Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

Trí chur isteach agus / nó fhreastal ar scoil, ionad, cúrsa nó clár de chuid an BOO, aithníonn tú go ndéanfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin (BOOCM) do chuid sonraí pearsanta (lena n-áirítear sonraí pearsanta catagóir speisialta) a phróiseáil). Tugtar san Fhógra Príobháideachta seo roinnt eolas úsáideach duit fúinn féin agus faoi na sonraí pearsanta a bhailímid fút agus cén fáth, cé leis a roinnimid iad agus cén fáth, cá fhad a choinnímid iad, agus do chearta ina dtaobh sin. Má tá tuilleadh eolais de dhíth ort, féach le do thoil ár mBeartas um Chosaint Sonraí atá le fáil ar www.cmetb.ie 

 1. Is muidne BOOCM. Is iad seo ár seoladh agus ár sonraí teagmhála: BOOCM Ionad Riaracháin, Sráid an Mhargaidh, Muineachán, H18 W449, Teileafón 04730888, r-phost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Soláthraímid oideachas dara leibhéal, oideachas athdheise; breis oideachais agus oiliúna lena n-áirítear printíseachtaí; Obair don Aos Óg, cláir oideachais phobailbhunaithe; oideachas príosúin, oideachas allamuigh; oideachas ealaíon; cláir for-rochtana, cláir speisialta m.sh. trí Giniúint Cheoil / Ghlúin an Cheoil agus trí chláir / cúrsaí eile a d’fhéadfaí a sholáthar / a mhaoiniú / a urrú go hiomlán nó go páirteach nó i gcomhar le forais / gníomhaireachtaí eile srl. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach rannán 1 dár mBeartas um Chosaint Sonraí atá le fáil ar cmetb.ie 
 2. Nuair a bhíonn tú i do scoláire le BOOCM, bailímid agus úsáidimid do chuid sonraí pearsanta. Braitheann an cineál eolais a bhailímid fút ar thosca éagsúla, ar nós cé acu atá tú faoi 18 mbliana d’aois nó i d’fhoghlaimeoir aosach, an cineál cúrsa a bhfuil tú cláraithe leis agus dá réir sin. I measc na sonraí pearsanta a bhailímid, d’fhéadfadh eolas a bheith ann faoi d’fhéiniúlacht agus do shonraí teagmhála; íomhánna /grianghraif (lena n-áirítear TCI/CCTV); sonraí teaghlaigh; sonraí iontrála / cláraithe; scoileanna roimhe seo; dul chun cinn acadúil; uimhir ASP; riachtanais speisialta oideachais; náisiúntacht; teanga; reiligiún; sonraí míochaine; eolas faoi iompar agus faoi fhreastal; eolas faoi shláinte, sábháilteacht agus leas;  eolas airgeadais (m.s. táillí, deontais, scoláireachtaí srl.); agus eolas pearsanta eile. Is féidir teacht ar thuilleadh sonraí a bhailímid fút ar rannán 2 dár mBeartas um Chosaint Sonraí. Má tá tú faoi bhun 18 nuair a chláraíonn tú, bailímid an t-ainm, seoladh, sonraí teagmhála, agus eolas eile faoi do thuismitheoirí / chaomhnóirí. Má tá tú faoi bhun 18 mbliana, téitear i gcomhairle le do thuismitheoir / chaomhnóir agus iarrtar orthu a gcead a thabhairt i gcomhair rudaí áirithe ar nós do ghrianghraf a thógáil, dul ar thurais scoile srl.  Úsáidimid do shonraí pearsanta chun críocha áirithe ina measc: d’iarratas ar chlárú; chun oideachas agus tacaíocht chuí a thabhairt duit; chun monatóireacht a dhéanamh ar do dhul chun cinn acadúil; chun aire a thabhairt do do shláinte agus do d’fholláine; chun aire a thabhairt dár bhfoireann agus dár scoláirí uile; chun iarratais ar dheontais agus ar scoláireachtaí a phróiseáil; chun cláir oideachasúla a chomhordú, a mheas, a mhaoiniú agus a eagrú; chun cloí lenár gceanglais reachtúla i leith forais Rialtais, agus forais chistithe an AE; chun achomhairc a phróiseáil, aighnis a réiteach, agus dlíthíocht a chosaint srl. Chun breis eolais a fháil ar na sonraí a bhailímid, an fáth a mbailímid iad, an chaoi a n-úsáidimid iad, agus an bonn dlíthiúil faoina ndéantar é sin, téigh chuig rannán 2 dár mBeartas um Chosaint Sonraí atá le fáil ar cmetb.ie
 3. Roinnimid do shonraí pearsanta le tríú páirtithe, ina measc forais Rialtais eile. Áirítear leo sin Coimisiún na Scrúduithe Stáit, an Roinn Oideachais agus Scileanna, NCSE (An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta), SOLAS (An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna), SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), HEA (An tÚdarás um Ardoideachas), QQI (Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann), TUSLA (An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach), An Garda Síochána, HSE/FSS (Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte), an Roinn Coimirce Sóisialta, na Coimisinéirí Ioncaim srl. Braitheann an méid a roinntear agus nádúr an ruda a roinntear ar thosca éagsúla, lena n-áirítear an cineál cúrsa atá tú a dhéanamh / a bhfuil tú cláraithe leis.  Bainfidh na forais Rialtais a gcuirimid do shonraí pearsanta chucu bainfidh siad úsáid astu chun a gcríocha féin (ina measc: eolas eile a bhíonn á choimeád acu fút a dhearbhú, ar son bearta chun calaois a chosc srl) agus thiocfadh leo iad a chur i gcuideachta eolas eile a bhíonn acu fútsa agus faoi do theaghlach.  Roinnimid freisin do shonraí pearsanta le tríú páirtithe eile ina measc ár gcomhlacht árachais agus soláthróirí seirbhíse eile (lena n-áirítear soláthraithe TF, soláthraithe slándála, comhairleoirí dlí srl.), agus scoileanna / coláistí agus forais eile san earnáil bhreis oideachais agus oiliúna, soláthraithe printíseachta, socrúcháin taithí oibre agus fostóirí amach anseo srl.  Is éigean dúinn de réir an dlí taifid áirithe a sholáthar a bhaineann le dul chun cinn scoláire (faoi 18 mbliana) ina c(h)uid oideachais do thuismitheoirí / caomhnóirí an scoláire, ina measc torthaí a c(h)uid scrúduithe.  Chun breis eolais a fháil ar na grúpaí lena roinnimid do chuid sonraí, cén uair agus cé na cásanna, agus cén fáth, féach ar rannán 3 dár mBeartas um Chosaint Sonraí atá le fáil ar cmetb.ie
 4. Ní aistrímid do chuid sonraí pearsanta chuig tríú tír ná chuig aon eagraíocht idirnáisiúnta. Tá roinnt comhlachtaí ann a dhéanann próiseáil ar shonraí pearsanta ar son BOOCM agus d’fhéadfadh siadsan sonraí pearsanta a aistriú le haghaidh a bpróiseála lasmuigh den AE, ach ní dhéanfaí é sin ach amháin le comhaontú BOOCM agus leis an gcinnteacht go mbeidh bearta cuí cosanta in áit chun na sonraí a chosaint. Cuirfimid in iúl d’ábhair shonraí má bhíonn a gcuid sonraí le haistriú lasmuigh den AE.
 5. Ní bhímid ag plé le huathchinnteoireacht / próifíliú uathoibrithe.
 6. Tá roinnt sonraí pearsanta ann nach gcoinnítear ach ar feadh tréimhse ghearr (m.sh. díothóidh muid é ag deireadh bliain acadúil de bhrí nach mbíonn sé ag teastáil a thuilleadh). Tá sonraí eile ann a choinneoimid ar feadh tréimhse níos faide (m.sh. coinnítear é tar éis duit imeacht nó do chuid staidéir faoi choimirce BOOCM a chríochnú). Chun breis eolais a fháil ar na tréimhsí coinneála, féach ar rannán 6 dár mBeartas um Chosaint Sonraí atá le fáil ar cmetb.ie 
 1. Tá na cearta reachtúla seo a leanas agat is féidir leat a chur i bhfeidhm ag aon am:
 • An Ceart chun gearán a dhéanamh le húdarás maoirseachta.
 • An Ceart chun rochtana.
 • An Ceart chun ceartúcháin.
 • An Ceart chun go ndéanfaí ligean i ndearmad.
 • An Ceart chun srian a chur le próiseáil.
 • An Ceart chun iniomparthacht sonraí.
 • An Ceart chun cur i gcoinne uathchinnteoireachta / próifíliú uathoibrithe.

Chun breis eolais a fháil, féach ar rannán 7 dár mBeartas um Chosaint Sonraí atá le fáil ar www.cmetb.ie, é sin nó dean teagmháil lenár nOifigeach um Chosaint Sonraí.

 1. Tá Oifigeach um Chosaint Sonraí (OCS) ceaptha againn ar bhonn eatramhach. Is iad seo a hainm agus a cuid sonraí teagmhála, Fiona Nugent, 04730888, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Má bhíonn aon fhiosrúcháin eile agat, téigh i gcomhairle lenár mBeartas um Chosaint Sonraí (atá le fáil ar cmetb.ie) nó dean teagmháil lenár OCS.

TÁ AN LEATHANACH SEO AR FÁIL FOSTA I: nGAEILGE

By applying for and/or attending an ETB school, centre, course or programme, you acknowledge that your personal data (including special category personal data) shall be processed by Cavan and Monaghan Education and Training Board (CMETB). This Privacy Notice gives you some helpful information about who we are what personal data we collect about you, why, who we share it with and why, how long we keep it, and your rights.  If you need more information, please see our Data Protection Policy available at www.cmetb.ie

 

 1. We are CMETB. Our address and contact details are CMETB Administration Centre, Market Street Monaghan, H18 W449, Telephone 04730888, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . We provide second level education, second chance education; further education and training including apprenticeships; Youthwork, community-based education programmes; prison education, outdoor education; arts education; outreach programmes, specialist programmes e.g. through Music Generation and other programmes/courses as maybe delivered/funded/sponsored in whole or part or in co-operation with other bodies/agencies etc. For further information, see section 1 of our Data Protection Policy available at cmetb.ie 
 2. When you are a student with CMETB, we collect and use your personal data. The type of information we collect about you depends on various factors, such as whether you are under 18-years or an adult learner, the type of course you are enrolled on etc. The personal data we collect can include information about your identity and contact details; images/photo (including CCTV); family details; admission/enrolment details; previous schools; academic progress; PPS number; special educational needs; nationality; language; religion; medical data; information about behaviour and attendance; information about health, safety and welfare; financial information (re fees, grants, scholarships etc.); and other personal data. Further details of the data we collect about you can be found in section 2 of our Data Protection Policy. If you are under 18 years when you enrol, we collect the name, address, contact details and other information about your parents/guardians. If you are under 18 years, your parent/guardian is consulted and asked to give consent for certain things like taking your photograph, going on school trips etc. We use your personal data for purposes including: your application for enrolment; to provide you with appropriate education and support; to monitor your academic progress; to care for your health and well-being; to care for our staff and students; to process grant applications and scholarships; to coordinate, evaluate, fund and organise educational programmes; to comply with our legal obligations as an education body; to comply with our monitoring and reporting obligations to Government bodies, and EU funding bodies; to process appeals, resolve disputes, and defend litigation etc. For further information on what data we collect, why we collect it, how we use it, and the legal basis for same, please go to section 2 of our Data Protection Policy available at cmetb.ie
 3. We share your personal data with third parties, including other Government bodies. This includes the State Examinations Commission, the Department of Education and Skills, NCSE, SOLAS, SUSI, HEA, QQI, TUSLA, An Garda Síochána, HSE, the Department of Social Protection, the Revenue Commissioners etc. The level of sharing and the nature of what is shared depend on various factors, including the nature of the course you are undertaking/enrolled on. The Government bodies to which we transfer your personal data will use your personal data for their own purposes (including: to verify other information they already hold about you, for fraud prevention measures, etc.) and they may aggregate it with other information they already hold about you and your family. We also share your personal data with other third parties including our insurance company and other service providers (including IT providers, security providers, legal advisors etc.), and other schools/colleges and bodies in the further education and training sector, apprenticeship providers, work-experience placements and future employers etc. We are legally required to provide certain records relating to the progress of a student (under 18 years) in his/her education to the student’s parents/guardians, including results of examinations. For further information on who we share your data with, when and in what circumstances, and why, please see section 3 of our Data Protection Policy available at cmetb.ie 
 1. We do not transfer your personal data to a third country or international organisation. Certain companies who process personal data on behalf of CMETB may transfer personal data for processing outside the EU, however this will only be done with the agreement of CMETB and with the assurance that appropriate safeguarding measures are in place to protect the data.  We will advise data subjects if their data is to be transferred outside the EU. 
 1. We do not engage in automated decision making/profiling.
 2. Some personal data is only kept for a short period (e.g., we will destroy at the end of an academic year because it is no longer needed). Some data we retain for a longer period (e.g. retained after you leave or otherwise finish your studies with CMETB). For further information on the retention periods, please go to section 6 of our Data Protection Policy available at cmetb.ie
 3. You have the following statutory rights that can be exercised at any time:
 • Right to complain to supervisory authority.
 • Right of access.
 • Right to rectification.
 • Right to be forgotten.
 • Right to restrict processing.
 • Right to data portability.
 • Right to object and automated decision making/profiling.

For further information, please see section (7) of our Data Protection Policy available at www.cmetb.ie , or alternatively contact our Data Protection Officer. 

 1. We have assigned a Data Protection Officer (DPO) on an interim basis. Her name and contact details are Fiona Nugent 04730888, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . If you have any queries, please consult our Data Protection Policy (available at cmetb.ie) or contact our DPO.

 

 

Sláinte agus Sabháilteacht

Thug James Mulholland ón chomhlacht Ahearne Fire Engineering Consultants chun na scoile chun scrúdú a dhéanamh ar ár ndruil tine. D’iarr Seirbhísí Doiteáin Mhuineacháin orthu teacht go Muineachán agus scrúdú a dhéanamh ar na cleachtais do dhruileanna aslonnaithe atá ag meánscoileanna agus roinnt bunscoileanna. Tá feabhas mór curtha againn ar an Phlean Éigeandála Aslonnaithe le gairid.  Chuir an Príomhoide, an feighlí agus an tOifigeach Tine an dréachtphlean nua nó an plean nuashonraithe seo le chéile bunaithe ar chomhairle James Mulholland, Cuireadh an Plean Éigeandála Aslonnaithe nua faoi bhráid an chruinnithe agus glacadh leis.  

Tuarascáil an Phríomhoide

Chuir an Príomhoide síos ar na nithe seo a leanas: cruinnithe le tuismitheoirí, fógra príobhaideachais ar an suíomh idirlín, Maguire Media ag déanamh físeán bolscaireachta, leabhrán dátheangach eolais do thuismitheoirí foilsithe, an tionscnamh Build a Bank faoi choimirce an AIB. comórtais cispheile cailíní agus buachaillí don chéad agus don dara bliain, Mac Léinn na Bliana agus eile, Lá Oscailte agus Oíche Oscailte agus scrúduithe iontrála na chéad bhliana nua ag teacth aníos

Riachtanais Speisialta Oideachais

Bhí roinnt cruinnithe ag an Roinn Tacaíocht Foghlama le Amanda Redmond ón NCSE/NBSS go díreach roimh an Nollaig. D’fhéach na múinteoirí ar an mbealach a aithníonn an scoil go bhfuil tacaíocht de dhith ar scoláire, conas a roghnaíonn an scoil an tacaíocht is fearr agus an tréimhse ama a mhaireann an tacaíocht sin, conas a thugtar an tacaíocht sin agus cén bealach a dhéanaimid monatóireacht ar éifeacht na dtacaíochtaí. 

Daingniú Polasaithe

Daingníodh na polasaithe seo a leanas de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin: Garda Vetting Policy and Procedures agus Hospitality, Entertainment and Gifts Policy

 Straitéis Digiteach

Leag an scoil amach roinnt cuspóirí nuair a dhréachtaigh siad Staitéis Digiteach ag tús na scoilbhliana agus seo cuid de na torthaí go dtí seo: físeán bolscaireachta, suíomh nua idirlín, scrúduithe iontrála le bheith déanta go leictreonach, komeer agus tuairiscí scoile ar Vsware.

Teagasc agus Foghlaim

Beidh lá uile scoile a bhaineann leis an tSraith Shóisearach ar siúl sa scoil ar 5 Feabhra 2019. Beidh an scoil druidte don dá lá sin. Tá muid ag plé le comhlacht Athena Analytics, Trá Lí a bheas ag tabhairt briseadh síos agus anailís iomlán dúinn ar thorthaí na hArdteiste.

Nithe a bhaineann leis na scoláirí

Peil na gCailíní faoi bhun 16 cluiche ceannais Roinn B Chúige Uladh bainte again, peile buachaillí faoi 14½ agus Corn Ennis bainte againn, triailscrúduithe do lucht na hArdteiste agus do lucht an Teastais Shóisearaigh tosaithe.

Ráiteas Rialú Inmheánach ó Scoileanna

Mhínigh rúnaí an Bhoird go bhfuil an ráiteas seo le cur isteach mar mhír sheasta ar an gclár ag Céad Chruinniú an Bhoird Bhainistíochta i ngach bliain féilire i dtaca le comhlíonadh na scoile sa bhliain féilire roimhe sin. Ar an fhoirm dhearbhaigh an Príomhoide/Rúnaí an Bhoird gur chloígh Coláiste Oiriall leis na ceanglais agus leis na dualgais uile atá leagtha amach.

 

Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta

Níor tuairiscíodh aon chásanna don Phríomhoide nó don Phríomhoide Tánaisteach ar an teimpléad taifeadta bulaíochta ó tugadh an tuairisc deireanach don Bhord.

 

Deireadh le tréimhse an Bhoird

Chuir an rúnaí an Bord ar an eolas go reáchtálfar toghcháin áitiúla i mí Bealtaine agus mar thoradh go dtiocfaidh deireadh leis na boird bainistíochta. Mar sin b’fhéidir nach mbeidh ach dhá chruinniú eile ag an bhord seo ach d’fhéadfadh sé go gcuirfí síneadh le tréimhse Oifig an Bhoird seo go dtí ag tarraingt ar an Nollaig.

 

How does the Way2Pay Parents’ Payments system work?

While Way2Pay is designed to help schools manage, receipt, track and audit school money, it also provides a comprehensive and wonderful flexible system for parents. Parents can enjoy the ease of paying by text, and/or an online dashboard with lots of information, receipt, history etc. In fact parents have three payment options.
How to pay a bill from Coláiste Oiriall on your phone by text message?
Coláiste Oiriall will send you payment requests by SMS. You simply click on the link on the SMS to pay in three easy clicks. Click on Plus Icon (+) to add payment amount. Paying by text: you will be asked a security question before seeing your bills.

 1. You will receive an SMS from Coláiste Oiriall, click on the link and follow the instructions.
 2. Answer the security question and click submit. Example of question; enter last 3 digits of your phone number.
 3. Select pay bills from the menu
 4. Press the PLUS sign beside the bills you wish to pay, agree T&C and click pay now.
 5. Click ‘Pay Now’ to enter secure payments page.
 6. Complete the payment for your child’s event.

How to pay a bill from Coláiste Oiriall Online?

You can pay online at www.way2pay.org. Login and view all activities and bills from Coláiste Oiriall. In fact with the Way2Pay dashboard you can see all activities for all your children in Coláiste Oiriall, payment history, upcoming bills, last three payments, quickly contact school and Way2Pay. You can store your card details, pay by instalments, upload credit and make financial plans.

How to Login to Way2Pay for the first time?

 1. Go to www.way2pay.org and select the “Login”.
 2. Your mobile number Enter for both “username/ password” options, click “Login”. Ensure the number entered is the number Coláiste Oiriall has on record and it is in 35387xxxxxxxx format.
 3. When logging in for the first time, the website will redirect to a “password reset page”, this will allow you to enter a new password of your choosing.
 4. Enter your mobile number in the “confirm username” box then enter a new password.
 5. When new password is selected, click on “change password”.
 6. When your password has been reset your parent dashboard will open.

What can I do if I have forgotten my username and/or password?

Send me a link to pay

 1. Go to www.way2pay.org and select the “make a payment”.
 2. Your mobile number and click ‘send me a link’

Send me a link to Reset My Password

 1. Go to www.way2pay.org and select the “Forgotten Password”.
 2. Your mobile number and click ‘Send Reset Link’

Pay on any device (Phone/PC/ Laptop /iPad/ Tablet)

 1. Go to https://www.way2pay.org can click login, enter your username (mobile phone number in 35387xxx format) and password. From your dashboard you can manage all Coláiste Oiriall payments pay bills, view history and print receipts.
 2. Select “Pay Bills” option on the left hand side of the screen.
 3. On the “Pay Bills” screen all active bills will be listed under “Activity”.
 4. Click on the “Pay Now” option by clicking the plus sign. You can edit the payment amount before clicking.
 5. Go to the bottom of the screen, tick to agree to the T&C and give permission for participation in the event and click ‘Pay Now by Card Online’
 6. When payment has gone through successfully, you will be redirected to your dashboard.
 7. “Item added successfully” message will appear on the top of your dashboard, along with an update in your “recent payments” box. For further information on your payment, select “My Payment History” on the left hand side of the screen.

How to access School Reports and Student’s Timetable using VSware?

VSware is a cloud and mobile based school administration platform, which handles all core school data, including term reports and students’ timetables. We give parents access to this information electronically and thus ends printed Halloween, Christmas, summer or Mock reports posted to your home.

Coláiste Oiriall sends each family a unique username and password. These details are necessary to access your VSware account. There is only one login per family. Your details remain the same indefinitely – so please store carefully. VSware is best accessed through Google Chrome and this is its address: oiriall.vsware.ie

 • On the top left hand side of screen, click Term Report tab.
 • Select an exam (ie. Samhain/Halloween). This displays the student's mark, grade and teacher comment for each subject.
 • Parents can print off a school term report. Click actions (on the top right) and print. A word document will then download onto your computer or device and you will be able to view, save and print it. Print/Save options appear at bottom of screen.
 • If you have more than one child in the school click right arrow in the student photograph window and an electronic version of report appears for second child.

 

How to Download and Install the Komeer App?

Komeer is a secure two way messaging service that is easy to use and will keep you in touch with Coláiste Oiriall. This app facilitates the school to keep you up to date with notices, messages and news about school activities. This is the main form of communication with parents. All messages and notices are communicated to parents exclusively via this app.

 • Please download and install the Komeer App. Click here to go to the Komeer Page
 • Komeer App is available on the App Store or on the Play Store
 • Open the App and make sure to accept Allow Notifications in order to receive push notifications to your device
 • Tap Create New Account
 • Fill in your profile details, add Child’s Name and School Name.
 • Use the Irish version of your children’s surnames (the Irish versions of names are available in the student photograph window in VSware)
 • Disregard entirely students’ middle or second names. (although a window exists for this information).
 • Submit to complete
 • Once approved by Coláiste Oiriall you will begin to receive notifications from us.
 • Some of you may have already downloaded the Komeer app for use with other schools or organisations, you must still sign up to the Coláiste Oiriall group to receive our communications.
 • When you open the app, select groups from the menu on the left hand side of screen, then select Coláiste Oiriall and then follow the prompts on screen.

TÁ AN LEATHANACH SEO AR FÁIL FOSTA I: nGAEILGE

Parents’ Association 2019-20

Kevin McCabe, father of Éire, class 3 Una and Coehn, class 1 Bairbre

Leona Kelly, mother of Niamh, class 1 Beinidict and Aoibhe, class 2 Aifric

Brian Carroll, father of Katie, class 3 Ursula and Ryan, class 5 Síofra

Mickey Ó Corragáin, father of Jamie, class 4 Tomás and Patrick, class 2 Aifric

Ursula McQuaid, mother of Aoibheann, class 4 Treasa

Angela Magure, mother of Shéanna, class 2 Aodhán

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

Coiste na dTuismitheoirí 2019-20

Kevin McCabe, athair Éire, rang 3 Una agus Coehn, rang 1 Bairbre

Leona Kelly, máthair Niamh, rang 1 Beinidict agus Aoibhe, rang 2 Aifric

Brian Carroll, athair Katie, rang 3 Ursula agus Ryan, rang 5 Síofra

Mickey Ó Corragáin, athair Jamie, rang 4 Tomás agus Patrick, rang 2 Aifric

Ursula McQuaid, máthair Aoibheann, rang 4 Treasa

Angela Magure, máthair Shéanna, rang 2 Aodhán

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL -

20 MEÁN FÓMHAIR 2018

Scaipeadh cóip de lámhleabhar na mball, “Bíodh cur amach agaibh ar bhur scoil”.

Tugadh cóip den chomhfhreagras do gach ball.

Fuair an scoil litir ón Roinn Oideachais luath sa tsamhradh ag rá go ndéanfaí measúnú ar shábháilteacht tine sa scoil. Tá an Roinn ag glacadh le sampla de scoileanna a tógadh le fiche bliain anuas agus tá muidne ina measc. Ba innealtóir é ó chomhlacht FLN in Albain ag obair ar son na Roinne Oideachais a chaith sé dhá lá go leith ag dul fríd an scoil agus an Halla Spóirt.

Cuireadh an ráiteas Sábháilteachta agus Sláinte faoi bhráid an Bhoird. De réir an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005 tá sé mar pholasaí ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin agus Coláiste Oiriall sláinte agus sábháilteacht na foirne agus na scoláirí uilig a chinntiú chomh fada agus atá praiticiúil.

Tugadh tuairisc airgeadais scríofa don Bhord agus míníodh sonraí na tuairisce sin do na baill.

Chuir an Príomhoide síos ar na nithe seo a leanas: Cruinniú Eolais do thuismitheoirí scoláirí nua na chéad bhliana, cruinniú Eolais do thuismitheoirí scoláirí séú bliana i gceann coicise maidir le hiontráil tríú leibhéal agus na córais CAO agus UCAS, Mac Léinn na Bliana, ceardlanna Scileanna Staidéir, aifreann thús na bliana, Fiosrúchán Tíreolaíochta, Trialacha Éirime do lucht na hIdirbhliana, an Halla Spóirt ar cíos, ‘Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile' (TGMI), ceardlanna scríbhneoireachta agus ranganna Gaeilge an tSathairn.

Scaip an Príomhoide an Tuairisc um Fhormhuiniú ar Chosaint Leanaí agus rinne an bord bainistíochta scrúdú ar na taifid ábhartha agus tháinig siad ar chonclúidí a dhearbhaíonn gur chloigh an scoil le nósanna imeachta cosaint leanaí.

Chuir Miriam Nugent, an teicneolaí digiteach sa CMETB, oiliúnt maidir le OneNote-Teams ar an fhoireann. Tá miontuairiscí cruinnithe Cúraim, Pleananna Ábhar agus torthaí tástálacha CATS/WRATS agus DATS in airde ar OneNote. Tá deontas de €10,000 le caitheamh ag an scoil ar threalamh ríomhaireachta.

Daingníodh na polasaithe seo a leanas de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin: Data Protection Policy, Fraud Policy, CCTV Policy, Data Breach Policy, Disposal of Fixed Assets Policy.

Ritheadh rún ag údarú an Phríomhoide na táillí éagsúla a bhailiú ó thuismitheoirí na scoláirí.

Pléadh torthaí na scrúduithe stáit sa scoil agus rinneadh roinnt anailís orthu i gcomparáid leis na torthaí náisiúnta. Rinneadh comhghairdeas le múinteoirí agus le scoláirí.

Tá ceathrar múinteoir nua ag plé leis an chlár meantóireachta Droichead agus triúr múinteoir oilte ina bhun.

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL AR MICROSOFT TEAMS– 1 NOLLAIG 2020

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL AR MICROSOFT TEAMS – 10 MEITHEAMH 2021

AIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL AR MICROSOFT TEAMS – 22 AIBREÁN 2021

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL AR MICROSOFT TEAMS – 09 FEABHRA 2021

Subcategories