Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Foghlaim Ghníomhach agus Measúnú 2017-18

Dáta Eisiúna: Bealtaine 2017

Dáta Athbhreithithe: Bealtaine 2020

Plean Feabhsúcháin 2017-18: Folláin, Foghlaim Ghníomhach agus Measúnú

Folláin

Achoimre ar Láidreachtaí ón tuairisc FMS 2016-17

·       Mothaíonn formhór na ndaltaí (95%) agus gach múinteoir gur timpeallacht sábhailte í an scoil agus go bhfuil gaol maith idir daltaí agus múinteoirí (81%). Mothaíonn siad (91%) mar pháirt de chomhphobal na scoile.

·       Aithníonn 95% dalta go bhfaigheann siad deis páirt a ghlacadh in imeachtaí scoile. Tá clár leathan imeachtaí seachchuracular i gColáiste Oiriall.

·       Bíonn seachtain fheasachta cairdis ar siúl sa scoil ag a phléitear bulaíocht agus muintearas.

·       Tá comhairleoir cáilithe ag obair sa scoil agus síceolaí a thagann chun na scoile go seachtainiúil le haghaidh daltaí.

·       Pléitear folláin sna ranganna OS agus mar pháirt de ranganna eile. Bíonn ceardlann scileanna staidéir ar siúl gach bliain a threoraíonn daltaí conas déaláil le brú ón staidéar.

·       Tá Cinnirí agus Comhairle na nDaltaí gníomhach sa scoil.

·       D’fhreasatail na Cinn Bhliana ar 3 oíche inseirbhíse a chuir an BOOCM ar fáil a bhain le folláin agus ról an Chinn Bliana.

·       Tá oiliúint ASSIST curtha ar 6 múinteoir .

·       Bíonn tréimhse imeachtaí breise (spóirt, cluichí srl.) ar siúl gach seachtain.

 

Achoimre ar na Feabhsúcháin a bheidh le déanamh agus na spriocanna a bhainfear amach

·       Ba mhaith le 100% de na daltaí a d’fhreagair an ceistneoir níos mó deiseanna a chur ar fáil le cuidiú leo plé lena sláinte intinne agus ní cheapann ach 31% múinteoir go gcuirtear go leor cláracha ar fáil do dhaltaí faoi sláinte intinne. Mar sin, bunófar grúpa múinteoirí a chuirfidh clár le chéile a fhreastalaíonn ar an riachtanais seo.

·       Ardóidh muid líon na ndaltaí a bhíonn spás acu sa lá machnamh a dhéanamh ar caidé mar a mhothaíonn siad agus mar a bhí a lá ó 38.5% go dtí 70%.

·       Ardóidh muid líon na ndaltaí a mbíonn deis acu aithne níos fearr a chur ar dhaltaí eile sa bhliain ó 74% go dtí 85%.

·       Deir 92.4% múinteoir nach gcuireann an scoil deiseanna ar fáil le cuidiú le folláin an mhúiteora a fhorbairt. Mar sin, cuirfear tús le pleanáil chun deiseanna a chur ar fáil do gach múinteoir.

·       Ba mhaith linn líon na múinteoirí a mhothaíonn ullmhaithe le plé le dalta a théann chucu le fadhbanna sláinte intinne a ardú ó 23.1% go dtí 85%.

Na Gníomhaíochtaí atá le déanamh chun na spriocanna seo a bhaint amach

·       Beidh múinteoirí áirithe ceaptha mar ‘Tréadchúramaí’ a bheidh ag plé le tréadchúram na ndaltaí.

·       Bunófar grúpa múinteoirí a fhorbróidh clár a fhreastalaíonn ar sláinte intinne agus folláine.

·       Fiosrófar (tríd cheistiúchán/agallaimh) an bhfuil aon ghrúpa daltaí ar leith a bhfuil tacaíocht mothúcháin uathu agus má tá dírófar ar an ghrúpa nó na grúpaí seo.

·       Socrófar deiseanna le folláin an mhúinteora a phlé agus a fhorbairt.

·       Socrófar oiliúint do mhúinteoirí conas plé le folláin agus sláinte intinne.

·       Socrófar tuilleadh deiseanna do dhaltaí aithne níos fearr a chur ar a chéile (m.sh. ceardlann neartú foirne, turas, foghlaim chomhoibríoch sna ranganna srl)

·       Cuirfear córas cúntóirí i bhfeidhm do dhaltaí a bheidh a díriú ar chuidiú san obair, córas dlúthphairtíochta, sport srl.

Cé atá i gceannas ar na spriocanna a bhaint amach?

·       Coiste Cúraim agus Folláine

·       Múinteoirí Folláine, Tréadchúramaí agus Cinn Bliana

Crítéir Ratha / Conas a dhéantar measúnú gur baineadh amach na spriocanna

·       Cuirfear ceistneoir faoi fholláin agus sláinte intinne ar ghrúpa/ grúpaí daltaí ag tús na bliana agus ag deireadh na bliana le feiceáil an bhfuil an cláir folláine oiriúnach. (2017/18)

·       Cuirfear ceistneoir ar scoláirí agus múinteoiri tar éis 2 bhliain de shaol na bhfeabhsúchán seo (Samhradh 2019)

Dáta Athbhreithniú

Bealtaine 2020

 

Foghlaim Ghníomhach agus Measúnú

Achoimre ar Láidreachtaí ón tuairisc FMS 2016-17

·       Rinne na múinteoirí sa scoil 2 lá iomlán traenáil inseirbhíse ar fhoghlaim ghníomhach agus na modhanna teagaisc a thacaíonn leis an sraith sóisear nua.

·       Rinne 2 mhúinteoir sa scoil traenáil inseirbhíse ar cheannaireacht theagascach thar 2 bhliain.

·       Tá múinteoirí eolach faoi mheasúnú foirmitheach (measúnú chun foghlaim) agus suimitheach (measúnú ar an fhoghlaim) agus cuireann siad i bhfeidhm sna ranganna iad.

·       Déantar measúnú CAT4 sa 1ú bhliain agus sa 4ú bliain, déantar measúnú DAT sa 4ú bliain agus measúnú Drumcondra don Ghaeilge sa 2ú bliain.

·       Bíonn scrúduithe tí (measúnú suimitheach) ar siúl 2 uair sa bhliain.

 

Achoimre ar na Feabhsúcháin a bheidh le déanamh agus na Spriocanna a bhainfear amach

·       Deir 83% múinteoir go bhfuil traenáil de dhíth orthu le plé le daltaí le sainriachtanais foghlama. Ba mhaith linn é seo a ísliú go dtí 20% (nó múinteoirí nua amháin)

·       Ardófar líon na muinteoirí a úsáideann an t-eolas ó mheasúnú CAT/DAT/Drumcondra le cuidiú leo le difreálú, measúnú a dhéanamh agus aiseolas a thabhairt don dalta go dtí 100%.

·       Ardófar líon na múinteoirí a roinneann na hintinní foghlama i gcónaí nó go minic ó 79% go dtí 100%

·       Ardófar líon na múinteoirí a dhéanann comharfhoghlaim (co-operative learning) go seachtainiúil leis na ranganna sóisearacha (ranganna sraith sóisearaigh go háirithe) ó 35.7% go dtí 90% agus spreagfar níos mó múinteoirí le bheith ag baint úsáid as uirlisí measúnaithe foirmitheacha éagsúla go seachtainiúil ar nós crítéir ratha, féinmheasúnú, piarmheasúnú, aiseolas dírithe ar fheabhsúcháin.

 

Na Gníomhaíochtaí atá le déanamh chun na spriocanna seo a bhaint amach

·       Cuirfear oiliúint ar mhúinteoirí maidir le daltaí le sainriactanais oideachais

·       Cuirfear tuilleadh oiliúint ar mhúinteoirí faoi mheasúnú foirmitheach agus comharfhoghlaim

·       Beidh deis ag múinteoirí a gcuid shaineolais faoi mhodhanna teagaisc agus measúnú foirmitheach a roinnt ag cruinnithe foirne cosúil le seisiúin ‘teach-meet’

·       Beidh stráitéisí measúnaithe, foghlaim agus teagaisc pléite níos minice i measc na foirne agus dea-chleachtas roinnte.

Cé atá i gceannas ar na spriocanna a bhaint amach?

·       Gach múinteoir ranga

·       Co-ordaitheoir Riachtanais Speisialta Oideachais

Crítéir Ratha / Conas a dhéantar measúnú gur baineadh amach na spriocanna

·       Ceistneoir a chur ar mhúinteoirí agus scoláirí (ag deireadh na bliana)

Dáta Athbhreithniú

Bealtaine 2020

 

 

 

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344