Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Aidhmeanna

Is í aidhm na hIdirbhliana ná:

 • fás pearsanta, sóisialta, oideachasúil agus gairmiúil na ndaltaí a chur chun tosaigh
 • iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, freagracha den tochaí ina mbeidh
 • siad páirteach ann.

Droichead idir an tsraith shóisearach agus an tsraith shinsearach

 • Tugann an Idirbhliain seans don dalta an droichead a thrasnú agus an t-athrú a dhéanamh ó thimpeallacht foghlama spleách na sraithe sóisearaí go dtí timpeallacht foghlama neamhspleách na hArdteiste.
 • Tugann an Idirbhliain deis do dhaltaí forbairt phearsanta a dhéanamh trí imeachtaí acadúla, ábhair nua agus gniomhaiochtai seachchuraclaim a bhlaiseadh.
 • Cuidíonn an Idirbhliain le daltaí cinnti eolasacha a dhéanamh maidir le roghanna Ardteiste.
 • Spreagann an Idirbhliain daltaí chun taithí a fháil ar an saol taobh amuigh den scoil mar chuid dá bhforbairt.
 • Cothaíonn an Idirbhliain aibíocht sa staidéar agus sa chur chuige chun oibre.
 • Cothaíonn an Idirbhliain forbairt sna scileanna cumarsaide labhartha agus scríofa.
 • Cothaíonn an Idirbhliain muinín, misneach agus freagracht.

Leagan Amach an Chláir

 • Na croí-ábhair – Matamaitic, Béarla agus Gaeilge
 • Béim ar na hábhair phraiticiúla – modúil san áireamh
 • Ábhair Ardteiste uilig a shamplú
 • Reiligiún & Oideachas Sóisialta
 • Corpoideachas/Spórt/ Scíth
 • Teicneolaíocht na Faisnéise
 • Modúil
 • Gairmthreoir
 • Folláine

Modúil

 • Ceannairí sa Todhchaí CLCG
 • MOS (Microsoft Office Specialist)
 • TEG (Teastas Eorpach Gaeilge
 • Clár Aeráide Rewrite ar líne
 • Ceardlanna craoltóireachta Raidió RíRá
 • Turas go dtí Ceathrú Gaeltacha Bhéal Feirste
 • Turas thar sáile
 • Caint Phoiblí
 • Cocaireacht
 • Drámaíocht
 • Garchabhair
 • Damhsa Céilí
 • Ceardlann Damhsa le Tura Artura
 • Gaisce – Gradam an Uachtaráin (deonach)

Foghlaim & Forbairt

Beidh daltaí:

  • Freagrach as a gcuid foghlama
  • Ag foghlaim trí ghníomhaíocht
  • Ag déanamh nascanna idir ábhair áirithe
  • Ag obair i ngrúpaí
  • Ag plé agus ag díospóireacht
  • Á chur faoi agallamh
  • Ag déanamh féin-mhachnaimh

Foghlaimeoidh siad faoi

 • Forbairt Phearsanta
 • Féin-thuiscint
 • Féin-mheas
 • Meas ar a bpiaraí, fostóirí, múinteoirí
 • Tuiscint shóisialta
 • Comhoibriú
 • Cothú scileanna cumarsaide agus scileanna praiticiúla

Beidh daltaí

 • Ag cur i láthair
 • Ag glacadh páirt i dtaighde agus in obair thionscnaimh
 • Ag dul ar cuairteanna
 • Ag freastal ar an phobal
 • Ag fáil taithí san ionad oibre

Céard atá na múinteoirí ag tnúth leis uathu?

 • Forbairt phearsanta
 • Meas
 • Iarracht
 • Spreagadh
 • Suim
 • Taitneamh
 • Aibíocht
 • Sár-thinreamh

  Taithí Oibre

 • Seachtain amháin i láthair amháin oibre i mí na Samhna agus seachtain eile i láthair eile oibre i mí Feabhra.
 • Iarrtar ar dhaltaí a gcuid taithí oibre féin a chuartú.
 • Is féidir le hospidéil, staisiúin Gardaí, scoileanna, monarchana, cogaslanna, gruagairí, comhlachtaí ríomhaire, tréidlíanna, cuntasóirí a bheith mar láithreacha oibre.
 • Líonann na daltaí tuairisc comhlachta agus cuireann na fostóirí tuairisc ar ais chugainn mar gheall ar an dalta.

Spórt agus Scíth

 • Snámh
 • Golf Driving Range
 • Pitch and Putt agus Leadóg
 • Caitheamh bollaí
 • Boláil istigh
 • Marcaíocht capall
 • Rianadóireacht
 • Liathróid Láimhe agus liathróid raicéid
 • Aeróbaic chéime agus traenáil chiorcaid

  Turasanna

 • Caisleán Bhaile Atha Cliath
 • Páirc an Chrocaigh
 • Brú na Bóinne
 • An Chúirt Chuarda

Measúnú agus Teistiméireacht

 • Déanfaidh gach dalta agallamh foirmiúil mar chuid den phróiseas measúnaithe
 • Caithfidh gach dalta CV faoi bhráid an bhoird agallaimh
 • Cuirfidh beirt duine fásta, múinteoir ar dhuine acu agus duine gairmiúil eile ón taobh amuigh, agallamh ar gach dalta do 10 – 15 bhomaite de fhad ar a laghad.
 • Cuirfear ceisteanna ar na daltaí mar gheall ar a n-eispéiris san Idirbhliain agus mar gheall ar a saol san am atá le teacht

Cumhdach Saothair Ar Líne

Comhlánann na daltaí a dtaifead pearsanta féin mar chumhdach saothair at líne don bhliain. Déanfar seo ar shuíomh speisialta scoile don idirbbhliain amháin. ‘Séard le taifeadadh anseo ná gníomhartha éagsúla na bliana ar nós:

 • éachtaí pearsanta
 • turasanna scoile
 • laethanta ceardlanna
 • rannpháirtíocht scoile
 • achoimrí ábhar
 • taithí oibre
 • obair dheonach

Beidh grianghraif, grafaicí, learáidí agus téacs ann chun iad á tacú. Úsáidfear an cumhdach saothair ar líne mar uirlís mheasúnaithe

Cén uair a dhéantar measúnú?

 • Déantar measúnú ag tréimhsí éagsúla le linn na scoilbhliana.
 • Déantar measúnú go foirmeálta agus go neamhfhoirmeálta.
 • Déanfaidh an múinteoir measúnú ar fhorbairt an dalta bunaithe ar fhianaise na hoibre atá déanta.
 • Déanfaidh an dalta féin-mheasúnú go leanúnach i rith na hIdirbhliana i ngach ábhar.
 • Tarlaíonn féin-mheasúnú nuair a dhéanann an dalta measúnú ar a chuid oibre féin.

Cén dóigh a dhéantar measúnú?

Déantar an measúnú seo go foirmeálta agus go neamhfoirmeálta.

Measúnú Foirmeálta:

Déantar measúnú foirmeálta ag deireadh tionscnaimh, ag deireadh téarma nó ag deireadh na bliana nuair a bhíonn fianaise shoiléir ag an dalta agus an mhúinteoir.

Measúnú Neamhfhoirmeálta:

Tarlaíonn measúnú neamhfhoirmeálta nuair a dhéantar breathnadóireacht ar mhodhanna oibre an dalta, scileanna praiticiúla, scileanna cumarsáide, scileanna idirphearsanta, rannpháirtíocht ranga agus scoile, iompar ginéarálta agus meon.

Piarmheasúnú agus Féinmheasúnú

Déanann an dalta measúnú air/uirthí féin. Seo é féinmheasúnú. Déanann dalta measúnú ar dhalta eile. Seo é Piarmheasúnú

Modhanna Measúnaithe

Bíonn an dalta á mheas ag an mhúinteoir i rith an ama le linn na hidirbhliana. Bailíonn an dalta agus an múinteoir fianaise go leanúnach a thaispeánann forbairt, feasacht agus fás an dalta.

Úsáidtear modhanna éagsúla chun measúnú a chur i gcrích:

 • Obair Ranga obair déanta sna hábhair éagsúla.
 • Tionscnaimh gníomhaíocht chomhoibríoch déanta go haonarach nó mar ghrúpa agus go bhfuil pleanáil de dhíth chun spriocanna comónta a bhaint amach.
 • Agallamh cuirtear agallamh ar gach dalta um Cháisc
 • Rannpháirtíocht ag cur le saol na scoile sh. foireann spóirt, díospóireacht, caint poiblí, corás cinnireachta, cór, réiteoireacht, grúpa ceoil srl.
 • Cumhdach Saothair cnuasach oibre na bliana ina fianaise, tuairiscí,tuairimí agus grianghraif imeachtaí ina

Córas Creidiuintí

Tá measúnú leathan déanta ar gach dalta san idirbhliain. Déantar seo trí chreidiúintí a shaothrú. Seo a leanas na gnéithe measúnaithe:

 • An Cumhdach Saothair 100
 • Mórmheasúnú: Iarracht Oibre is fearr i ngach ábhar/modúl trí chreidiúintí ag Nollaig & Samhradh 100
 • Scrúduithe sna croí-ábhair (Nollaig agus Samhradh) 75
 • Rannpháirtíocht 100
 • CV agus Agallamh 50
 • Tinreamh agus Poncúlacht 25
 • Iompar 50

Cad is creidiúint ann?

‘Séard is creidiúint ann ná grád ó 1 go 5 a bhronntar ag an mhúinteoir bunaithe ar an iarracht déanta.

5 = Sár-Iarracht; neamhspleách; obair bhaile féin-stiúrtha

4 = Iarracht mhaith; obair bhaile déanta go rialta

3 = Iarracht le cuidiú muinteora; caighdeán measartha san obair bhaile

2 = Beagán Iarrachta; obair bhaile déanta go hannamh

1 = Easpa Iarrachta; gan obair bhaile go leanúnach

Bíonn scrúduithe sna croíábhair (Béarla, Gaeilge, Mata) chun leibhéal ag an Ardteist a thomhais. Ar bharr seo, faigheann tú marc measúnaithe i ngach ábhar/modúl ag deireadh gach téarma. Cuirtear na grádanna seo ar an Chárta Torthaí.

Cárta Torthaí na hIdirbhliana

 • Déantar taifead ar ghrádú i ngach ábhar ó gach téarma le linn na bliana i bhfoirm ‘creidiúintí’.
 • Beidh an cárta seo á choimeád agus á líonadh ag gach dalta ina f(h)illteán idirbhliana.
 • Suimítear na creidiúintí ag deireadh na bliana agus bronntar an meánmharc ort i ngach ábhar.

Mórmheasúnú Idirbhliana

 
1.    An Cumhdach Saothair 100
a.   Cur i láthair, ord, eagar, fianaise agus caighdeán teanga sa Chumhdach Saothair 50
b.  Súil siar, féinscrúdú agus mórmhachnamh sa Chumhdach Saothair 25
c.   Cur síos ar chúig eispéireas sa Chumhdach Saothair 25
2.    Mórmheasúnú Iarracht Oibre is fearr i ngach ábhar/modúl trí chreidiúintí ag Nollaig agus         Samhradh 100
3.    Scrúduithe sna croí-ábhair  (Nollaig agus Samhradh) 75
4.    Rannpháirtíocht 100
a.    i ngníomhaíochtaí scoile, nach gníomhaíochta spóirt iad 50
b.    i ngníomhaíochtaí spóirt ar shon na scoile 25
c.    i ngníomhaíochtaí atá neamhbhainteach leis an scoil 25
5.    CV agus Agallamh 50
6.    Tinreamh agus Poncúlacht 25
7.    Iompar 50
            IOMLÁN 500

 

AN CÓRAS CÉIMNITHE MÓRMHEASÚNAITHE
400 -500 (80% nó níos airde) Ardghradam
300 – 399 (idir 60% agus 79%) Gradam
200 – 299 (idir 40% agus 59%) Pas

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344