Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL - 26 MEÁN FÓMHAIR 2019

Sabháilteacht agus Sláinte druil tine ag teacht aníos ainn an tseachtain seo chugainn. Sréadchúramóirí ag cur oiliúna ar na scoláirí, cóip den Ráiteas Pholasaí Sábháilteachta, Sláinte agus Leasa reatha crochta suas taobh istigh den doras tosaigh.

Tuarascáil an Phríomhoide iarratas chuig an Roinn ag lorg tuilleadh múinteoirí agus fuair muid .5 buanaithe ar sin, cruinnithe eolais do thuismitheoirí scoláirí nua na chéad bhliana agus do thuismiteoirí scoláirí na hIdirbhliana, cruinniú againn le tuismitheoirí scoláirí rang 6 i nGaelscoil Lorgan, Gaelscoil Eois agus Scoil Rois ar 14ú Deireadh Fómhair, ceardlanna Scileanna Staidéir déanta leis na bliainghrúpaí cuí, Aifreann sa scoil, Fhiosrúchán Tíreolaíochta i dTanach, d’éirigh thar barr leis an Lá Spóirt, déanfaidh na scoláirí Idirbhliana Trialacha Éirime don Idirbhliain agus don 5ú bliain ag teacht aníos agus an Halla Spóirt ar cíos ag roinnt grúpaí gach seachtain

Turasanna Comhdháil Higher Options, Plaindeálann Ard Mhacha, Fiosrúchán Tíreolaíochta 6ú bliana, turas chéad bhliana go Dundonald agus turas scoláirí Ealaíne go gailearaí i mBaile Átha Cliath. Cuireadh faoi bhráid an bhoird cheana go mbeidh 56 dalta ón 4ú agus 6ú bliain ag taisteal go Barcelona idir 10 Deireadh Fómhiar agus 13 Deireadh Fómhiar.

Torthaí Scrúdaithe na hArdteiste Pléadh torthaí na scrúduithe Ardteiste sa scoil agus rinneadh roinnt anailís orthu i gcomparáid leis na torthaí náisiúnta. Rinneadh comhghairdeas le múinteoirí agus leis na daltaí agus ghuígh an Bord gach rath ar na hiarscoláirí a thosaigh cúrsaí nua ag institiúidí tríú leibhéal an mhí seo.Fuair 28% de scoláirí Ardteistiméireachta na scoile breis agus 500 pointe CAO i gcomparáid leis an meán náisiúnta de 13% agus ba é 552 pointe an meán a bhí ag an dá scoláirí dhéag seo, ina measc Seán Mac Cionna agus Laura Ní Dhroma a fhaigheann 613 agus 601 pointe faoi seach. Fuair 65% corradh le 400 pointe i gcomparáid leis an mheán náisiúnta de 38%. Is é 437 pointe an líon meánach pointí CAO a bhíonn ag scoláirí Choláiste Oiriall i gcomparáid leis an meán náisiúnta de 350.

Teagasc agus Foghlaim Seo a leanas obair atá idir lámha ag an Choiste nua Teagaisc agus Foghlama: tuilleadh béime ar dhifreálú, go speisialta na ndáltaí atá ag fail tacaíocht foghlama nó a bhfuil riachtanais breise foghlama acu, scéim piarléitheoireachta, behith rannpháirtíocht i MS Readathon, Club Léitheoireachta a bhunú chun suim sa léitheoireacht a chur chun cinn, baileofar iPadanna múinteoirí nach bhfuil in úsáid ionas go mbeidh sraith acu ann le húsáid sna seomraí ranga.

Plean Feabhsúcháin Scoile Cuireadh an Plean Feabhsúcháin Scoile faoi bhráid an chruinnithe agus daingníodh é. Gabhadh buíochas leis an Mhúinteoir Fiona Ní Pheatáin a rinne comhordú ar obair na foirne maidir le suirbhithe a scaipeadh ar mhúinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí don tuairisc féinmheastóireachta scoile agus maidir leis an phlean Feabhsúcháin Scoile a chur le chéile. Is iad na spriocanna i mbliana ná tacaíocht foghlama agus an tSraith Shóisearach nua.

An tSraith Shóisearach Socraíodh dátaí do na Measúnaithe Rangbhunaithe don tríú agus don tríú bliana. Eagróidh an scoil oíche eolais do thuismitheoirí na dara bliana ag tús mhí na Samhna. Beidh muid ag óstáil Cnuaslá JCT anseo ar 3ú Nollaig agus beidh lá Uile-Scoile againn ar 3 Feabhra.

Nithe a bhaineann leis na daltaí Toghfadh Comhairle Daltaí nua i ndiaidh toghcháin. Rinneadh roinnt leasaithe ar an bhunreacht i ndiaidh phlé le roinnt daltaí sinsearacha. Ceapadh 14 cinnire, tarraingthe ón 5ú bliain, agus tá siad i mbun oibre anois. Tá an chuid is mó de scoláirí na hIdirbhliana ag feidhmiú mar chuiditheoirí agus iad ag cuidiú le lucht na chéad bhliana socrú isteach agus ag plé le spórt.

Athbhreithniú an Bhoird ar an pholasaí Frithbhulaíochta Rinne an Bord t-athbhreithniú bliantúil ar pholasaí na scoile maidir le frithbhulaíocht agus rinneadh é de réir an liosta seiceála a leagtar amach in Aguisín 4, Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile (2013) na Roinne Oideachais.