Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

Ceapadh Beartas Páirceáil Feithiclí do Scoláirí Choláiste Oiriall chun sláinte agus sábháilteacht gach duine ar thailte na scoile a chosaint. Ba chóir cloí i gcónaí le nósanna sábháilte tiomána.

 • Is pribhléid é tiomáint chuig an scoil agus abhaile do scoláirí sinsearacha amháin a bhfuil láncheadúnas tiomána acu.
 • Níl cead ag aon scoláire gluaisrothar ná móipéid, cuadrothar ná tarracóir a thiomáint chuig / a bheith acu ag Coláiste Oiriall.
 • Ní mór do scoláirí ar mian leo carr a thiomáint chun na scoile iarratas a chur i scríbhinn chuig an Phríomhoide a lorg cead an fheithicil a thabhairt ar Champas Oideachais Mhuineacháin (dá ngairtear anseo thíos an ‘campas’) agus ní féidir leo a dhéanamh ach amháin nuair a thoilítear don údarú.
 • Scoláirí a dtugtar cead dóibh tiomáint ar an champas ní féidir leo ach tiomáint chuig agus ó Choláiste Oiriall ag tús agus ag deireadh an lae scoile. Níor chóir dóibh imeacht ó láthair na scoile ina gcarr ag aon am eile, ach amháin má thugann an Príomhoide nó an Leas-Phríomhoide a chead sin dóibh.
 • D’fhéadfadh an Príomhoide a iarraidh go bhfágfadh an scoláire eochracha a chairr san oifig le linn an lae scoile.

Gach scoláire a bhíonn ag iarraidh cead a fháil tiomáint ar thailte na scoile agus na spásanna a úsáid atá sannta do pháirceáil scoláire éilíonn Coláiste Oiriall orthu cloí leis na rialacha seo a leanas:

 • Sonraí na feithicle a sholáthar i scríbhinn, déanamh, cineál/múnla, cláruimhir agus úinéir an chairr
 • Láncheadúnas tiomána bailí a thaispeáint, mar aon le fianaise ar árachas chun an carr a thiomáint, teastas Cáin Bhóthair bailí agus cóip den teastas TNG más cuí.
 • Níl cead ag scoláirí nach bhfuil ach ceadúnas sealadach acu feithicil a thabhairt ar an champas
 • Ní thabharfar cead páirceála ach amháin dóibh siúd a mbíonn ceadúnas iomlán ina seilbh
 • Is é an scoláire a bhíonn go hiomlán freagrach as aon chaillteanas nó damáiste dá c(h)arr, a threalamh nó a inneachar
 • Má bhítear ag tiomáint ar róluas, go fíorchontúirteach, le barraíocht calláin srl. ar thalamh na scoile nó gar d’aon fhoirgneamh scoile caillfidh an scoláire an phribhléid a bheith ag páirceáil ar an champas
 • Caithfidh carranna a ghlasáil ar maidin agus ní cóir dul isteach iontu ná iad a bhogadh le linn an lae gan cead oifigiúil
 • Má fhanann scoláire go mall ar scoil le haghaidh gníomhaíochtaí seach-churaclaim / teagasc iarscoile srl., caithfidh an fheithicil fanacht páirceáilte go dtí go mbeidh an scoláire ag filleadh abhaile i ndiaidh na ngníomhaíochtaí breise sin
 • Níl cead ag scoláirí aon phaisinéirí / scoláirí eile a thabhairt leo. Caillfidh scoláire ar bith a úsáideann feithicil le scoláirí eile a thabhairt ar scoil (amach óna gcuid síblíní) caillfidh siad an phribhléid a bheith ag páirceáil ar an champas
 • Níl páirceáil cairr do scoláirí ar fáil ach amháin sa charrchlós uachtair ar an champas (ar chúl Amharclann an Gharáiste)
 • Bíonn carranna scoláirí toirmiscthe le linn an lae scoile
 • Tá cosc ar scoláirí a bheith ag ithe, ag caitheamh, ag suí ina gcarr nó ag slúisteoireacht thart faoi na carranna a bhíonn páirceáilte ar an champas
 • Is pribhléid é páirceáil ar Champas Oideachais Mhuineacháin is féidir a chúlghairm de bharr deacrachtaí i dtaca le maidhtseáil scoile, poncaíocht, fadhbanna freastail nó aon sárú ar rialacha nó ar rialacháin eile na scoile.  

Is féidir de bharr na rialacháin seo a shárú go gcaillfí na pribhléidí páirceála agus go gcuirfí gníomh smachtaithe i bhfeidhm

Ar mhaithe le Sláinte & Sábháilteacht beidh an ceart ag an Phríomhoide nó ag an Leas-Phríomhoide, gan aon réamhfhógra, deireadh a chur leis an chead tiomáint isteach ar thailte na scoile.

Faofa ag an Bhord Bainistíochta ar an 26 Márta 2019

Déanfar athbhreithniú ar an pholasaí seo i 2021

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344