Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

 • Béarla
 • Gaeilge
 • Matamaitic
 • Teicneolaíocht an Adhmaid
 • Amharc-ealaín
 • Ceol
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Eolaíocht
 • Fraincis
 • Grafaicí
 • Miotalóireacht
 • Staidéar Gnó
 • Stair
 • Tíreolaíocht
 • Folláine (ina n-airítear Corpoideachas, OSPS, OSSP agus Gairmtheoir)
 • Ríomhaireacht (Códú san áireamh)
 • Oideachas Reiligiúnach

Tá clár na Sraithe Sóisearaí i gColáiste Oiriall treoraithe ag ceithre ráiteas foghlama agus fiche, ocht bprionsabal agus ocht bpríomhscil. Cuirtear ár gclár i láthair i bhfoirm ábhar, Fholláine agus eispéireas foghlama eile. Tacaíonn ár measúnú leis an fhoghlaim agus tuairiscíonn sé ar fhoghlaim an scoláire i raon cothrom eolais, scileanna agus inniúlachtaí. Déanann muid an próiseas a éascú trína ndéantar fianaise ar an fhoghlaim ó bhun go barr na sraithe a ghineadh, a bhailiú, a mheas agus a thuairsciú do scoláirí agus a chur in iúl go rialta dá dtuismitheoirí. Tacaíonn muid le leanúnachas ón bhunoideachas agus le dul chun cinn i dtreo oideachas na sraithe sinsearaí.

Ocht bPrionsabal

Treoróidh na hocht bprionsabal seo a leanas an phleanáil do chláir na sraithe sóisearaí mar aon lena bhforbairt agus lena bhfeidhmiú:

 1. Tacaíonn curaclam, an measúnú, an teagasc agus an fhoghlaim den scoth le scoláirí chun neamhspleáchas níos mó a bhaint amach san fhoghlaim agus sa dul i ngleic le dúshláin an tsaoil lasmuigh den scoil.
 2. Cuidíonn eispéiris na scoláirí go díreach lena bhfolláine agus lena dteacht aniar fisiciúil, meabhrach agus sóisialta. Tarlaíonn an fhoghlaim i dtimpeallacht atá dírithe ar leas comhoibríoch na scoile, an phobail agus na sochaí.
 3. Cuimsíonn an t-eispéireas oideachasúil na scoláirí uile agus cuireann sé le comhionannas deise, rannpháirtíochta agus torthaí do chách.
 4. Cuireann an curaclam, an measúnú, an teagasc agus an fhoghlaim ar chumas na scoláirí tógáil ar a bhfoghlaim go dtí seo, aithníonn siad an dul chun cinn san fhoghlaim agus tacaíonn siad lena bhfoghlaim amach anseo.
 5. Spreagann eispéireas an churaclaim, an mheasúnaithe, an teagaisc agus na foghlama an rannpháirtíocht, gineann sé caidreamh agus ceanglaíonn sé leis an saol lasmuigh den scoil
 6. Tá clár Choláiste Oiriall leathan go leor le réimse d’eispéiris fhoghlama a thairiscint do chách, agus solúbtha go leor le rogha a thairiscint chun freastal ar riachtanais scoláirí.
 7. Cuirtear eispéireas oideachasúil d’ardchaighdeán ar fáil do gach scoláire, a bheidh léirithe ag ardionchais na bhfoghlaimeoirí agus ag tóraíocht na sármhaitheasa
 8. Cuireann an curaclam, an measúnú, an teagasc agus an fhoghlaim deiseanna ar fáil do scoláirí a bheith cruthaitheach agus nuálach.

Ráitis Foghlama

Seo a leanas na ceithre ráiteas is fiche, bunaithe ar na hocht bprionsabal, mar chroílár don phleanáil do, d’eispéireas na scoláirí ar, agus don mheastóireacht ar chlár Choláiste Oiriall don tsraith shóisearach:

 1. Déanann an scoláire cumarsáid éifeachtach le roinnt meán agus i réimse comhthéacsanna
 2. Déanann an scoláire éisteacht, labhairt agus léitheoireacht sa T2 agus i dteanga amháin eile ag leibhéal inniúlachta atá ag teacht lena c(h)umas féin
 3. Déanann an scoláire réimse leathan téacsanna a chruthú, a mheasúnú agus a léirmhíniú
 4. Cruthaíonn agus cuireann an scoláire i láthair saothair ealaíne agus tuigeann sé/sí an próiseas agus na scileanna atá i gceist
 5. Tá feasacht ag an scoláire ar luachanna pearsanta agus tuiscint ar phróiseas chun cinntí morálta a dhéanamh.
 6. Tá meas ag an scoláire ar an mbealach ina gcuireann luachanna, creidimh agus traidisiúin éagsúla leis na pobail agus leis an gcultúr ina gcónaíonn sí/sé
 7. Tá meas ag an scoláire ar a bhfuil i gceist le bheith ina s(h)aoránach gníomhach, le cearta agus dualgais i gcomhthéacsanna áitiúla agus i gcomhthéacsanna níos leithne
 8. Tá meas ag an scoláire ar an oidhreacht áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta agus tuigeann sé/sí an tábhacht atá ag an ngaol idir eachtraí atá thart agus eachtraí reatha, agus na fórsaí is cúis le hathrú
 9. Tuigeann an scoláire bunús agus tionchair ghnéithe sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil an domhain mórthimpeall uirthi/air
 10. Tá an fheasacht, an t-eolas, na scileanna, na luachanna agus an t-inspreagadh ag an scoláire le maireachtáil go hinbhuanaithe
 11. Déanann an scoláire gníomh chun a leas féin agus leas dhaoine eile a chosaint agus a chothú
 12. Tá an scoláire ina rannpháirtí muiníneach agus cumasach sa ghníomhaíocht fhisiciúil agus inspreagadh inti/ann le bheith gníomhach go fisiciúil
 13. Tuigeann an scoláire tábhacht an bhia agus an chothaithe i leith cinntí sláintiúla a dhéanamh
 14. Déanann an scoláire cinntí eolasacha airgeadais agus forbraíonn sí/sé scileanna maithe tomhaltacha
 15. Aithníonn an scoláire an úsáid is féidir a bhaint as eolas, scileanna agus tuiscint mhatamaiticiúil i réimsí uile na foghlama
 16. Déanann an scoláire cur síos ar phatrúin agus ar choibhneasa agus déanann sí/sé iad a léiriú, a léirmhíniú, a thuar agus a mhíniú
 17. Déanann an scoláire straitéisí a cheapadh agus a mheas chun fadhbanna a fhiosrú agus a réiteach ag baint úsáide as eolas, réasúnaíocht agus scileanna matamaiticiúla
 18. Déanann an scoláire breathnú agus measúnú ar eachtraí agus próisis eimpíreacha agus tarraingíonn tátail agus cinntí astu
 19. Tá luach ag an scoláire ar ról agus cion na heolaíochta agus na teicneolaíochta i leith na sochaí, agus an tábhacht phearsanta, shóisialta agus dhomhanda atá leo
 20. Baineann an scoláire úsáid as teicneolaíochtaí cuí chun dul i ngleic le dúshlán dearth
 21. Cuireann an scoláire scileanna praiticiúla i bhfeidhm de réir mar a fhorbraíonn sí/sé múnlaí agus táirgí ag baint úsáide as ábhair agus as teicneolaíochtaí éagsúla
 22. Léiríonn an scoláire tionscnaíocht, tá sí/sé nuálach agus forbraíonn sí/sé scileanna fiontraíochta
 23. Tógann an scoláire smaoineamh ar aghaidh ó cheapadh go réadú
 24. Úsáideann an scoláire an teicneolaíocht agus uirlisí na meán digiteacha chun foghlaim, chun cumarsáid a dhéanamh, chun obair agus chun smaoineamh go comhoibríoch agus go cruthaitheach ar bhealach freagrach agus eiticiúil

Príomhscileanna

 • Mé féin a bhainistiú - aithne orm féin, cinntí ciallmhara a dhéanamh, spriocanna pearsanta a shocrú agus a bhaint amach, a bheith in ann athmhachnamh a dhéanamh ar mo chuid foghlama féin, teicneolaíocht dhigiteach a úsáid chun mé féin agus mo chuid foghlama a bhainistiú
 • Fanacht folláin - A bheith folláin, fisiciúil agus gníomhach, a bheith sóisialta, a bheith slán, a bheith spioradálta, a bheith muiníneach, a bheith dearfach faoin bhfoghlaim, a bheith freagrach, slán agus eiticiúil nuair atá teicneolaíocht dhigiteach in úsáid
 • Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú - a bheith fiosrach, eolas agus sonraí a bhailiú, a eagrú agus a mheas, smaoineamh go cruthaitheach agus go criticiúil, athmhachnamh agus meastóireacht ar mo chuid foghlama, teicneolaíocht dhigiteach a úsáid chun ábhar a rochtain, a bhainistiú agus a chomhroinnt
 • A Bheith Uimheartha - smaointí a chur in iúl go matamaiticiúil, meastachán, tuar agus ríomh a dhéanamh, meon dearfach a fhorbairt i Leith iniúchta, réasúnaíochta agus réiteach fadhbanna, patrúin, treochtaí agus coibhneasa a fheiceáil, sonraí a bhailiú, teicneolaíocht dhigiteach a úsáid chun scileanna agus tuiscint uimhearthachta a fhorbairt
 • A bheith cruthaitheach - ag samhlú, roghanna a fhiosrú, smaointe a chur i bhfeidhm agus gníomhú, ag foghlaim go cruthaitheach, an chruthaitheacht a spreagadh ag baint úsáide as teicneolaíocht dhigiteach
 • Obair le daoine eile - an dea-chaidreamh a fhorbairt agus plé le coimhlint, ag comhoibriú, meas a bheith agam, ag cuidiú le háit níos fearr a dhéanamh den domhan, foghlaim le daoine eile, obair le daoine eile trí theicneolaíocht dhigiteach
 • Cumarsáid - éisteacht agus mé féin a chur in iúl, taibhiú agus cur i láthair, plé agus díospóireacht, teanga a úsáid, uimhreacha a úsáid, teicneolaíocht dhigiteach a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh
 • A Bheith Liteartha - mo thuiscint ar fhocail agus ar theanga agus an taitneamh a bhainim astu a fhorbairt, léamh ar son aoibhnis agus le tuiscint chriticiúil, scríobh i gcomhair cuspóirí difriúla, smaointe a chur in iúl go soiléir agus le cruinneas, mo theanga labhartha a fhorbairt, éacsanna éagsúla a fhiosrú agus a chruthú, lena n-áirítear téacsanna ilmhódacha.

Ábhair

Tabharfaidh do mhac/iníon faoi Sraith Shóisearach i ngach ábhar seachas Adhmadóirecht, Miotalóireacht agus Grafaci Theicniúil (Meán Fómhair 2018). Tá na sonrúcháin sa Bhéarla, sa Ghaeilge agus sa Mhatamaitic deartha le híosmhéid 240 uair an chloig de pháirteachas an scoláire thar trí bliana. Cuireann Coláiste Oiriall am breise ar fáil sa chlár ama do na hábhair seo mar aitheantas ar an phríomhról a bhíonn acu i gcothú na litearthachta agus na huimhearthachta. Soláthraíonn muid deiseanna léitheoireachta do scoláirí agus deis dóibh a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí comhchuraclaim bianteach le litearthacht agus uimhearthacht. Déantar na sonrúcháin do na hábhair eile a dhearadh d’íosmhéid 200 uair a chloig de rannpháirtíocht an scoláire ar an chlár ama. Tá na grád tuairisceoirí don tSraith Shóisearach mar seo a leanas: Gradam 90 – 100%; Ardtuillteanas 75 < 90%; Tuillteanas 55 < 75%; Gnóthaithe 40 < 55%; Gnóthaithe go Páirteach 20 < 40%; Neamhghrádaithe 0 < 20%.

Folláine

Baineann folláine le daoine óga a bheith ag mothú muiníneach, sona, sláintiúil agus i dteagmháil le daoine agus leis an saol. Tá folláine mar cheann de na prionsabail atá mar bhonn le hoideachas na sraithe sóisearaí. Tá léiriú le fáil uirthi i roinnt de na ráitis foghlama agus tá sí san áireamh i roinnt de na príomhscileanna, go háirithe Bheith folláin i gcónaí, Cumarsáid a dhéanamh, Dul i mbun oibre le daoine eile agus Mé Féin a Bhainistiú. Cruthaíonn Folláine deiseanna foghlama chun cur le folláine agus teacht aniar fisiciúil, meabhrach, mothúchánach agus sóisialta scoláirí agus cuirtear ar chumas scoláirí scileanna saoil a fhorbairt mar aon le tuiscint láidir a fhorbairt ar a gcóngas leis an scoil agus lean bpobal. Leagtar béim fosta ar ról scoláirí ina dteaghlach, sa phobal agus sa tsochaí i gcoitinne. Cuireann sí le hionchur anteaghlaigh, an phobail agus na ngníomhaireachtaí ábhartha sa tacaíocht a thugann siad d’fholláine scoláirí. Clúdaíonn an t-achar foghlama seo foghlaim a bhaineann le Corpoideachas, OSPS agus OSSP. Clúdaítear an tOideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) san OSPS fosta. I gColáiste Oiriall tá soláthar Treoirghairme san áireamh sa chlár Folláine. Tá 400 uair an chloig de rannpháirtíocht ar fáil don fhoghlaim in achar na Folláine thar trí bliana. Tacaítear fosta le gafacht na scoláirí leis an fhoghlaim inachar na Folláine trí ghníomhaíochtaí bainteach le tréadchúram agus trí chórais thacaíochta do scoláirí. Bíonn scoláirí gafa fosta le foghlaim bainteach le Folláine trí chultúr na scoile agus trí thaithí scoláirí ar fheidhmiú polasaithe ábhartha scoile uile. Áirítear i measc na bpolasaithe seo Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG), agus polasaithe na scole don Iompar, Frithbhulaíocht, Cothú na Sláinte, Úsáid Substaintí agus Cosaint Leanaí.

Eispéiris Fhoghlama Eile

Bíonn deis ag scoláirí a bheith páirteach i raon eispéireas foghlama eile ar chlár na sraithe sóisearaí i gColáiste Oiriall agus bíonn ról tábhachtach acu seo chun a dheimhniú go gcuirtear eispéireas oideachasúil leathan agus cothrom ar fáil do scoláirí, eispéiris ina n-áirítear rannpháirtíocht an scoláire le:

 • Gníomhaíochtaí bainteach le treoir, tréadchúram agus tacaíocht don scoláire agus clár oideachais reiligiúnach ár scoile féin.
 • Gníomhaíochtaí comhchuraclaim a bhíonn mar chomhlánú ar an churaclam múinte agus a mhéadaíonn agus a dhaingníonn an fhoghlaim d’aon ghnó.
 • Imeachtaí seach-churaclaim mar rannpháirtíocht scoláirí i gcomórtais spóirt
 • Deiseanna sainfhoghlama eile nach mbíonn mar chuid de na hábhair

Saibhríonn na gníomhaíochtaí uile thuas eispéiris na scoláirí i gcoitinne le linn na scolaíochta. Cuireann muid síos ar chuid acu seo faoi Eispéiris Fhoghlama Eile ar Phróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí (PGSS) a thugann muid dár scoláirí roimh dheireadh an chéad téarma i ndiaidh chríoch chlár na sraithe sóisearaí.

Measúnú

Úsáideann Colásite Oiriall raon cur chuige i leith an mheasúnaithe chun an fhoghlaim a chomhlánú:

 • Measúnuithe leanúnacha, ar a n-áirítear tascanna agus trialacha gnáthúla múinteoir-dheartha
 • Measúnuithe Rangbhunaithe struchtúrtha d’ábhair sa dara agus sa tríú bliain
 • Measúnuithe Rangbhunaithe struchtúrtha do ghearrchúrsaí
 • Tasc Measúnachta scríofa d’ábhair atá bunaithe ar an dara Measúnú Rangbhunaithe agus a chuirtear chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit do mharcáil.
 • Scrúdú stát-theistithe le measúnú seachtrach ar ábhair ag deireadh na tríú bliana.
 • Tá socruithe ar leith ann d’Ealaín, Ceol, Eacnamaíocht Bhaile, Adhmadóireacht agus Miotalóireacht

Tá an tSraith Shóisearach bonntacaithe ag comhtháthú ar mheasúnú foirmitheach mar ghnáthchuid den teagasc agus den fhoghlaim sa seomra ranga. Baineann measúnú foirmitheach le machnamh múinteoirí agus scoláirí ar an dóigh ina bhfuil an fhoghlaim ag dul chun cinn agus a gcinntí faoi na chéad chéimeanna eile chun torthaí rathúla a dheimhniú. Bíonn an t-aiseolas a chuireann múinteoirí ar fáil dá scoláirí mar chuid ríthábhachtach den mheasúnú foirmitheach. Tríd úsáid a bhaint as raon gníomhaíochtaí measúnaithe cuidíonn an múinteoir leis an scoláire an méid atá bainte amach mar aon leis na deiseanna don fhoghlaim agus don fhorbairt bhreise a aithint. Tá tacaíocht d’fhoghlaim an scoláire mar phríomhchuspóir ag gach measúnú sa tsraith shóisearach.  Tá ríthábhacht ag baint le cleachtais mheasúnaithe ranga ar bhonn leanúnach chun tacú le foghlaim an scoláire agus le gnóthachtáil an scoláire a chur chun cinn. Baineann measúnú leanúnach le cleachtas a bhíonn foirmitheach agsu suimitheach araon. Bíonn measúnú foirmitheach, comhlánaithe ag measúnú suimitheach, mar shaintréith ag an tSraith Shóisearach.

Measúnuithe Rangbhunaithe ar ábhair

Déanann scoláirí na Measúnuithe Rangbhunaithe i dtréimhse ama ar leith laistigh d’am ranga aus de réir mar a bhíonn ar chlár ama náisiúnta. Nuair a bhíonn an dara Measúnú Rangbhunaithe do gach ábhár déanta, déantar ina dhiaidh sin Tasc Measúnachta foirmiúil scríofa a bhíonn bunaithe ar an topaic nó an tasc a rinneadh sa dara Measúnú Rangbhunaithe. Déantar an Tasc Measúnachta sa rang faoi fheitheireacht an mhúinteora agus cuirtear é go dtí Coimisiún na Scrúduithe Stáit chun é a mharcáil mar aon leis an script don ábhar sa scrúdú stát-theistithe. Tá siad leagtha amach ag leibhéal comónta. Déantar na marcanna don Tasc Measúnachta i ngach ábhar a chur san áireamh mar chuid den ghrád a bhronntar don ábhar sin. I gcás Ealaíona, Ceoil, Eacnamaíocht Bhaile, Adhmadóireachta agus Miotalóireachta beidh obair phraiticiúil i gceist don dara Measunú Rangbhunaithe struchtúrtha nó cruthú déantúsáin nó taibhléiriú. Tuairiscíonn Coláiste Oiriall don scoláire agus don tuismitheoir ar an mheasúnú foirmitheach a bhaineann le cruthú na ndéantúsán seo agus leis na taibhléirithe seo mar a dhéantar le gach dara Measúnú Rangbhunaiteh struchtúrtha eile. Déanann Coimisiún na Scrúduithe Stáit na déantúsáin chríochnaithe agus na taibhléirithe a mharcáil. Ní leanann na scrúduithe scríofa níos faide ná dhá uair an chloig i naoi n-ábhar a dhéanann scoláirí Choláiste Oiriall. Cuirtear an scrúdú deiridh ar fáil ag leibhéal comónta ach i gcás an Bhéarla, na Gaeilge agus na Matamaitice mar a mbíonn fáil ar dhá leibhéal (ardleibhéal agus gnáthleibhéal). Bíonn na torthaí don Tasc Measúnachta, a bhíonn measta fosta ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit, mar chuid de ghnóthachtáil an scoláire ar na scrúduithe stat-theistithe a bhíonn measta go seachtrach agus déantar iad a chlárú ag baint úsáid as sraith grád. Déantar na gráid seo a eisiúnt go sealadach ar dtús sa Mheán Fómhair a leanann deireadh na tríú bliana agus déantar iad a dheimhniú ina dhaiidh sin agus a chur san áireamh ar phróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí.

Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair

lacann gach múinteoir páirt i gcruinnithe don Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair mar a ndéanann siad samplaí dá measúnuithe ar obair scoláirí a chomhroinnt agus a phlé agus tagann siad ar chomhthuiscint faoi cháilíocht na foghlama ag scoláirí. Bíonn gach cruinniú don Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair dírithe ar ábhar ar leith agus dírítear ar an Mheasúnú Rangbhunaithe a bhíonn déanta ag an bhliainghrúpa ar leith.

Próifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí

Déantar iad seo a thaifeadadh ar Phróifíl Ghnóthachtála na Sraiteh Sóisearaí a bhronann Coláiste Oiriall ar scoláirí:

 • Gnóthachtálacha an scoláire sna scrúduithe stat-theistithe ar a n-áirítear na Tascanna Measúnachta
 • Gnóthachtálacha an scoláire sna gearrchúrsaí (Corpoideachas agus OSPS)
 • Gnóthachtálacha an scoláire sna Measúnuithe Rangbhunaithe
 • Gnóthachtálacha an scoláire i réimsí eile den fhoghlaim, Folláin san áireamh

Sa tuairisciú ag deireadh na dara bliana cláraítear gnóthachtáil scoláirí sna Measúnuithe Rangbhunaithe a dhéantar an bhlain sin agus bíonn fáil ar thuairiscí ar Mheasúnuithe Rangbhunaithe sa dara agus sa tríú bliain ar Phróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí a thugtar do gach scoláire san Fhómhar i ndiaidh na tríú bliana. Bíonn eilimintí uile an mheasúnaithe mar bonn tagartha agus tuairiscithe don ghnothachtáil ar a n-áiítear measúnú foirmitheach, leanúnach, Measúnuithe Rangbhunaithe agus gráid Choimisiún na Scrúduithe Stáit ar a n-áirítear torthaí ó na scrúduithe stát-theistithe agus ó na Tascanna Measúnachta. Tá formáid a chinntear go náisiúnta ag Próifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí. Tá sé curtha le chéile ag Coláiste Oiriall agus faighte ag na scoláirí san Fhómhar i ndiaidh na tríú bliana, nuair a bhíonn torthaí uile an mheasúnaithe ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit agus uainne ar fáil agus deimhnithe. Bíonn na torthaí ar eolas ag scoláirí sula bhfaigheann siad PGSS.

Féinmheastóireacht

Measann muid ár gclár trí phróiseas leanúnach féinmheastóireachta agus feabhsúcháin. Lonnaíonn muid riachtanais na scoláirí i gcroílar an teagaisc agus na foghlama agus is mian linn feabhas a chur ar fháilíocht eispéireas agus torthaí foghlama na scoláirí uilig.