiseas Droichead
 • chun buanna áirithe a agus dóigheanna chun tógáil ar na buanna seo a shainaithint

Ag tarraingt ar dheireadh an phróisis tabharfaidh an Fhoireann Ghairmiúil Tacaíochta cuireadh duit mír nó míreanna ó do Thaisc a chur faoinár mbráid agus labhairt futhu ag tarraingt ar dheireadh an phróisis. Cuirtear an bhéim ar chaighdeán agus ní ar líon na ndeiseanna foghlama seo. D’fhéadfaí do Thaisce a chruthú i bhfoirm chóip chrua nó doiciméad leictreonach nó aon fhormáid eile is mian leat le meascán mearaí de mhíreanna, mar shamplaí,  grianghraif, amhráin (mar chomhad MP3), do chlár ama, cóipleabhar a cheartaigh tú, scrúdú ranga a thug tú, clár chluiche peile, litir tuismitheoirí a shínigh tú, do leabhar rolla, Lámleabhar Múinteora nó broisiúr scoile. Moltar duit ainmneacha scoláirí a bhaint amach as na míreanna a chruthaigh tú tú féin chun cloí le reachtaíocht Chosaint Sonraí.

Ag cur an phróisis i gcrích Toradh A:

Cinntíonn an Múinteoir Nuacháilithe agus dearbhaíonn an Múinteoir Nuacháilithe agus an Fhoireann go bhfuil an próiseas curtha i gcrích. Líontar Foirm D isteach i gceart ina iomlán sula gcuirtear é i gclúdach cláraithe chuig an gComhairle Mhúinteoireachta mar aon le cóip den túsríomhphost. Toradh B: Ní chuirtear i gcrích an próiseas agus ní aontaítear ar chomhdhearbhú. B’fhéidir go mbeidh breis ama de dhíth chun tuilleadh tacaíochta a éascú.

Ag Coinneáil Taifead

Coinneoidh an Fhoireann Ghairmiúil Tacaíochta agus na Múinteoirí Nuacháilithe na taifid seo a leanas:

 • Ríomhphost deimhniúcháin DR1
 • Miontuairicí Cruinnithe
 • Plean Achoimre Droichead
 • Taifead Ionduchtaithe
 • Teimpléid Breathnóireachta
 • Teimpléid Phlean Gnímh
 • Comhráite Gairmiúla
 • Taisce (MNC amháin)

Ábhair Buartha

Más mian leis an MNC ábhair buartha maidir leis an bpróiseas ionduchtúcháin a tharraingt anuas uair ar bith sa bhliain ionduchtúcháin, bheadh sé tábhachtach é a dhéanamh ar an gcéad dul síos leis an Fhoireann Ghairmiúil Tacaíochta agus leis an Príomhoide. Is féidir teagmháil a dhéanamh le foireann an NIPT uair ar bith le linn na scoilbhliana.

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344