Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Ní mar a shíltear a bhítear.

Ní mar a shíltear a bhítear.

Ní bhíonn in aon rud ach seal.

Ní bhíonn in aon rud ach seal.

Tar éis a thuigtear gach beart.

Tar éis a thuigtear gach beart.

Way 2 Pay

Way 2 Pay

Click here and you will be brought to our certified payment system

An Chartlann

An Chartlann

Ag dul siar ar bhóithrín na smaointe

VS Ware

VS Ware

Login to Vsware to receive student’s school reports and timetables.

Komeer

Komeer

Download the Komeer App to receive school messages and notices. Click here to access

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL

– 22 DEIREADH FÓMHAIR 2019

Tuarascáil an Phríomhoide Thug Micheál Ó Máirtín, T.D. cuairt ar an scoil. Fuair Aoibheann Nic Uaid, seacht A-nna, B amháin agus dhá Ghradam sa Teastas Sóisearach. Fuair an 20 scoláire ab fhearr againn nó 35% den chohórt a rinne an scrúdú 75 A, 51 B agus 27 C, iad uilig ag an ardleibhéal agus ina theannta sin meascán de Ghradaim, Ardtuillteanais agus Tuillteanas – bunús acu Ardtuillteanais. Ba í foireann Chú Chulainn seaimpíní 2019 Spelling Bee. Chuaigh 55 scoláire Idirbhliana agus Séú Bliana go Barcelona ar thuras scoile. Bhí tríocha scoláirí Idirbhliana mar an lucht féachanna do thaifeadadh chlár teilifíse Gaeilge de chuid BBC Tuaisceart Éireann. Beidh Lá Gníomhaíochtai do rang 6 ar siúl Dé Sathairn, 9 Samhain agus beidh Oíche Oscailte ar siúl ar 12 Samhain. Bhí cruinnithe indibhidiúla ag an Choiste Cúraim leis na scoláirí chéad bhliana inné. Tá lucht na hIdirbhliana ar thaithí oibre an tseachtain seo. Tá muid i mbun an chláir traschuraclaim ‘Ceannairí don Todhchaí Chumann Luthchleas Gael. D’fhreastail bunús na foirne ar laethanta oilúna JCT ó bhí tús na scoilbhliana ann. D’fhreastail an triúr Tréadchúramóir sóisearach ar dhá lá oiliúna an duine maidir le folláine agus teagasc OSPS a d’eagraigh an PDST. D’fhreastail an Príomhoide ar chruinniú fhócasghrúpa maidir le forbairt suíomh idirlin acmhainní trí Ghaeilge i gColáiste Mhuire, Béal Feirste.

Tuairisc ó Chumann na dTuismitheoirí Reáchtáladh cruinniú Chinn Bhliana Chumann na dTuismitheoirí ar an 3 Deireadh Fomhair. Ba é an tOideachasóir, Múinteoir Gairmthreorach agus colúnaí san Irish Times, Brian Mooney, a bhí mar aoichainteoir agus labhair sé ar an topaic: ‘Ag pleanáil do ghairmbheatha san 21ú haois in Éirinn’. Ceapadh an coiste seo a leanas ina dhiaidh sin le feidhmiú ar shon na dtuismitheoirí sa bhliain atá romhainn: Kevin McCabe, Leonia Kelly, Brian Carroll, Mickey Ó Corragáin, Ursula McQuaid agus Angela Maguire.

Daingniú Polasaithe: Daingníodh na polasaithe seo a leanas de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin: Polasaí Ligint Isteach agus Polasaí Aistrithe.

Nithe a bhaineann leis na daltaí Ghlac 24 scoláire páirt sa bhabhta áitúil de Poetry Aloud agus tá roinnt acu ag dul ar aghaidh go dtí leathchraobh na hÉireann. Ghlac beirt chailín páirt páirt sna Trialacha do na All-Stars Scoileanna. D’fhreastail scoláirí na Séú Bliana ar Hamlet i mBaile Átha Cliath. Bhí Trialacha Inniúlachata ar siúl don 5ú bliain. Glacfaidh beirt scoláire, Hannah Nic Eindrí agus Hugh Ó Caoláin páirt sa Tionól na nÓg ar an Aeráid. Beidh siad ag caint sa Dáil agus craolfar na cainteanna ar RTE teilifís. Ghlac ceithre fhoireann páirt i gComórtas Thráth na gCeist Ógras um tráthnóna. Eagrófar coisir na Samhna don chéad agus don dara bliain sa Halla Spóirt tráthnóna Deardaoin. Thug scoláirí 6ú bliana Innealtóireachta agus Grafaicí cuairt ar Combilift agus tháinig ionadaí an chomhlacht isteach sa scoil chun labhairt leo. Tá cuid mhór cispheile ag na foirne buachaillí agus cailíní faoi 16 agus faoi 20 agus cuid mhór peile ag na foirne buachaillí agus cailíní faoi 16 agus faoi 20 faoi láthair.

Best Website Viewing

Moltar na brabhsálaithe Google Chrome, Safari nó Firefox a úsáid agus tú ag amaharc fríd an suíomh seo.

This site is best accessed with the browsers Google Chrome, Safari or Firefox.

Sceilíní

Tá an t-eagrán reatha d’iris na scoile, Scéilíní, le fáil i bhfoirm PDF ar dheis. Úsáid na rialaitheoirí Zoom In agus Zoom Out, le do thoil, nó thig leat dul go dtí Full Screen. Brúigh ESC chun mód Full Screen a fhágáil.

Chun amharc ar eagráin níos sine de Scéilíní

The current edition of our school magazine, Scéilíní, is available in PDF format to the right. Please use the controls to Zoom Out or Zoom In or you can go to Full Screen. Press ESC to exit Full Screen mode

To view older editions of Scéilíní

Click to View Video

Féilire – Cad é atá ag gabháil i gColáiste Oiriall?