Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL AR LÍNE – 30 MEÁN FÓMHAIR 2020

Tá Eamann Ó Corráin ceaptha ina chathaoirleach den Bhord ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin.

Ritheadh rún comhbhróin le Feargal Mac Threinfhir, ball foirne sa scoil ar bhás a uncail, Patsy Thornton, Glaslochta.

Rinneadh comhghairdeas le Seán Mac Thaidhg ar saolaíodh mac dó agus d’Ellamay seachtain ó shin 

Tuarascáil an Phríomhoide

Craoladh clár raidió leathuaire, a rinne baicle daltaí Idirbhliana, dar teideal ‘Comhrá Coróin’ ar Raidió na Life; roghnaíodh Ryan Ó Murchú mar Mhac Léinn na Bliana, d’éirigh le hiontáil Choláiste Oiriall dul chomh fada leis an ochtar deireanach sa chomórtas AIB Build a Bank Challenge, fógraíodh Faolán Ó Cathmhaoil mar Eacnamaí Óg na Bliana, roghnaíodh Ellen Nig Fhloinn agus Aaron Ó Gamhna mar Ardchinnirí; ghlac Faolán Ó Cathmhaoil páirt san Oilimpiad Idirnáisiúnta Eacnmaíochta; bhuaigh Hannah Nic Eindrí an dara háit i gcomórtas filíochta Poetry Ireland/Trócaire agus bhí sí sa dara háit i rannóg sa chomórtas scríbhneoireacht chruthaitheach a d’eagraigh Músaem CLG; an Clár Socrú Isteach ar siúl faoi láthair; d’fhreastail an dá rang 5ú bliana agus an trí rang Idirbhliana ar imeachtaí eachtraíochta in Ionad Oideachais Tanagh; bronnadh a gcuid suaitheantas ar na 14 cinnire nua agus ar an bheirt ardchinnire; beidh an Idirbhliain ag tabhairt faoi MOS (Microsoft Office Specialist, Ceannairí sa Todhchaí CLG agus Teastas Eorpach na Gaeilge; eagraíodh na trialacha Inniúlachta 5ú bliana DATS go leictreonach agus táthar ag eagrú na dtrialacha inniúlachta 4ú bliana DATS ceann gach seachtain; thosaigh an tacaíocht foghlama ar ais.

Tuairisc Maoirseachta um Chosaint Leanaí

 (mar chuid de Thuarascáil an Phríomhoide)

Thaispeáin an Príomhoide an Tuairisc um Mhaoirseacht ar Chosaint Leanaí agus rinne an bord bainistíochta scrúdú ar na taifid ábhartha agus tháinig siad ar chonclúidí a dhearbhaíonn gur chloígh an scoil le nósanna imeachta cosaint leanaí. 

Plean Freagartha COVID-19

Cuireadh Plean Freagartha COVID-19 le haghaidh Athoscailt Shábháilte Inbhuanaithe Choláiste Oiriall faoi bhráid an chruinnithe agus glacadh leis.

Teagasc agus Foghlaim – teagasc ar líne

Tá againn freastal ar an mhionlach beag daltaí atá ag féin-aonarú nó ag srianadh gluaiseachtaí, ní ag fanacht ar thástáil nó a bhfuil diagnóis faighte acu faoi láthair. Níl an Príomhoide ag súil le sruthú a dhéanamh ar gach rang gach lá cé go bhfuil sin ag tarlú i scoil amháin ar an bhaile ach ba mhaith leis na múinteoirí a bheith ag taifeadadh thart fa deich mbomaite de chroí an ranga agus na físeáin seo a uaslodáil go dtí Team an ranga sin ag deireadh an ranga.

Shocraigh na múinteoirí go gcuirfeadh siad suas ar Teams gach acmhainn, físeáin teagaisc, nach mbíonn de ghnáth níos mó na deich mbomaite, agus bheadh teacht ag ionadaí ar na hacmhainní seo dá mbeadh múinteoir as láthair agus bheadh an t-ionadaí ábalta na físeáin a chur ar siúl don rang agus treoracha tugtha don ionadaí in POSTS. 

Tá roinnt múinteoirí - agus beidh tuilleadh acu ann - ag taifeadadh cuid den rang go rialta agus é a chur suas ar Microsoft Teams mar áis saibhir ag daltaí.  Seo leagan amach rang foirfe ar líne dá mbeadh dianghlasáil eile againn: 10 mbomaite de réamhrá agus de choimhthéacs, deich mobaite de theagasc réamhthaifeadta agus deich mbomaite de cheisteanna agus de phlé ina dhiaidh. Thig na ranganna réamhthaifeadta a úsáid arís agus arís.

Torthaí Scrúduithe

Rinneadh comhghairdeas le rang 2020 a fuair scoth torthaí sna gráid ríofa Ardteiste d’ainneoin na ndeacrachtaí uilig a bhí os a gcomhair i mbliana. Fuair seisear as an daichead scoláire os cionn 600 pointe CAO, Caoileann de Bláca agus Emily Ní Bhraonáin ina measc, a fuair 625 pointe an duine. Fuair ochtar scoláire eile idir 500 agus 600 pointe. Fuair 35% de scoláirí Choláiste Oiriall os cionn 500 pointe i gcomparáid leis an mheán náisiúnta de 20% agus fuair 65% acu 400 pointe i gcomparáid leis an mheán náisiúnta de 47%.

Polasaí um Rialú Sláinte agus Sábháilteachta COVID-19 do scoláirí le daingniú

Cuireadh Polasaí um Rialú Sláinte agus Sábháilteachta COVID-19 faoi bhráid an chruinnithe agus glacadh leis.

Beartas Ligint Isteach

Rinne an Bord nótáil ar leasú sa Bheartas Ligint Isteach maidir le reiligiún sa scoil. Déanann Coláiste Oiriall idirdhealú idir 'teagasc reiligiúnach’ agus 'oideachas reiligiúnach': Ciallaíonn teagasc reiligiúnach treoir de réir deasghnátha, cleachtais agus teagaisc reiligiún agus ní dhéanann muid sin. Tá oideachas reiligiúnach againn, áfach, le cur le forbairt spioradálta gach scoláire ar bhonn cothrom. 

Bainistíocht agus Ceannaireacht – athbhreithniú ar róil agus ar fhreagrachtaí

Cuireadh liosta de riachtanais agus de thosaíochtaí na scoile, na róil agus freagrachtaí ábhartha a bhaineann leo agus na sealbhóiri poist a leagadh na cúraimí éagsúla orthu faoi bhráid an chruinnithe.

Athbhreithniú an Bhoird ar an pholasaí Frithbhulaíochta

Rinne an Bord t-athbhreithniú bliantúil ar pholasaí na scoile maidir le frithbhulaíocht agus rinneadh é de réir an liosta seiceála a leagtar amach in Aguisín 4, Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile (2013) na Roinne Oideachais. Cuirfidh muid Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin agus Coiste na dTuismitheoirí ar an eolas maidir leis an athbhreithniú.