Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

AIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL AR MICROSOFT TEAMS – 22 AIBREÁN 2021

Tuarascáil an Phríomhoide

Phill gach duine ar an scoil go fisiciúil i ndiaidh na Cásca. Bhí sé 16 sheachtain ó fuair daltaí 1ú, 2ú, 3 agus 4ú blianta laethanta saoire na Nollag agus ní raibh siad ar ais go dtí an tseachtain seo chuaigh thart.  Bronnfaidh an scoil Tuairisc Scoile ar dhaltaí na tríú bliana in áit Phróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí.  Thosaigh muid an t-athbhreithniú ar phostanna freagrachta an tseachtain seo.  Beidh cruinnithe tuismitheoirí ar líne as seo amach. Fuair an scoil aiseolas dearfach ar ais ó mhúinteoirí agus ó thuismitheoirí faoi na cruinnithe ar líne i mbliana. Bhí siad níos gairmiúla, níos éifeachtaí agus níos eolasaí.

Tá sé i gceist againn na scrúduithe iontrála a bheith againn Dé Sathairn, 15 Bealtaine má leantar leis an mhaolú ar na srianta Covid-19 agus má fhanann líon na gcásanna an-íseal go háitiúil. Téarma gnóthach ag teacht aníos – ócáid bhronnadh duaiseanna taobh amuigh do gach bliainghrúpa agus iad scartha go sóisialta agus ceannairí, cuiditheoirí agus micléinn na bliana le roghnú, clárama agus ceapacháin don bhliain seo chugainn. Bhí na Cluichí Taobhlíne ar siúl sa pháirc inniu agus beidh arís amárach leis an bhéim ar an spraoi do bhliainghrúpaí difriúla. Rinneadh uasghrádú ar an wifi ar fud na scoile ar chostas €8,000 agus ba chóir go mbeadh an clúdach níos láidre.

Tá 100 stól le taca droma iontu ceannaithe againn agus tá siadsan sna saotharlanna eolaíochta, an seomra Ealaíne agus an seomra Eacnamaíocht Bhaile. Druidfear an scoil do dhaltaí ag 3.40 Dé hAoine, 28 Bealtaine – seachtain luath – tá sin leagtha amach ag an Roinn Oideachais le deis a thabhairt do mhúinteoirí a bheith ag plé leis na grádanna creidiúnaithe. Rinneadh comhghairdeas le hiarscoláirí Laura Ní Dhroma a bhuaigh scoláireacht Ad Astra i UCD, Niamh Ní Mhaolfhabhaoil agus Rossa Nic Giolla Seanáin a bhuaigh scoláireachtaí Theach na Gaeilge i UCD agus Oisin Ó Broin a bhuaigh scoláireacht iontrála i DCU.

Teagasc agus Foghlaim

Múinteoirí ag freastal ar laethanta inseirbhíse JCT faoi láthair; Cathal agus Feargal do Ghrafaicí agus Aoife agus Claire do OSPS. Beidh an Roinn Riachtanais Speisialta ag dul i dteagmháil leis na bunscoileanna gan mhoill chun cuidiú linn proifíl a fháil ar na daltaí atá ag teacht isteach chugainn sa chéad bhliain i mí Mheán Fómhair. Bhí scrúduithe béil na Gaeilge agus na Fraincise agus an triail phraiticiúil sa Cheol ar siúl le linn laethanta saoire na Cásca mar chuid de chóras Ardteiste na bliana seo.  Roghnaigh lucht na hIdirbhliana a gcuid ábhar Ardteiste le gairid agus don chéad uair le fad thug muid deis dóibh amharc ar ábhair eile nach bhfuil againn sa scoil faoi láthair. Cuireadh cur i láthair faoi bhráid na scoláirí maidir le Corpoideachas agus maidir le hEolaíocht Talmhaíochta agus gidh go raibh rachairt go leor ar an dá ábhar ní raibh maith ann mar nach raibh muid ag sabáilt ábhair áit ar bith eile agus ní bheadh na hacmhainní againn faoi láthair le tuilleadh ábhar a chur ar fáil.

Na Grádanna Creidiúnaithe

Cuirfear síos ar an chóras grádanna creidiúnaithe atá i bhfeidhm i mbliana do lucht na hArdteiste. Beidh ceithre chéim ann a bhaineann leis an scoil: an meastachán an dhéanann an múinteoir ar mharcanna céatadáin an scoláire; ailíniú na scoile ar na marcanna i leith ábhair trí ghrúpa ailínithe ábhair a thabhairt le chéile; maoirseacht á déanamh ag príomhoide na scoile ar an phróiseas ailínithe agus na marcanna a chur ar aghaidh i gcomhar caighdeánú náisiúnta. Thig le múinteoirí úsáid a bhaint as aon mheasúnuithe ranga, tascanna, ceisteanna, scrúduithe tí nó téarma nó d’obair chúrsa, fiú mura bhfuil sí críochnaithe etc. a rinneadh le linn an chúrsa staidéir.

Beartais Covid-19

Scríobh muid chuig na daltaí agus chuig na múinteoirí sular tháinig na daltaí ar ais roimh agus i ndiaidh na Cásca. Líon gach tuismitheoir amach Foirm Dearbhaithe Tuismitheora maidir le páiste ag pilleadh ar scoil ag dearbhú nach raibh Covid nó comharthaí seoirt ar an pháiste nó ar dhuine ar bith den líon tí.  Tá scaradh sóisialta fós i bhfeidhm, caitheann na daltaí mascanna taobh istigh agus taobh amuigh.

Iarrann Coláiste Oiriall ar scoláirí fanacht sa bhaile má bhíonn comharthaí Covid-19 á léiriú acu, leithlisiú agus teagmháil a dhéanamh leis an dochtúir teaghlaigh chun tástáil a dhéanamh chun seiceáil cé acu atá an víreas orthu nó nach bhfuil.  Cuirtear earraí díghalraithe ar fáil i ngach seomra ranga: sprae díghalráin agus ciarsúir páipéir. Tá sé tábhachtach fuinneoga a oscailt chun aer úr a ligean isteach. Baineann muid an úsáid is fearr as aeráil nádúrtha atá ag teacht trí na fuinneoga ar fud an tseomra gan míchompord a bheith ann. Níl ceaintín nó taisceadán ann.

Clárama le ranganna uair a chloig

Dúirt an Príomhoide go raibh sé i gceist ag an scoil ranganna uair a chloig a thabhairt isteach ar an bhlaiin seo chugainn. Beidh 28 rang sa seachtain in áit 45 rang faoi láthair nó 6 rang 4 lá den seachtain agus 4 rang Dé Céadaoin. Phléigh an fhoireann go mion é ag cúpla cruinniú foirne, labhair múinteoirí ina mbeirteanna le toscairí ó ocht scoil eile – meascán de scoileanna aon ghnéis, Gaelcholáistí agus scoileanna le patrúin difriúla. Faoi dheireadh vótáil na múinteoirí ar an chinneadh agus bhí tromlach mór acu ar shon na ranganna uair a chloig a thabhairt isteach. 

Cruthaíonn na ranganna uair a chloig foghlaim neamhspléach agus cuirtear béim ar scileanna, cothaíonn sé obair ghrúpa agus idirghníomhaíocht daltaí, bíonn atmasfear níos suaimhní thart ar an scoil, 6 athrú sa lá in áit 9 gcinn faoi láthair. Bíonn buntáistí siceolaíochta do dhaltaí – ag ullmhú d’uasmhéid de 6 rang sa lá. Tá dáileadh níos cothroime obair bhaile, níos lú glantacháin, crostachta agus amaidí de bharr.