Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Foghlaim Ghníomhach agus Measúnú 2018-19

Dáta Eisiúna: Bealtaine 2018

Dáta Athbhreithithe: Bealtaine 2021

Plean Feabhsúcháin 2018-19: Folláin, An tSraith Shóisearach

Folláin

Achoimre ar chonclúidí ón tuairisc FMS 2018-2019

·      Aithníonn scolairí go bhfuil an scoil ag freastal níos fearr ar fholláin na ndaltaí na mar a mheasann múinteoirí ná tuistí. Léiríonn sé seo go bhfuil bearnaí in san dóigh a bhfuil an scoil ag freastal ar fholláin, nó in san tuiscint atá ar fhollain nó sa chumarsáid leis na pairtnéirí uile.

·      Mheas gach grúpa go mbeadh sé úsáideach dóibh dá mba rud é go raibh ceardlanna éagsúla ann a d’fhreastalódh  ar mhórcheisteanna folláine

·      Luaigh tuismitheoirí go mbeadh suim acu in oíche faoi chumarsáid dearfach le déagóirí (52.7%), agus nó Athléimneacht a thógáil in Daoine Óga (38.7%).

 

Spriocanna ag éirí as an tuairisc FMS 2018-2019

·       Líon na múinteoirí, scolairí agus tuistí atá sásta leis an dóigh a fhreastalaíonn an scoil ar riachtanais folláine na scolairí a ardú go dtí 80% trasna an bhord.

·       Sraith ceardlanna a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm chun freastal ar mórcheisteanna folláine i saol an déagóra

·       Oíche a eagrú do thuismitheoirí chun freastal orthu sa dóigh is gur féidir leo tabhairt faoi / cur le folláin a bpáistí féin sa bhaile

Gníomhaíochtaí le déanamh chun na spriocanna a bhaint amach

Gníomh

Cé atá i gceannas ar an sprioc a bhaint amach?

·      Chun freastal go sásúil ar an fholláin, tá sé molta go mbeidh OSPS agus Corpoideachas ar fáil mar gearrchúrsaí do dhaltaí ag toiseacht sa chéad bhliain ar an bhliain seo chugainn.

·      Bheadh oíche a freastalaíonn ar Fholláin, Athléimneacht agus Cumarsáid le Déagóirí an fiúntach do na tuismitheoirí, luath sa bhliain seo chugainn, b’fhéidir ag an am céanna is a bhíonn an AGM ag coiste na dtuismitheoirí.

·      Forbrófar ceardlanna ar na topaicí a leanas: Féinmheas, Toill, Gnéaschlaonadh agus féiniúlacht inscne, agus an fhadhb le pornagrafaíocht. Socrófar na bliainghúpaí atá ag tabhairt faoi gach ceann nuair atá siad réidh.

 

Aoife Uí Leannáin, Príomhoide, Príomhoide Tánaisteach,  múinteoirí OSPS agus Corpoideachas

 

Príomhoide

 

 

Aoife Uí Leannáin

Critéir ratha

Ceistneoir a chur ar mhúinteoirí, scolairí agus tuismitheoirí arís i gceann bliana

Dáta athbhreithniú

Bealtaine 2021

 

An tSraith Shóisearach Nua

Achoimre ar chonclúidí ón tuairisc FMS 2018-2019

·       Tá easnamh ann sa tuiscint den sraith shóisearach nua (SSN) i measc daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí

·       Tá ról folláine ina bhearna féin, rud atá lárnach sa SSN

·       Tá éagsúlacht mhaith le feiceáil sna modheolaíochtaí teagaisc a úsáideann múinteoirí an SSN

·       Tá easpa tuisceana ann maidir leis na measúnaithe rang-bhunaithe (MRB) i measc daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí

·       Tá roinnt múinteoirí atá míchompordach le codanna éagsúla den SSN

Spriocanna ag éirí as an tuairisc FMS 2017-2018

·       Leibhéal compord na múinteoirí leis na MRB, teanga sa sonraíocht agus measúnú sa SSN a ardú go dtí 25%

·       Líon na dtuismitheoirí a bhfuil tuiscint iomlán acu ar an SSN a ardú go dtí 25%

·       Leibhéal feasachta de ghnéithe na dtascairí foghlama a mhéadú 25%

Gníomhaíochtaí le déanamh chun na spriocanna a bhaint amach

Gníomh

Cé atá i gceannas ar an sprioc a bhaint amach?

·       Leabhrán eolais a chur le chéile/a uasdhátú do thuismitheoirí a mhíníonn na riachtanais chúrsa ar fad dóibh agus aird faoi leith tarraingthe chuig na MRB

·       Timpeallacht shaibhir sa teanga a bhaineann leis na tascairí foghlama a chruthú sa scoil, agus go speisialta sna seomraí ranga, msh póstaeir a chur le chéile, leathanach le greammú isteach sa chóipleabhar, srl

·       Oíche eolais a chur le chéile do thuismitheoirí na 2ú bliana maidir le riachtanais na MRB a bhéas le déanamh i rith na 2ú agus na 3ú bliana

·       Oiliúint bhreise a chur ar fáil do mhúinteoirí de réir mar atá sé ar fáil agus cuí, i bhfoirm cruinnithe le múinteoirí ábhair ó scoileanna eile

Brendan/Annette (le chuidiú ó na múinteoirí

 

 

Na múinteoirí ar fad

 

 

Príomhoide

 

 

Príomhoide agus na múinteoirí ar fad

Critéir ratha

Ceistneoir a chur ar mhúinteoirí, scolairí agus tuismitheoirí arís I gceann bliana

Dáta athbhreithniú

Bealtaine 2021

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344