Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Sláinte agus Sabháilteacht

Thug James Mulholland ón chomhlacht Ahearne Fire Engineering Consultants chun na scoile chun scrúdú a dhéanamh ar ár ndruil tine. D’iarr Seirbhísí Doiteáin Mhuineacháin orthu teacht go Muineachán agus scrúdú a dhéanamh ar na cleachtais do dhruileanna aslonnaithe atá ag meánscoileanna agus roinnt bunscoileanna. Tá feabhas mór curtha againn ar an Phlean Éigeandála Aslonnaithe le gairid.  Chuir an Príomhoide, an feighlí agus an tOifigeach Tine an dréachtphlean nua nó an plean nuashonraithe seo le chéile bunaithe ar chomhairle James Mulholland, Cuireadh an Plean Éigeandála Aslonnaithe nua faoi bhráid an chruinnithe agus glacadh leis.  

Tuarascáil an Phríomhoide

Chuir an Príomhoide síos ar na nithe seo a leanas: cruinnithe le tuismitheoirí, fógra príobhaideachais ar an suíomh idirlín, Maguire Media ag déanamh físeán bolscaireachta, leabhrán dátheangach eolais do thuismitheoirí foilsithe, an tionscnamh Build a Bank faoi choimirce an AIB. comórtais cispheile cailíní agus buachaillí don chéad agus don dara bliain, Mac Léinn na Bliana agus eile, Lá Oscailte agus Oíche Oscailte agus scrúduithe iontrála na chéad bhliana nua ag teacth aníos

Riachtanais Speisialta Oideachais

Bhí roinnt cruinnithe ag an Roinn Tacaíocht Foghlama le Amanda Redmond ón NCSE/NBSS go díreach roimh an Nollaig. D’fhéach na múinteoirí ar an mbealach a aithníonn an scoil go bhfuil tacaíocht de dhith ar scoláire, conas a roghnaíonn an scoil an tacaíocht is fearr agus an tréimhse ama a mhaireann an tacaíocht sin, conas a thugtar an tacaíocht sin agus cén bealach a dhéanaimid monatóireacht ar éifeacht na dtacaíochtaí. 

Daingniú Polasaithe

Daingníodh na polasaithe seo a leanas de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin: Garda Vetting Policy and Procedures agus Hospitality, Entertainment and Gifts Policy

 Straitéis Digiteach

Leag an scoil amach roinnt cuspóirí nuair a dhréachtaigh siad Staitéis Digiteach ag tús na scoilbhliana agus seo cuid de na torthaí go dtí seo: físeán bolscaireachta, suíomh nua idirlín, scrúduithe iontrála le bheith déanta go leictreonach, komeer agus tuairiscí scoile ar Vsware.

Teagasc agus Foghlaim

Beidh lá uile scoile a bhaineann leis an tSraith Shóisearach ar siúl sa scoil ar 5 Feabhra 2019. Beidh an scoil druidte don dá lá sin. Tá muid ag plé le comhlacht Athena Analytics, Trá Lí a bheas ag tabhairt briseadh síos agus anailís iomlán dúinn ar thorthaí na hArdteiste.

Nithe a bhaineann leis na scoláirí

Peil na gCailíní faoi bhun 16 cluiche ceannais Roinn B Chúige Uladh bainte again, peile buachaillí faoi 14½ agus Corn Ennis bainte againn, triailscrúduithe do lucht na hArdteiste agus do lucht an Teastais Shóisearaigh tosaithe.

Ráiteas Rialú Inmheánach ó Scoileanna

Mhínigh rúnaí an Bhoird go bhfuil an ráiteas seo le cur isteach mar mhír sheasta ar an gclár ag Céad Chruinniú an Bhoird Bhainistíochta i ngach bliain féilire i dtaca le comhlíonadh na scoile sa bhliain féilire roimhe sin. Ar an fhoirm dhearbhaigh an Príomhoide/Rúnaí an Bhoird gur chloígh Coláiste Oiriall leis na ceanglais agus leis na dualgais uile atá leagtha amach.

 

Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta

Níor tuairiscíodh aon chásanna don Phríomhoide nó don Phríomhoide Tánaisteach ar an teimpléad taifeadta bulaíochta ó tugadh an tuairisc deireanach don Bhord.

 

Deireadh le tréimhse an Bhoird

Chuir an rúnaí an Bord ar an eolas go reáchtálfar toghcháin áitiúla i mí Bealtaine agus mar thoradh go dtiocfaidh deireadh leis na boird bainistíochta. Mar sin b’fhéidir nach mbeidh ach dhá chruinniú eile ag an bhord seo ach d’fhéadfadh sé go gcuirfí síneadh le tréimhse Oifig an Bhoird seo go dtí ag tarraingt ar an Nollaig.