Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Beatha teanga í a labhairt.

Beatha teanga í a labhairt.

An té a bhíonn siúlach bíonn sé scéalach.

An té a bhíonn siúlach bíonn sé scéalach.

Taithí a dhéanann máistreacht

Taithí a dhéanann máistreacht

An té a bhíonn thíos buailtear cos air.

An té a bhíonn thíos buailtear cos air.

Níor chaill fear an mhisnigh riamh é

Níor chaill fear an mhisnigh riamh é

Tír gan teanga tír gan anam

Tír gan teanga tír gan anam

Níl saoi gan locht ná daoi gan tréith.

Níl saoi gan locht ná daoi gan tréith.

An té a bhíonn thuas óltar deoch air.

An té a bhíonn thuas óltar deoch air.

Aithnítear cara i gcruatan.

Aithnítear cara i gcruatan.

Tús maith leath na hoibre.

Tús maith leath na hoibre.

I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin.

I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin.

Doras feasa fiafraí.

Doras feasa fiafraí.

An rud nach féidir ní féidir é.

An rud nach féidir ní féidir é.

Ar scath a chéile a mhaireann na daoine.

Ar scath a chéile a mhaireann na daoine.

Is deacair ceann críonna a chur ar cholainn óg.

Is deacair ceann críonna a chur ar cholainn óg.

Mura gcuirfidh tú san Earrach ní bhainfidh tú san Fhómhar

Mura gcuirfidh tú san Earrach ní bhainfidh tú san Fhómhar

Níl íseal ná uasal ach thíos seal agus thuas seal.

Níl íseal ná uasal ach thíos seal agus thuas seal.

Ní thagann ciall roimh aois.

Ní thagann ciall roimh aois.

Ní mar a shíltear a bhítear.

Ní mar a shíltear a bhítear.

Ní bhíonn in aon rud ach seal.

Ní bhíonn in aon rud ach seal.

Tar éis a thuigtear gach beart.

Tar éis a thuigtear gach beart.

Imíonn an tuirse is fanann an tairbhe

Imíonn an tuirse is fanann an tairbhe

Ná tabhair breith ar an gcéad scéal.

Ná tabhair breith ar an gcéad scéal.

Is í an chiall cheannaigh an chiall is fearr.

Is í an chiall cheannaigh an chiall is fearr.

Is mór é luach na foighne.

Is mór é luach na foighne.

Is maith an scéalaí an aimsir.

Is maith an scéalaí an aimsir.

Beatha duine a thoil

Beatha duine a thoil

Way 2 Pay

Way 2 Pay

Click here and you will be brought to our certified payment system

An Chartlann

An Chartlann

Ag dul siar ar bhóithrín na smaointe

VS Ware

VS Ware

Login to Vsware to receive student’s school reports and timetables.

Komeer

Komeer

Download the Komeer App to receive school messages and notices. Click here to access

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

 1. . Ráiteas Polasaí

    Tá teacht isteach i ngach scoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOO) an Chabháin agus Mhuineacháin oscailte do gach scoláire, a bhfuil sé ar a gcumas freastal ar a c(h)uid riachtanas oideachais, ag cur san áireamh sábháilteacht agus cearta na ndaoine ábhartha uilig ,  agus faoi réir fheidhmeanna an Aire de bhun alt 7 (1) an Achta Oideachais 1998.

1.2       Baineann an polasaí seo le gach scoil dara leibhéil atá faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin BOO, lena  n-áirítear Coláiste na Láirige, Cluain Eois ar páirtnéireacht é idir BOO an Chabháin agus Mhuineacháin agus Deoise Chlochair.

 1. Creat Dlíthiúil

2.1       Aithníonn Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin cearta gach aon pháiste, páistí atá faoi mhí-chumas nó a bhfuil riachtanais speisialta oideachais eile acu san áireamh, de réir mar a bhaineann siad le hoideachas de bhun an Achta Oideachais 1998 Alt 6 (c) agus faoi réir Fheidhmeanna an Aire de bhun Alt 7 (1) an Achta Oideachais 1998.

 • Aithníonn Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin a dhualgas chun rochtain chomhionann ar oideachas agus rannpháirtíocht ann a chur chun cinn de bhun an Achta Oideachais 1998, Alt 6 (c) agus faoi réir fheidhmeanna an Aire de bhun Alt 7 (1) an Achta Oideachais 1998.
 • Maidir le glacadh isteach scoláirí chuig Coláiste Oiriall dearbhaíonn BOO an Chabháin agus Mhuineacháin a dhualgas reachtúil de bhun an Acht Um Stádas Comhionannais 2000 de réir mar a bhaineann sé le forais oideachais.
 1. Freagracht Tuismitheoirí

3.1       D’fhéadfadh go mbeadh ar thuismitheoir(í)/caomhnóir(í) páiste (nó scoláire atá os cionn 18 mbliana d’aois) a bhfuil iarratas ar iontráil chuig Coláiste Oiriall déanta acu cibé faisnéis a sholáthar a thiocfadh a bheith leagtha síos ag an scoil/ BOO an Chabháin agus Mhuineacháin. Beidh foirm toilithe mar chuid den fhoirm rollaithe agus beidh sí le síniú ag tuismitheoir(í)/chaomhnóir(í) ag ceadú do scoileanna teacht a bheith acu ar eolas ábhartha ó bhunscoileanna agus ó phríomháisineachtaí eile.

3.2      Roimh theacht an pháiste go Coláiste Oiriall, beidh ar an tuismitheoir/caomhnóir agus ar an bpáiste (nó ar scoláire atá os cionn 18 mbliana d’aois) gealltanas scríofa a shíniú ina ndearbhaítear go gcloífear le Cód Iompair na scoile.

 1. Nósanna Imeachta maidir le Clárú

 • Déanfaidh BOO an Chabháin agus Mhuineacháin cinnte de go ndréachtóidh gach scoil faoina choimirce nósanna imeachta iontrála mar chuid dá mbeartas iontrála/rollaithe. Is iad na nósanna imeachta seo a leanas a bheidh i gceist i gColáiste Oiriall:
 • Foirm rollaithe le comhlánú.
 • An dáta deiridh chun iarratas a chur isteach más ábhartha.
 • Agallamh le tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) nó le scoláire os cionn 18 mbliana d’aois.
 • Nósanna imeachta maidir leis an bpobal áitiúil a chur ar an eolas faoin rollú.
 • Faisnéis a bhíonn ar thuismitheoirí an scoláire a chur ar fáil

Is é briseadh meántéarna Feabhra an spriocdháta le haghaidh Rolluithe / Iontrálacha.

4.2       D’fhéadfadh Coláiste Oiriall an fhaisnéis seo a leanas a lorg ó thuismitheoirí scoláirí nach bhfuil aois 18 mbliana slánaithe acu, nó ó scoláirí a bhfuil aois 18 mbliana slánaithe acu, sula ndéantar cinneadh maidir le cead isteach chun na scoile a bheith acu.

 • Ainm, dáta breithe an scoláire, teastas breithe an dalta
 • Seoladh an scoláire/na dtuismitheoirí/na gcaomhnóirí
 • Uimhir UAP an scoláire
 • Uimhreacha teileafóin agus uimhreacha teileafóin do chás éigeandála san áireamh
 • Sonraí na scoile/anna a raibh an scoláire iontu roimhe seo
 • Faisnéis ó iarscoil/eanna
 • Reiligiún an scoláire
 • Faisnéis míochaine ábhartha
 • Aon fhaisnéis ábhartha maidir le caomhnóireacht an scoláire/orduithe dlí a bhaineann leis an scoláire
 • Aon eolas ábhartha maidir le riachtanais oideachais an scoláire
 • Tuairiscí Síceolaíochta /Oideachais
 • Foirm E1 11 ó scoláirí a chónaíonn i dTuaisceart Éireann

Caithfidh ar a laghad tuismitheoir/caomhnóir amháin a bheith le scoláire (faoi bhonn 18 mbliana d’aois) agus é ag teacht isteach i gColáiste Oiriall.

 • Eiseoidh Bord Bainistíochta Choláiste Oiriall nó a ainmní cinneadh chuig tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) páiste nó scoláire a bhain 18 mbliana d’aois amach taobh istigh de 21 lá tar éis an fhaisnéis ábhartha atá léirithe i 5.2 a fháil, nó taobh istigh de 21 lá tar éis an dáta deiridh sonraithe le haghaidh rollaithe, de bhun an Achta Oideachais (Leas) Alt 19 (3). Tá an fógra seo ag brath ar an scoil comhaontú sínithe a fháil ar an bPolasaí Iontrála agus ar na beartais a leag an scoil síos do Chód Iompair agus Úsáid Substaintí.

Má tháirgtear áit sa scoil, caithfidh tuismitheoir/caomhnóir nó scoláire os cionn 18 mbliana d’aois a chur in iúl do Choláiste Oiriall cé acu a bheidh nó nach mbeidh siad ag glacadh le tairiscint na scoile.

4.4     Tá Coláiste Oiriall atá faoi choimirce BOO an Chabháin agus Mhuineacháin cláraithe mar Rialaitheoir Sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003. Tá na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) agus scoláire do Choláiste Oiriall de dhíth ar mhaithe le rollú, clárú, riarachán, téacsanna a sheoladh, leas leanaí agus chun ár ndualgais reachtúla eile a chomhlíonadh.  Bainfear feidhm as sonraí teagmhála chomh maith chun tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) agus scoláire a chur ar an eolas maidir le himeachtaí nó gníomhaíochtaí Choláiste Oiriall nó BOO. 

Cé go gcaithfidh BOO an Chabháin agus Mhuineacháin agus Coláiste Oiriall leis an eolas a sholáthraítear faoi rún go ginearálta tá seans ann go mbeidh orainn, ó am go ham, sonraí pearsanta a mhalartú ar bhonn rúnda le comhlachtaí eile lena n-áirítear an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, An Roinn Gnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh , an Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,  an Bord Náisiúnta um Leas Oideachais nó le scoil eile (má bhíonn an scoláire ag aistriú). Braitheann muid ar thuismitheoir(í)/caomhnóir(í)/scoláire os cionn 18 mbliana d’aois faoi choinne faisnéis chruinn agus iomlán a sholáthar dúinn agus faoi choinne uasdátú a thabhairt dúinn maidir le haon athrú san fhaisnéis a sholáthraítear.  Dá mbeadh tuismitheoir(í) /caomhnóir(í) /scoláire ós cionn 18 mbliana d’aois ag iarraidh sonraí pearsanta a uasdátú nó rochtain a fháil orthu,  ba choir dóibh é sin a chur in iúl do Phríomhoide Choláiste Oiriall i scríbhinn.

 • Critéir Iontrála

 5.1  Ar cháilitheacht d’iontráil chuig Coláiste Oiriall áirítear na rialacháin seo a leanas de chuid na Roinne Oideachais agus Eolaíochta:

 • A bheith in aois a 12 ar 1 Eanáir sa bhliain féilire tar éis don pháiste teacht isteach sa chéad bhliain.
 • Ba chóir go mbeadh caighdeán oideachais cothrom le caighdeán bhliain a sé Bunscoile bainte amach ag scoláirí le náisiúntacht Éireannach sa bhliain acadúil roimh theacht isteach sa scoil.
 • Oideachas inchomparáide a bheith bainte amach ag scoláirí ó thíortha eile.

 5.2       Sa chás go mbíonn níos mó iarratas ná áiteanna, cinnteoidh BOO an Chabháin agus Mhuineacháin go sonróidh gach scoil atá faoina riail critéir iontrála ina gcuid beartas iontrála/rollaithe.  Déanfar tosaíocht sa bheartas ar chritéir roghnaithe agus léireoidh siad conas a dhéantar tosaíocht de na critéir sin.  I gColáiste Oiriall áirítear i measc na gcritéar sin iad seo a leanas:         

 • Liosta scoileanna friothálacha (scoláirí ó Ghaelscoileanna agus scoláirí, ó bhunscoileanna eile i gCo Mhuineacháin, a bhfuil suim acu in iar-bhunscolaíocht Ghaeilge)
 • An chéad pháiste sa chlann
 • Rogha siblín
 • Páistí bhaill foirne na scoile
 • Páistí a bhfuil freastal déanta acu ar bhunscoil lán-Ghaeilge
 • Gach páiste eile a bhfuil cónaí air/uirthi sa scoilcheantar.
 • Páistí nach bhfuil cónaí orthu sa scoilcheantar ach a bhfuil siblín leofa ar an scoil.
 • Páistí a bhfuil cónaí orthu lasmuigh den scoilcheantar
 • Gach iarratasóir eile

5.3       Sa chás go mbíonn Coláiste Oiriall ró-shuibscríofa ar an lá deiridh faoi choinne

iarratais a fháil, cuirfear liosta feithimh i bhfeidhm. Ba chóir eolas maidir leis an dáta sin a chur ar fáil go forleathan.  Má tharlaíonn sé go bhfuil áit ar fáil déanfar an cinneadh maidir le hiarratasóirí de réir na gcritéar iontrála.

 •     De réir threoirlínte na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, ní chuirfidh líon na n-áiteanna iontrála isteach ar an gcuraclam a sholáthraítear.
 • I gcás scoláire a bheith ag iarraidh bliain scoile a ath-dhéanamh, déanfaidh Coláiste Oiriall gach iarracht freastal ar an scoláire. Beidh sé sin, áfach, faoi réir (a) áiteanna a bheith ar fáil i ngrúpaí ranga rogha ábhar an scoláire, (b) na roghanna ábhar atá á dtairiscint ag an scoil an bhliain sin, (c) srianta curaclaim gach raoin ábhar agus (d) de réir Imlitir MO2/95 na Roinne Oideachais agus Eolaíochta.
 1. Iarratas ar Aistriú ó scoláire

 • Aithníonn BOO an Chabháin agus Mhuineacháin agus Coláiste Oiriall nach féidir aistrithe a sheachaint (m.sh. athrú áit chónaithe nó clann ag bogadh isteach i gceantar). Mar ghnáthpholasaí, ní mholtar aistrithe isteach i gColáiste Oiriall ar mhaithe le leas ginearálta leanúnachas oideachas an scoláire. De ghnáth, is é polasaí Bhord Bainistíochta Choláiste Oiriall gan aistrithe a cheadú i rith na scoilbhliana.  Mar sin féin, i gcás scoláirí ar bhog a dteaghlach isteach sa scoilcheantar, agus nach bhfuil cláraithe le hiar-bhunscoil ar bith eile, chuirfí iarratais mar sin san áireamh.
 • Sainmhínítear iarratas ar aistriú mar iarratas ó scoláire a chláraigh cheana féin i scoil eile sa scoilcheantar nó lasmuigh de, nó ó scoláire a dhéanann iarratas tar éis 30 Meán Fómhair den bhliain acadúil.
 • Níl sé mar pholasaí ag BOO an Chabháin agus Mhuineacháin ná ag Coláiste Oiriall glacadh le haistrithe ó scoláirí atá cláraithe cheana féin i scoileanna iar-bhunoideachais áitiúla, ach amháin má bhíonn cúinsí eisceachtúla ann. Ní ghlacfar le hiarratais ó scoláirí a bhfuil imeachtaí araíonachta ina gcoinne i scoil eile lena n-áirítear nósanna imeachta achomhairc reachtúla leanúnacha de réir an Achta Oideachais 1998 nó an Achta Oideachais (Leas) Nuair a shásaítear Bord Bainistíochta Choláiste Oiriall go bhfuil a leithéid de chúinsí eisceachtúla ann cuirfear na coinníollacha agus na nósanna imeachta seo a leanas i bhfeidhm.
 • Ní mór do thuismitheoir(í) / caomhnóir(í) an scoláire (nó an scoláire atá os cionn 18 mbliana d’aois) an Fhoirm um Iarratas ar Aistriú a chomhlánú. Ba cheart litir a bheith leis an bhfoirm iarratais seo a mhíníonn go soléir cúis(eanna) an iarratais.
 • Ní mór do thuismitheoir(í)/ caomhnóir(í) an scoláire (nó an scoláire atá os cionn 18 mbliana d’aois) an fhoirm um Fhiosrúchán Scoláirí a chomhlánú.
 • Ní mór do Phríomhoide na scoile a bhfuil an scoláire ag freastal uirthi faoi láthair nó na scoile deiridh ar a raibh sé/sí an fhoirm um Fhiosrúchán Scoláirí chomhlánaithe a sheoladh ar ais.
 • Tá lán ceada ag Coláiste Oiriall litir mholta rúnda a iarraidh ó Údaráis na scoile ar ar fhreastail an scoláire.
 • Caithfidh na doiciméid seo a leanas a bheith leis na hiarratais:
 • An dá thuairisc is deireanaí ón scoil ar a raibh an scoláire
 • Dhá litir theistiméireachta, dátaithe laistigh de mhí ó dháta an iarratais, ó Chlub Óige nó Spóirt nó a gcómhaith agus/nó ó bhall den Gharda Síochána nó ball den phobal a bhfuil meas air.
 • Tuairiscí ar bith síceolaíochta/oideachasúla
 • Ní mór an Fhoirm Iarratais a chomhlánú ina hiomláine.
 • Nuair a chomhlíontar na riachtanais in 6.4, 6.5 agus 6,6 agus 6.8, ní mór do thuismitheoir(í)/ caomhnóir(í) an scoláire (nó an scoláire atá os cionn 18 mbliana d’aois) freastal a dhéanamh ar agallaimh leis an bPríomhoide agus le daoine ábhartha eile de chuid Choláiste Oiriall.

Is féidir go n-iarrfaí fosta ar an scoláire scrúdú Gaeilge scríofa agus cainte a dhéanamh, a fhóireann dá aois agus chaithfeadh bainistíocht na scoile í féin a shásamh go bhfuil caighdeán sásúil Gaeilge labhartha agus scríofa ag an dalta.

6.10     Agus cearta reachtúla agus bunreachtúla thuismitheoir(í)/ caomhnóir(í) agus a gcuid páistí a aithint, tá lán ceada ag Bord Bainistíochta Choláiste Oiriall diúltú d’iarratas ar bith faoi chúinsí áirithe lena n-áirítear iad seo a leanas cé nach liosta eisiach iad:

 • Taifead de dhrochiompar leanúnach roimhe
 • Easpa acmhainní fónta chun freastal a dhéanamh ar riachtanais ar leith
 • Gnóthachtáil oideachasúil ró-easnamhach le bheith páirteach i gcúrsa áirithe

Caithfidh bainistíocht na scoile a bheith sásta go bhfuil cúiseanna maithe oideachasúla ag baint leis an aistriú agus go rachadh an t-aistriú chun sochair an scoláire sin.

 • Má bhíonn Bord Bainistíocht Choláiste Oiriall sásta gur chuir an t-iarratasóir gach

            eolas cruinn ar fáil agus, ag féachaint dá dhualgas reachtúil, má bhíonn sé sa dóigh gur féidir freastal ar riachtanais oideachais an iarratasóra, gan cur isteach ar chearta na scoláirí atá ar an scoil cheana féin, d’fhéadfaí ansin áit a thairiscint don iarratasóir. Is féidir le Bord Bainistíochta Choláiste Oiriall iarratasóir a dhiúltú murar nochtadh eolas iomlán nó má tugadh eolas míthreorach bréagach.

 • Déanfar breithiúnas ar iarratais ar iontráil isteach i gColáiste Oiriall i dtaobh leas iomlán na scolairí uile atá ag freastal faoi láthair agus spás fisiceach agus acmhainní a bheith ar fáil fosta. I ndiaidh chinneadh Bhord Bainistíochta an Choláiste ar iarratais aonair i dtaobh aistrithe chun na scoile, má bhíonn bunús maith ag an mBord chun teacht ar an tuairim chothrom agus réasúnta nach mbeadh sé chun leasa na scoláirí atá ann cheana féin agus/nó an iarratasóra a leithéid d’iarratas a cheadú, is é polasaí na scoile clárú iarratasóirí da léithéid a dhiúltú.
 • I gcás scoláire a díbríodh as scoil eile ar bhonn buan, ní féidir leis an iarratas dul ar aghaidh go dtí go mbeidh na tuismitheoir(í)/ caomhnóir(í) (nó an scoláire atá os cionn 18 mbliana d’aois) curtha ar an eolas maidir leis an gceart atá acu ar achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh na hiarscoile maidir leis an scoláire. Má díbríodh an scoláire as Coláiste Oiriall, ní cheadófar an t-iarratas ar athchlárú.
 • Cuirfidh Coláiste Oiriall na tuismitheoirí(í)/ caomhnóir(í) (nó an scoláire atá os cionn 18 mbliana d’aois) ar an eolas maidir leis an gceart sin. Thig leis an scoil foirmeacha iarratas ar achomharc a chur ar fáil maidir leis sin.
 • Sa chás go ndéanann scoláire atá tar éis Coláiste Oiriall a fhágáil go deonach chun fostaíocht a ghlacadh nó chun freastal ar fhoras eile oideachais, iarratas foirmeálta ar athiontráil chun na scoile, tar éis athbhreithniú a dhéanamh, glacfaidh Bord Bainistíochta Choláiste Oiriall cinneadh maidir le cé acu a ghlacfaidh nó nach nglacfaidh siad an scoláire isteach arís. In athbhreithniú den saghas sin bheadh iarthaifead scoile an scoláire maidir le cur chuige oibre, rannpháirtíocht in imeachtaí scoile, tinreamh, iompar, taifead ón iarscoil san áireamh. Cuirfear an tuismitheoir/na tuismitheoirí agus an scoláire faoi agallamh mar chuid den nós imeachta maidir le hathiontráil.
 • Tá lán ceada ag Coláiste Oiriall tuilleadh sonraí ábhartha a iarraidh i dtaca leis an b[róiseas rollaithe. Cuirfear cinntí in iúl laistigh de 21 lá i ndiaidh do na tuismitheoirí(í)/ caomhnóir(í) (nó an scoláire atá os cionn 18 mbliana d’aois) na sonraí ábhartha uile a chur ar fáil de réir Alt 19 den Acht Oideachais (Leas) 2000
 • Cuirfear na ceisteanna seo a leanas san áireamh agus na hiarratais á meas:
 • Méid an ranga
 • Foireann a bheith ar fáil
 • Cóiríocht chuí a bheith ar fáil
 • Cearta na n-iarratasóirí
 • Cearta agus leas na scoláirí/foirne laistigh den scoil.
 • Gnóthachtáil oideachasúil an iarrthóra i leith an chláir ar mian leis clárú fáoina choinne
 • Tinreamh agus iompar an iarrthóra go nuige seo
  • Roimh theacht chuig Coláiste Oiriall, beidh ar scoláirí foirm a shíniú ina léireoidh siad go nglacann siad le Cód Iompair Choláiste Oiriall.
 • Fáiltíonn Coláiste Oiriall roimh scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta acu agus úsáidfimid idir acmhainní airgeadais agus daonna curtha ar fáil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun freastal réasúnta a dhéanamh ar scoláirí faoi mhíchumais nó a bhfuil riachtanais speisialta oideachais orthu oiread le costas ainmiúil ionas go mbeidh sé ar chumas na scoláirí seo a bheith rannpháirteach i saol na scoile oiread agus is indéanta go praiticiúil.

Agus cearta tuismitheoirí(í)/ caomhnóir(í) a aithint agus lántacaíocht a thabhairt dóibh scoil a roghnú dá gcuid páistí, tá cumas na scoile chun riar ar scoláirí a bhfuil riachtanais ar leith acu ag brath ar sholáthar acmhainní, atá oiriúnach do riachtanais an scoláire aonair, a sholáthraítear ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Fáiltíonn an scoil roimh iarratais ó scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais orthu, ach amháin sa chás go gciallódh nadúr agus méid na riachtanas sin nach mbeadh clárú an scoláire sa scoil ag teacht le leas an scoláire féin ná le soláthar éifeachtach oideachais do na scoláirí eile a mbeadh an scoláire i gceist le hoiliúint ina gcuideachta.

I ndiaidh dóibh an t-eolas ábhartha agus na cáipéisí gairmiúla uile a bhailiú lena n-áirítear tuairiscí bunscoile na scoláirí, déanfaidh Bord Bainistíochta Choláiste Oiriall breithmheas ar an dóigh chun riar ar riachtanais na scoláirí sin.

Déanfar teagmháil leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) i dtaca le hacmhainní don oideachas speisialta a mbeadh na scoláirí i dteideal iad a fháil. Má bhíonn tuilleadh acmhainní de dhíth, cuirfidh an Eagraí Riachtanas Speisialta Oideachais (ERSO) iarratas chuig CNOS chun an tacaíocht riachtanach a cheadú – comhlánfar na foirmeacha i gcomhar le tuismitheoir(í)/ caomhnóir(í).

B’fhéidir go n-iarrfadh an Príomhoide cruinniú le tuismitheoir(í)/ caomhnóir(í) an scoláire chun an t-iarratas agus riachtanais an scoláire a phlé.

Is féidir le tuismitheoir(í)/ caomhnóir(í) an scoláire cruinniú a iarraidh leis an bPríomhoide chun oideachas agus/nó riachtanais eile an scoláire a phlé.

NB     B’fhéidir go dtógadh sé roinnt ama ar an Roinn Oideachais agus Scileanna a leithéid d’iarratas a phróiseáil. Moltar go láidir do thuismitheoirí a chur in iúl don scoil chomh luath agus is féidir agus a gcás ar leith a phlé píosa maith roimh iarratas a dhéanamh.

 1. Cead Isteach a Dhiúltú do Scoláire

 7.1       Ní dhiúltóidh Coláiste Oiriall cead d’aon scoláire teacht isteach ach amháin  de réir pholasaí BOO an Chabháin agus Mhuineacháin faoi Alt 15(2) (d) den Acht Oideachais 1998.

7.2       Coimeádann Bord Bainistíochta Choláiste Oiriall aige féin an cead chun diúltú do scoláire faoi chúinsí eisceachtúla.  Airítear ar na cúinsí sin an cás ina gcruthódh rollú an scoláire riosca doghlactha ó thaobh shláinte, leas agus sábháilteacht scoláirí eile, nó na foirne, nó baol do mhaoin na scoile.

 1. Achomhairc

8.1       Sa chás go ndiúltaítear cead isteach chuig Coláiste Oiriall, cuirfear an tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) (nó an scoláire atá os cionn 18 mbliana d’aois) ar an eolas maidir leis an nós imeachta achomhairc de réir an Achta Oideachais 1998 agus an Achta Oideachais (Leas) 2000.

 1. Cur i bhFeidhm agus Athbhreithniú

9.1       Is iad BOO an Chabháin agus Mhuineacháin, na Boird Bhainistíochta agus Príomhoide gach scoile dara leibhéal atá freagrach as an bpolasaí seo a chur i bhfeidhm.

9.2       Déanfaidh Coláiste Oiriall athbhreithniú ar an bpolasaí seo go rialta i bhfianaise aon chomharthaí reachtúla nó ábhartha eile.

Best Website Viewing

Moltar na brabhsálaithe Google Chrome, Safari nó Firefox a úsáid agus tú ag amaharc fríd an suíomh seo.

This site is best accessed with the browsers Google Chrome, Safari or Firefox.

Sceilíní

Tá an t-eagrán reatha d’iris na scoile, Scéilíní, le fáil i bhfoirm PDF ar dheis. Úsáid na rialaitheoirí Zoom In agus Zoom Out, le do thoil, nó thig leat dul go dtí Full Screen. Brúigh ESC chun mód Full Screen a fhágáil.

Chun amharc ar eagráin níos sine de Scéilíní >brúigh anseo<

The current edition of our school magazine, Scéilíní, is available in PDF format to the right. Please use the controls to Zoom Out or Zoom In or you can go to Full Screen. Press ESC to exit Full Screen mode

To view older editions of Scéilíní >click here<.

Click to View Video

Féilire – Cad é atá ag gabháil i gColáiste Oiriall?

  

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344