Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Beatha teanga í a labhairt.

Beatha teanga í a labhairt.

An té a bhíonn siúlach bíonn sé scéalach.

An té a bhíonn siúlach bíonn sé scéalach.

Taithí a dhéanann máistreacht

Taithí a dhéanann máistreacht

An té a bhíonn thíos buailtear cos air.

An té a bhíonn thíos buailtear cos air.

Níor chaill fear an mhisnigh riamh é

Níor chaill fear an mhisnigh riamh é

Tír gan teanga tír gan anam

Tír gan teanga tír gan anam

Níl saoi gan locht ná daoi gan tréith.

Níl saoi gan locht ná daoi gan tréith.

An té a bhíonn thuas óltar deoch air.

An té a bhíonn thuas óltar deoch air.

Aithnítear cara i gcruatan.

Aithnítear cara i gcruatan.

Tús maith leath na hoibre.

Tús maith leath na hoibre.

I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin.

I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin.

Doras feasa fiafraí.

Doras feasa fiafraí.

An rud nach féidir ní féidir é.

An rud nach féidir ní féidir é.

Ar scath a chéile a mhaireann na daoine.

Ar scath a chéile a mhaireann na daoine.

Is deacair ceann críonna a chur ar cholainn óg.

Is deacair ceann críonna a chur ar cholainn óg.

Mura gcuirfidh tú san Earrach ní bhainfidh tú san Fhómhar

Mura gcuirfidh tú san Earrach ní bhainfidh tú san Fhómhar

Níl íseal ná uasal ach thíos seal agus thuas seal.

Níl íseal ná uasal ach thíos seal agus thuas seal.

Ní thagann ciall roimh aois.

Ní thagann ciall roimh aois.

Ní mar a shíltear a bhítear.

Ní mar a shíltear a bhítear.

Ní bhíonn in aon rud ach seal.

Ní bhíonn in aon rud ach seal.

Tar éis a thuigtear gach beart.

Tar éis a thuigtear gach beart.

Imíonn an tuirse is fanann an tairbhe

Imíonn an tuirse is fanann an tairbhe

Ná tabhair breith ar an gcéad scéal.

Ná tabhair breith ar an gcéad scéal.

Is í an chiall cheannaigh an chiall is fearr.

Is í an chiall cheannaigh an chiall is fearr.

Is mór é luach na foighne.

Is mór é luach na foighne.

Is maith an scéalaí an aimsir.

Is maith an scéalaí an aimsir.

Beatha duine a thoil

Beatha duine a thoil

Way 2 Pay

Way 2 Pay

Click here and you will be brought to our certified payment system

An Chartlann

An Chartlann

Ag dul siar ar bhóithrín na smaointe

VS Ware

VS Ware

Login to Vsware to receive student’s school reports and timetables.

Komeer

Komeer

Download the Komeer App to receive school messages and notices. Click here to access

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

Is iar-bhunscoil é Coláiste Oiriall a sholáthraíonn iar-bhunoideachas do scoláirí ón Chéad Bhliain go dtí Bliain na hArdteistiméireachta. Faoi réir na riachtanais a fhaightear san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2017, Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 agus Treoir Tusla ar Ráitis Cosaint Leanaí a ullmhú, chomhaontaigh Bord Bainistíochta Choláiste Oiriall ar an Ráiteas um Chosaint Leanaí atá leagtha amach sa doiciméad seo. <

1 Ghlac an Bord Bainistíochta, mar chuid den Ráiteas um Chosaint Leanaí ginearálta seo, le cáipéis na Roinne: Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017, agus cuirfidh sé i bhfeidhm é go hiomlán agus gan aon athrú

2 Is é Brendan Ó Dufaigh an Phearsa Idirchaidrimh Ainmnithe (PIA)

3 Is í Annette Ní Thuathail an Leas-Phearsa Idirchaidrimh Ainmnithe (LPIA)

4 Aithníonn an Bord Bainistíochta go mbaineann ceisteanna cosaint agus leas leanaí le gach gné de shaol scoile agus gur gá iad a léiriú i ngach ceann de bheartais, nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí na scoile. Cloífidh an scoil ina cuid beartas, nósanna imeachta, cleachtas agus gníomhaíochtaí leis na prionsabail dea-chleachtais seo a leanas i dtaca le cosaint agus leas leanaí:

Maidir leis an scoil de:

 •  aithneoidh sí go bhfuil cosaint agus leas leanaí barrthábhachtach, beag beann ar gach ceist eile;
 • cloífidh sí go hiomlán lena dualgais reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí agus faoi aon reachtaíocht ábhartha eile i dtaca le cosaint agus le leas leanaí;
 • comhoibreoidh sí go hiomlán leis na húdaráis reachtúla chuí i dtaca le ceisteanna a bhaineann le cosaint agus le leas leanaí
 • gabhfaidh sí chuici féin cleachtais shábháilte chun na féidearthachtaí go dtarlódh díobháil nó taismí do leanaí a laghdú agus chun oibrithe a chosaint ó bheith ag glacadh rioscaí nach gá a d’fhéadfadh iad a fhágáil oscailte do líomhaintí mí-úsáide nó neamairt;
 • forbróidh sí cleachtas oscailteachta le tuismitheoirí agus spreagfaidh sí na tuismitheoirí chun baint a bheith acu in oideachas a gcuid páistí; agus
 • cloífidh sí go hiomlán le riachtanais rúndachta agus í ag plé le ceisteanna cosaint leanaí.

Cloífidh an scoil freisin leis na prionsabail thuas i dtaca le haon scoláire aosach a bhfuil soghontacht speisialta ag baint leis.

5 Tá na nósanna imeachta / bearta seo a leanas faoi réir:

 • I ndáil le haon bhall foirne arb é ábhar aon fhiosrúcháin é (cibé cén dóigh a gcuirtear síos air) i ndáil le haon ghníomh, faillí nó toisc i dtaca le páiste a dhéanann freastal ar an scoil, cloíonn an scoil leis na nósanna imeachta cuí atá leagtha amach i gCaibidil 7 de Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 agus leis na nósanna imeachta araíonachta ábhartha aontaithe do bhaill foirne na scoile atá foilsithe ar shuíomh gréasáin ROS.
 • I dtaca le roghnúchán nó le hearcaíocht na foirne agus a n-oiriúnacht chun obair a dhéanamh le páistí, cloíonn an scoil le riachtanais reachtúla ghrinnfhiosrúcháin na nAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 agus leis an treoir ghinearálta um dhualgas cúraim atá leagtha síos i ngrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus i gciorcláin chuí earcaíochta a d’fhoilsigh ROS agus atá ar fáil ar shuíomh gréasáin ROS.
 • I dtaca le soláthar faisnéise agus, mar is gá, teagasc agus oiliúint a sholáthar, do bhaill foirne maidir le heachtraí díobhála a aithint (faoi mar a shainmhínítear san Acht 2015)

¬ Thug an scoil cóip de Ráiteas um Chosaint Leanaí na scoile do gach ball foirne

¬ Cinntíonn an scoil go bhfaigheann gach ball nua foirne cóip de Ráiteas um Chosaint Leanaí na scoile

¬ Spreagann an scoil an fhoireann chun tairbhe a bhaint as oiliúint ábhartha

¬ Spreagann an scoil baill den Bhord Bainistíochta chun tairbhe a bhaint as oiliúint ábhartha

¬ Coimeádann an Bord Bainistíochta taifid de gach ócáid oiliúna a bhíonn ag baill foirne agus Boird

 • I dtaca le hábhair imní faoi chosaint leanaí a thuairisciú do Tusla, bíonn ar gach ball foirne cloí leis na nósanna imeachta atá leagtha amach in Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017, lena n-áirítear i gcás múinteoirí cláraithe, iad siúd a bhaineann le tuairisciú faoi shainordú faoin Acht um Thús Áite do Leanaí.
 • Sa scoil seo tá an PIA thuas-ainmnithe ceaptha ag an mBord mar an “duine ábhartha” (mar a shonraítear san Acht um Thús Áite do Leanaí) le bheith ina chéad phointe teagmhála i dtaca leis an Ráiteas um Chosaint leanaí.
 • Faoin Acht um Thús Áite do Leanaí is daoine faoi shainordú gach múinteoir cláraithe atá fostaithe ag an scoil.
 • I gcomhréir leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, rinne an Bord measúnú ar aon dochar féideartha do pháiste le linn dóibh a bheith ar scoil nó páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí scoile. Tá measúnú scríofa ina leagtar amach na réimsí riosca a aithníonn an scoil agus nósanna imeachta na scoile le déileáil leis na rioscaí sin curtha mar aguisín leis na nósanna imeachta seo.
 • Is féidir teacht ar na nósanna imeachta éagsúla a dtagraítear dóibh sa Ráiteas seo trí shuíomh gréasáin na scoile, ar shuíomh gréasán ROS nó cuirfidh an scoil iad ar fáil ach iad a iarraidh.

6 Foilsíodh an ráiteas seo ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuireadh é ar fáil do gach ball de phearsanra na scoile, Cumann na dTuismitheoirí agus patrún na scoile. Tá sé ar fáil go furasta ag tuismitheoirí agus ag caomhnóirí ach é a iarraidh. Cuirfear cóip den Ráiteas seo ar fáil do Tusla agus don Roinn má iarrtar í.

7 Déanfar an Ráiteas um Chosaint Leanaí seo a athbhreithniú ar bhonn bliantúil nó chomh luath agus is féidir tar éis athrú ábhartha ar bith in aon cheist lena mbaineann an ráiteas seo.

Ghlac an Bord Bainistíochta leis an Ráiteas um Chosaint Leanaí seo ar 8 Feabhra 2018. v

Síniú: ____________________________ Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta Príomhoide 

Síniú: ____________________________ Rúnaí don Bhord Bainistíochta

Dáta: 8 Feabhra 2018 Dáta: 8 Feabhra 2018

Best Website Viewing

Moltar na brabhsálaithe Google Chrome, Safari nó Firefox a úsáid agus tú ag amaharc fríd an suíomh seo.

This site is best accessed with the browsers Google Chrome, Safari or Firefox.

Sceilíní

Tá an t-eagrán reatha d’iris na scoile, Scéilíní, le fáil i bhfoirm PDF ar dheis. Úsáid na rialaitheoirí Zoom In agus Zoom Out, le do thoil, nó thig leat dul go dtí Full Screen. Brúigh ESC chun mód Full Screen a fhágáil.

Chun amharc ar eagráin níos sine de Scéilíní >brúigh anseo<

The current edition of our school magazine, Scéilíní, is available in PDF format to the right. Please use the controls to Zoom Out or Zoom In or you can go to Full Screen. Press ESC to exit Full Screen mode

To view older editions of Scéilíní >click here<.

Click to View Video

Féilire – Cad é atá ag gabháil i gColáiste Oiriall?

  

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344