Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL AR LÍNE

– 16  BEALTAINE 2020

Tuarascáil an Phríomhoide

Bhain foireann faoi 16 buachaillí áit amach i gcluiche ceathrú ceannais na hÉireann.

Bhain Aobhín Nic Cormaic ag rith sa Craobhchomórtas Rás Trastíre Scoileanna uile-Éireann Irish Life Health i Seantrabh, mar a tháinig sí sa 7ú áit. Bhuaigh Hannah Nic Eindrí don dara háit i gcomórtas scríbhneoireachta an Chumann Luthchleas Gael. Bhuaigh clár raidió Idirbhliana an chéad áit i gComórtas Chonradh na Gaeilge. Ghlac daltaí páirt sa Chomórtas Future Sparks. Roghnaigh daltaí ceathrú bliana a gcuid ábhar Ardteiste agus roghaigh daltaí tríú bliana a gcúig réimse eile foghlama.

Tá an múinteoir Roisin Uí Fhearchair i dteagmháil ar líne gan stad le thart fá 35 dalta a mheasann muid atá leoicheallach ar dhóigh amháin nó ar dhóigh eile. Tá sí ag cur ranganna Treoirghairme ar fáil fosta ar líne. Tá an Múinteoir Denise agus na múinteoirí eile Tacaíocht Foghlama i dteagmháil le agus ag tabhairt tascanna cuí do scoláirí a bhfuil riachtanas acu.

Ardteistiméireacht 2020

D’fhogair An tAire Oideachais agus Eolaíochta Dé hAoine seo chuaigh thart go  bhfuil scrúduithe na hArdteistiméireachta 2020 ar ceal agus go bhfuil marcanna réamhmheasta le bronnadh ar dhaltaí óna scoileanna féin. Tá an teagasc do dhaltaí na 6ú blain críochnaithe anois ar chomhairle na Roinne Oideachais

Teagasc agus Cianfhoghlaim ar líne

Iarraidh ar mhúinteoirí a bheith airdeallach faoi mhiníocht, méid, oiriúnacht agus caighdeán na hoibre, acmhainní agus tascanna a sheolann siad chuig daltaí. Cuireann siad tascanna, nótaí agus físeáin teagaisc suas ar Microsoft Teams.  Déanann siad teagasc beo ar líne.  Cuireadh físéain oiliúna ar fáil do mhúinteoirí le cuidiú leo dul i dtaithí ar theagasc ar líne.    

Cuireadh samplaí de chomhfhreagras faoi bhráid an chruinnithe a cuireadh chuig tuismitheoirí chun iad a choinneáil ar an eolas faoi cad é a bhí ar siúl againn ar líne.

Measúnú agus Tuairisciú do lucht na 3ú bliana

Is obair thromchúiseach, dháiríre é measúnú agus tuairisciú cuí a dhéanamh ar lucht na tríú bliana – sin sula dtosaíonn muid ag caint ar lucht na hArdteiste ar chor ar bith. Ba mhaith leis an scoil tuairisc iomlán agus cuimsitheach a chur ar fáil do dhaltaí.  Féachfaidh múinteoirí siar ar obair, obair bhaile, iarracht, torthaí scrúduithe ranga agus rannpháirtíocht an dalta sa dara bliain - scrúdú Nollaig agus scrúdú Samhraidh san áireamh, agus sa trúiú bliain – triailscrúduithe san áireamh agus ansin tiocfaidh na múinteoirí aníos le tuairiscín nó le grád agus le léirmheas ar gach dalta.

Bainistíocht agus Ceannaireacht – athbhreithniú ar róil agus ar fhreagrachtaí

Cuireadh an dréachtliosta de riachtanais agus de thosaíochtaí na scoile agus na róil agus freagrachtaí ábhartha le haghaidh sealbhóirí post freagrachta a bhaineann leo faoi bhráid an chruinnithe agus glacahe leis.

Daingniú Bheartais Ligint Isteach

Daingníodh an Beartas Ligint Isteach.

Íocaíochtaí Scoláirí

Lorg an Príomhoide cead ón Bhord íocaíochtaí áirithe a bhailiú ó na scoláirí/ó thuismitheoirí scoláirí. Chuaigh sé síos fríd na costais uilig a bhaineann leis an scoil agus gach airgead a bhailítear. Thug an Bord cead dó an t-airgead seo a bhailiú.