Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Tréimhse mheastóireachta: Meán Fomhair 2023-2026

Dáta Eisiúna: Meán Fomhair 2023 

Dáta Athbhreithithe: Bealtaine 2026

                                                                                                

Sprioc 1: An Ghaeilge

LÁIDREACHTAÍ A AITNÍODH SAN FHÉINMHEASTÓIR-EACHT DEIRIDH

 

 • Faigheann daltaí marcanna arda sa Ghaeilge sna scrúduithe stáit, go speisialta sa scrúdú béil,  bliain i ndiaidh bliana
 • Labhrann gach múinteoir Gaeilge go líofa agus tá siad breá toilteanach í a labhairt i rith an ama
 • Múintear na hábhair uilig trí Ghaeilge seachas na teangacha
 • Tá toil mhór ag na daltaí don Teanga

 

RÉIMSÍ A BHFUIL FEABHAS DE DHÍTH

A AITNÍODH SAN FHÉINMHEASTÓIR-EACHT DEIRIDH

 

 • Caighdeán Gaeilge labhartha
 • An teanga sa chlós agus sna pasáistí
 • Roinnt daltaí atá lag go hacadúil ag fágáil na scoile mar tá siad ag streachailt leis an teanga chumarsáide anseo.
 • Tacaíochtaí teanga easnamhach
 • Ní bhfuair daltaí áirithe an bua ar chaint na Gaeilge ó bhí na scoileanna druidte le srianta Covid 19.

 

SPRIOCANNA FEABHSAITHE

 

 • Gaeilge labhartha na ndaltaí a shaibhriú
 • Daltaí a spreagadh chun Gaeilge a labhairt eatarthu féin
 • Tacú agus cuidiú le daltaí atá ag streachailt le líofacht sa teanga
 • Díriú ar leabhar úr téarmaíochta COGG agus cóip a bheith ag na sóisir uilig

 

DIMINSEAN

 • Foghlaim agus Teagasc

 

RÉIMSE

 • Eispéiris na bhfoghlaimeoirí

 

CAIGHDEÁIN

 • Faigheann na scoláirí deiseanna chun na scileanna agus na dearcthaí atá riachtanach don fhoghlaim ar feadh an tsaoil a fhorbairt

 

RÁITIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACH

 • Is féidir le scoláirí, le treoir éigin, na scileanna a foghlaimíodh i gcomhthéacs amháin a aistriú go comhthéacs eile agus iad a chur i bhfeidhm.

 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ LE DÉANAMH CHUN NA SPRIOCANNA A BHAINT AMACH

 

 • Cainteanna ó aíonna aitheanta sa Seomra Físchomhdhála
 • Caint mhealltach, spreagúil faoi stair, coimhthéacs agus tábhacht na teanga a chur faoi bhráid na scoláirí
 • Pléghrúpaí fá ról na Gaeilge ag leibhéal ranganna agus ag leibhéal scoile a eagrú
 • An scoil a bheith páirteach i níos mó gníomhaíochtaí Gaeilge – lastigh den scoil san áireamh.
 • Ceardlanna teanga a eagrú
 • Foclaíocht cheisteanna scrúduithe a shoiléiriú

CÉ ATÁ FREAGRACH

 

 • Roinn na Gaeilge agus Múinteoirí Eile Ranga
 • Bainistíocht
 • Tréadchúramóirí agus an Coiste Teagaisc agus Foghlama
 • An fhoireann teagaisc
 • Múinteoir le ceapadh
 • Múinteoirí Ábhair

 

FRÁMA AMA DO GHNÍOMHÚ

 

2023-26

 

CRITÉIR RATHA

 

 • Na daltaí a speagadh agus a chur ag machnamh faoi ról na Gaeilge ina saol ag súil leis go mbeidh níos mó fonn orthu í a labhairt – suirbhe eile a chur orthu
 • Go ndéanfadh na daltaí sealbhú ar fhrasaí coitianta Gaeilge chun iad a bheith compordach ag caint i suímh neamhfhoirmeálta
 • Go labhrófar níos mó Gaeilge i dtimpeallacht na scoile.

 

Sprioc 2: Tinreamh

LÁIDREACHTAÍ A AITNÍODH SAN FHÉINMHEASTÓIR-EACHT DEIRIDH

 

 • Labhrann Tréadchúramóirí nó/agus Cinn Bhliana le daltaí nuair a aithnítear patrún asláithreachais ann.
 • Cuireann an rúnaí téacs abhaile go laethúil ag 9.30 ag tabhairt le fios go bhfuil dalta as láthair an mhaidin sin agus nach bhfuil sin mínithe.
 • Pléann Ceann Bliana na chéad bhliana an tábhacht a bhaineann le freastal sásúil le tuismitheoirí ag cruinniú eolais thuismitheoirí na chéad bhliana luath sa bhliain.
 • Polasaí nua faofa

 

RÉIMSÍ A BHFUIL FEABHAS DE DHÍTH

A AITNÍODH SAN FHÉINMHEASTÓIR-EACHT DEIRIDH

 

 • Mionlach daltaí ag dul ar laethanta saoire le linn am scoile
 • Níos mó tinnis thart (tinneas tromchúiseach go minic)
 • Níos mó imní agus struis i measc an phobal daltaí
 • Scéal ón Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte roinnt uaireanta le linn na bliana chun daltaí a chur ar an eolas má bhí teocht, fiabhras nó casacht orthu, iad fanacht sa bhaile
 • Plé níos cuimsithí le tuismitheoirí ar an ábhar seo de dhíth

 

SPRIOCANNA FEABHSAITHE

 

 • Leibhéal freastail na ndaltaí a ardú chun leanúnachas na foghlama a threisiú.
 • Leibheál feasachta a ardú sa phobal scoile i gcoitinne faoi fhreastal sásúil scoile.
 • Gaol níos fearr a chothú le tuismitheoirí sa dóigh go mbeidh siad ag comhoibriú linn ar an ábhar seo.
 • Tabhairt ar thuismitheoirí a bheith níos rannpháirtí i bhfreastal sásúil a gcuid páistí

 

DIMINSEAN

 • Ceannaireacht agus bainistíocht

 

RÉIMSE

 • Ceannaireacht ar fhorbairt na scoile

 

CAIGHDEÁIN

 • A bheith i gceannas ar rannpháirtíocht na scoile i bpróiseas leanúnach féinmheastóireachta

 

RÁITIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACH

 • Aithníonn an príomhoide, an príomhoide tánaisteach (na príomhoidí tánaisteacha) agus ceannairí eile sa scoil gur cuid ríthábhachtach dá ról ná pleanáil ghíomhaíochta le haghaidh feabhsúcháin a threorú agus a bhainistiú. Tá siad ag obair lena chinntiú go gcuirtear pleananna feabhsúcháin i ngníomh ar bhonn scoile uile.

 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ LE DÉANAMH CHUN NA SPRIOCANNA A BHAINT AMACH

 

 • Comhordaitheoir faoi leith tinrimh a cheapadh chun plé le tuismitheoirí agus le daltaí.
 • Litir a chur chuig tuismitheoirí luath sa scoilbhliain ag cur béime ar fhreastal sásúil agus ag míniú a thábhacht.
 • Cur i láthair cumhachtphointí a réiteach agus a chur faoi bhráid na scoláirí
 • Leibheál tinrimh a lua le tuismitheoirí ag cruinnithe tuismitheoirí agus sna tuairiscí ag dul abhaile chun béim a chur ar an cheangal leis an fhoghlaim.
 • Glaoch a chur abhaile má bhíonn daltaí as láthair trí lá i ndiaidh a chéile
 • Béim a chur ar thábhacht tinrimh ag gach seisiún eolais tuismitheoirí eg. an tSraith Shóisearach  (2 bl) Idirbhliain (3 bl), roghnú ábhair Ardteiste (4ú bl)
 • Tuismitheoirí  freagrach as cultúir a neartú go dtagann a gcuid páistí ar scoil gach lá agus go bhfuil tuismitheoirí freagrach as míniúchán sásúil a thabhairt ar asláithreachas agus ar dhrochhoncúlacht don scoil
 • Luach saothair mar theastas nó litir a bhronnadh ar scoláire le sárfhreastal níos minice sa bhliain

 

CÉ ATÁ FREAGRACH

 

 • Príomhoide
 • Bainistíocht
 • Tréadchúramóirí
 • Múinteoirí Ranga agus lucht na hoifige
 • Cinn Bhliana
 • Na múinteoirí a chuireann seisiúin eolais faoi bhráid tuismitheoirí
 • Na tuismitheoirí
 • Tréadchúramóirí, Oifigeach Tinrimh agus lucht na hoifige

 

FRÁMA AMA DO GHNÍOMHÚ

 

2023-26

 

CRITÉIR RATHA

 

 • Na daltaí a speagadh agus a chur ag machnamh faoi ról na Gaeilge ina saol ag súil leis go mbeidh níos mó fonn orthu í a labhairt – suirbhe eile a chur orthu
 • Go ndéanfadh na daltaí sealbhú ar fhrasaí coitianta Gaeilge chun iad a bheith compordach ag caint i suímh neamhfhoirmeálta
 • Go labhrófar níos mó Gaeilge i dtimpeallacht na scoile.

                                                              

Sprioc 3: Scileanna Cumarsáide

LÁIDREACHTAÍ A AITNÍODH SAN FHÉINMHEASTÓIR-EACHT DEIRIDH

 

 • Gnásanna obair ghrúpa seanbhunaithe sa scoil
 • Cóhort daltaí an-chairdiúil agus an-mhúinte sa scoil
 • Daltaí toillteannach tabhairt faoi aon mhódhanna foghlama a chuirtear faoina mbráid.
 • Traidisiún againn i gcomórtais chaint phoiblí agus i gcomórtais díospóireachta

 

 

RÉIMSÍ A BHFUIL FEABHAS DE DHÍTH

A AITNÍODH SAN FHÉINMHEASTÓIR-EACHT DEIRIDH

 

 

 • Roinnt daltaí caillte maidir le tuiscint chuspóir an taisc in obair ghrúpa
 • Iarmhairtí Covid agus tionchar na meán diúltach agus dochrach
 • Níl obair ghrúpa corruair chomh héifeachtach is ba ghnách leis a bheith.
 • Atmáisfear roinnt ranganna an-chiúin le cúpla bliain anuas agus scoláirí ag brath barraíocht ar an mhúinteoir mar thoradh

 

SPRIOCANNA FEABHSAITHE

 

 

 • Leibhéal litearthacht béil agus feasacht fóinéimeach daltaí a shaibhriú
 • Spriocanna soiléire a leagadh amach d’obair ghrúpa agus do ról gach dalta sa ghrúpa.
 • Cumarsáid idir daltaí sa seomra ranga a fheabhsú sa dóigh go mbeidh scoláirí níos rannpháirtí i ranganna ó bhéal
 • Muinín a thabhairt do dhaltaí chun bheith ag caint, ag plé agus ag léamh os ard chun an fhoghlaim a fheabhsú.
 • Tacú le daltaí éirí cleachtaithe lena nguth féin agus bheith compordach leis.

 

DIMINSEAN

 • Teagasc agus foghlaim

 

RÉIMSE

 • Cleachtas aonair na múinteoirí

 

CAIGHDÉAN

 • Roghnaíonn agus úsáideann an múinteoir cuir chuige teagaisc atá oiriúnach do na hintinní foghlama agus do riachtanais foghlama na scoláirí

 

RÁITIS AR CHLEACHTAS ÉIFEACHTACH

 • Soláthraíonn múinteoirí teagasc ar ardchaighdeán a spreagann rannpháirtíocht na scoláirí agus a thacaíonn le deiseanna uathrialacha foghlama. Coinníonn múinteoirí cothromaíocht idir a n-ionchur féin agus rannpháirtíocht agus freagairt tháirgiúil na scoláirí.

 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ LE DÉANAMH CHUN NA SPRIOCANNA A BHAINT AMACH

 

 

 • Sraith straitéisí maidir le cumarsáid éifeachtach a scaipeadh ar mhúinteoirí
 • Difréail a dhéanamh ó thaobh ceisteanna de ionas nach mbeidh aon dalta imníoch nó faoi bhrú a bhfreagairt.
 • Béim ar dhaltaí a spreagadh chun obair a roinnt níos minice le chéile
 • Go ndéanfar cuid de na MRBanna ó bhéal más féidir
 • Deiseanna cainte a chruthú sa dóigh go mbeidh sé nadúrtha ag daltaí a bheith ag caint go foirmiúil le chéile i gcoimhthéacs foghlama de
 • A rá le daltaí agus le tuismitheoirí go rialta go bhfuil an-tábhacht ag baint le caint, cur in iúl agus cumarsáíde mar scíl foghlama

 

CÉ ATÁ FREAGRACH

 • Coiste teagaisc agus foghlama
 • Múinteoirí Ranga
 • Múinteoirí Ranga
 • Múinteoirí na Sraithe Sóisearaí
 • Múinteoirí agus bainistíocht
 • Foireann teagaisc agus bainistíocht

 

FRÁMA AMA DO GHNÍOMHÚ

 

2023-2026

 

CRITÉIR RATHA

 • Feabhas sna freagraí ó mhúinteoirí agus ó dhaltaí i gcomparáid le suirbhéanna níos luaithe.
 • Measúnú múinteoirí i bhfoirm aiseolas ag cruinnithe foirne, ó cheistneoirí agus ó fhreagraí ar Microsoft Forms.
 • Suirbhé a dhéanamh imeasc tusimitheoirí an mothaíonn a gcuid páistí go maith agus go dearfach ag caint srl sa seomra ranga

 

 

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344